دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اروميه
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
رشته:علوم تربيتي
گرایش : آموزش و پرورش ابتدايي
عنوان :
بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چايپاره
استاد راهنما :
دكتر علي زينالي
نگارش :
مسلم خضرلو
تابستان/ 1393

بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب مسلم خضرلو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش وپرورش ابتدايي به شماره دانشجوئی 900759345 که در تاریخ ……./……./……. از پایان نامه خود تحت عنوان : بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح(كليه معلمان دوره آموزش ابتدايي شهرستان چايپاره درسال91 )
با کسب نمره………………..به حروف………………………………… و درجه ………………………. دفاع نموده ام.
بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و ….)استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر،بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی دانشجو
مسلم خضرلو
امضا و تاريخ

تقدیم به

اساتید ارجمندم بالاخص جناب آقاي دكتر زينالي که به جای اندیشه ها
اندیشیدن را به من آموختند.
تقدیم به
همسر و فرزندان عزيزم که دوست و همراه بی نظیری برای من بودند.

سپاسگزاری :
لئن شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وئ ائن كَفَرْتُمْ اِنَّ عذابي لشديد. (ابراهيم/‌7)
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمدٍ و آلهِ الطاهرين
بعد از سپاس از درگاه ايزد منان بر خودوظيفه مي‌دانم كه از تمام كساني كه مرا در نگارش اين پايان‌نامه ياري كرده‌اند تشكر نمايم و از درگاه باري تعالي براي همه آن‌ بزرگواران آرزوي توفيق روزافزون دارم. از اين رو از استاد بزرگوار راهنما ،‌جناب آقاي دكتر علي زينالي كه از هيچ كمكي به اين جانب دريغ ننموده‌اند و خانواده‌ي عزيزم و همسر مشوّق و دلسوزم و تمام دوستان و عزيزاني كه مرا در اين راه ياري كرده‌اند.
با امتنان
مسلم خضرلو

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش كلاس هاي آموزش الكترونيكي بر گزارشده برشيوه تدريس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودني هاي پژوهش 296نفر بودند كه 148نفر آنهارا معلمان ابتدايي آموزش ديده و 148نفر بقيه را معلمان آموزش نديده شهرستان چايپاره تشكيل مي دادند. آزمودنيها به صورت تصادفي خوشه ای برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالي محقق ساخته كه اعتبار و روايي آن مطلوب برآورد شد، جمع آوري گرديد و در يك طرح علي مقايسه اي با آزمون آماري تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحليل شد. يافته هاي پژوهش نشان دادكه تفاوت معناداري بين روش تدریس معلمان آموزش ديده و آموزش نديده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان با استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد. هم چنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر است. تهیه و استفاده از محتواي الكترونيكي نقش تعيين كننده اي در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمينه هاي مختلف ،سازماندهي و توالي مطالب و تسلط بر مطالب آموزشي دارد، تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می شود.

كليد واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتواي الكترونيكي، روش تدریس

فهرست مطالب
عنـــــــوان صفحه
فصل اول:كليات تحقيق
1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….7
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5- فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم :ادبيات و پيشينة تحقيق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- ادبيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1- تعريف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2- اهميت دانش و آموزش در جهان امروز ……………………………………………………………………………….20
2-2-3- ارائه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-4- مدل يادگيري در كلاسهاي آينده ………………………………………………………………………………………28
2-2-5- تعريف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-6- فناوري اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………….31
2-2-7- مفهوم یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………33
2-2-8- مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب………………………………………………………………………..34
2-2-9- مدلهای مختلف فضاهای یادگیری………………………………………………………………………………………..35
2-2-10- محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات………………………………………………………..37
2-2-11- مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………..41
2-2-12- موانع استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………….41
2-2-13- جهاني شدن و فناوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………42
2-2-14- آموزش الكترونيكي چيست ؟…………………………………………………………………………………………….43
2-2-15- مزاياي بهره گيري ازآموزش الكترونيكي…………………………………………………………………………….44
2-2-16- نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش…………………………………………………………….44
2-2-17- روش يادگيري الکترونيکي………………………………………………………………………………………………..46
2-2-18- راهکارهاي استفاده از يادگيري الکترونيکي………………………………………………………………………….47
2-2-19- تكنولوژي و تعامل دانش‌آموزان و معلمان……………………………………………………………………………48
2-2-20- نقش معلم و دانش آموز در روش يادگيري الکترونيکي……………………………………………………………49
2-2-21- مدارس هوشمند نياز جوامع اطلاعاتي…………………………………………………………………………………50
2-2-22- ضرورت استفاده از تكنولوژي در آموزش…………………………………………………………………………….51
2-2-23- نقش معلم در فرايند ICT…………………………………………………………………………………………………52
2-2-24- آموزشهاي مرتبط با  ICT براي معلمان در حال خدمت ………………………………………………………..54
2-2-25- اهداف ايجاد اينترانت در مدارس………………………………………………………………………………………55
2-2-26- نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………….56
2-2-27- محتواي دروس الكترونيكي……………………………………………………………………………………………….59
2-2-28- بستر آموزش های الكترونيكي……………………………………………………………………………………………60
2-2-29- مدلي براي تدوين خط مشي آموزشهاي الكترونيكي………………………………………………………………62
2-2-30- سامانه آموزش الكترونيكي…………………………………………………………………………………………………68
2-3- پیشینه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..71
2-3-1- پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………71
2-3-2- پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم : روش شناسی تحقيق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-2- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….79
3-3- جامعه‌ آماري…………………………………………………………………………………………………………………….79
3-4- نمونه آماري و تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………79
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….80
3-6- مراحل ساخت و رواسازی ابزار……………………………………………………………………………………….81
3-7- امتیازدهی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………..85
3-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..87
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل دادهها
4-1- توصيف نتايج……………………………………………………………………………………………………………………89
4-2- تحليل نتايج( آزمون فرضيه ها) ……………………………………………………………………………………….94
فصل پنجم : نتایج تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………103
5-2- خلاصه یافته های توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………..103
5-3- خلاصه يافته هاي تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………104
5-4- بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………104
5-5- پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-6- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………113
5-7- منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..114
5-8- منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………..114
5-9- منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….118
5-10- چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………..119
5-11- پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….120
فهرست جداول
عنـــــــوان صفحه
فصل سوم : روش شناسی تحقيق
جدول 3-1 – روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84
جدول3-2 – ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85
جدول 3-3 – پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………86
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
جدول 4-1 – توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….89
جدول 4-2 – توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….90
جدول 4-3 – توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..91
جدول 4-4 – توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………92
جدول 4-5 – ميانگين و انحراف معيار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..93
جدول4-6 – میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………95
جدول 4-7 – نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-8 – نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-9 – برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………97
جدول 4-10 – نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..98
جدول 4-11 – نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه…………………………………………..99
جدول 4-12 – تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….100
جدول 4-13 – تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………101
فهرست نمودارها
عنـــــــوان صفحه
فصل اول:كليات تحقيق
نمودار1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم :ادبيات و پيشينة تحقيق
نمودار 2-1- روند تعميق و ميزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبيات تحقيق…………………………………….20
نمودار 2-2- رابطه مفاهيم تدريس، پرورش، آموزش و حرفهآموزي…………………………………………………………23
نمودار 2-3- تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30
فصل سوم : روش شناسی تحقيق
نمودار3-1- کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
نمودار 4-1- درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89
نمودار 4-2- درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90
نمودار 4-3- درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91
نمودار 4-4- درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بحث آموزش و فرآيندهاي مرتبط با آن در تمامي رشتهها و رويكرد‌هاي مديريتي چه در صنعت و چه در خدمات ،جنبه مهم و با ارزشي پيدا كرده است. در كشورهاي پيشرفته كليد اصلي رونق و پيشرفت آنها آموزش است و قفل‌هاي جديد تنها با كليد آموزش گشوده مي‌شود. این همه دليل بر اين ادعا است كه آموزش ركن اصلي پيشرفت و ترقي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني است. بنابراين با اين ديدگاه آموزش ديگر صرفاً به عنوان يك الزام سازماني مطرح نمي‌شود بلكه يك راهبرد و جهت‌گيري كلان سازمان‌هاست تا بتوانند خود را در اهداف و مأموريت ‌هاي سازماني موفق و پيشرو ببينند. امروزه ديگر هدف از آموزش ارتقاء شغلي، افزايش ضريب حقوق و دستمزد و پربار نمودن شناسنامه آموزش افراد نيست بلكه هدف از آموزش عبارت است از شناسايي مشكلات و حل آنها با ابزارهاي آموزش ، و در نهايت كمك به پيشرفت و بهبود سازمان و جلب رضايت سهامداران و مشتريان است (خراساني،1382). با عنايت به موارد بالا سازمانها نيروي انساني خود را از طرق مختلفي آموزش مي‌دهند.
دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت از جمله اين روشها محسوب مي‌شوند. فلذا امروزه آموزش نيروي انساني به عنوان يك ابزار راهبردي بهترين خدمت را به جامعه در زمينه همراه كردن افراد با دانش و علوم و فناوري روز مي‌نمايد. تافلر (1974) در اين زمينه مي‌گويد: «جهان امروز به دنبال انقلاب‌هاي كشاورزي و صنعتي موج سومي(فناوري اطلاعات) را كه سرآغاز شگفت ‌انگيز تمدن تازه است آغاز كرده است» (مزرعهلی،1390: 4) . معلمان،کار گزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوري اطلاعات در نظام آموزشی هستند.همان طور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تخنه سیاه یا هر ابزار دیگری در تدریس دارد،چگونگی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس،به تجربه و نگرش معلمان بستگی دارد و می تواند در سطوح و انواع مختلف صورت پذیرد(ییلدریم،2000).کارشناسان یونسکو تاکید می کنند که اگر معلمان الگوی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات را درکلاس های خود تجربه نکنند،پرورش نسل جدید معلمانی که بتوانند از ابزار های فاوا به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره گیرند،امکان پذیر نخواهد بود(رستا،2002).به طوری که در پژوهش های مختلف(هم چون رایان،1991،بارون و همکاران 1999،آکپان و آندری،2000،والیس،2001،بلاک و همکاران،2002 و واکسمن و همکاران،2003)به اهمیت بهره گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتواي الكترونيكي) در فرآیند یاددهی و یادگیری و اثر بخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه امکان شبیه سازی،شبکه آموزشی،یادگیری به کمک کامپیوتر،آزمایشگاه مجازی،کارگاه های مجازی،هسته های پژوهش،کار گروهی با استفاده از کامپیوتر و اینترنت،جست و جو و پژوهش از طریق وب و تهیه درس و ارزشیابی اشاره نموده اند. وین ایک و همکاران(بی تا،به نقل از شریفی،1390)صلاحیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتواي الكترونيكي) معلم را تحت عناوین استفاده از سخت افزار،استفاده از نرم افزار،استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت فرا گیرنده بر شمرده اند.

1-2- بیان مساله
امروزه مديران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انساني را از حياتي‌ترين وظايف خود در راه بهسازي تلقي مي‌كنند و با توجه به منافع قابل اهميت آن در محيط كار سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در اين جهت به عمل مي‌آورند. در حال حاضر بسياري از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و ميزان تحصيلات رسمي نيروي انساني خود و با توجه به پويايي‌هاي موجود در علوم و همچنين نيازمنديهاي شغلي، دوره‌هاي آموزش متنوع و مداومي را براي آنها تدارك مي‌بينند. سازمان‌ها به وسيله آموزش، دانش و مهارت‌هاي حرفه‌اي نيروي انساني خود را ارتقاء مي‌بخشند و عملكرد شغلي آن‌ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ مي‌كنند. (كيزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزشهای کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده میشود (باردس1، 2008: 43-40) .
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتواي الكترونيكي )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری مینماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع يادگيري غير از كتاب درسي طي چند دهه اخير توجه اغلب دست اندركاران نظام هاي آموزشي را در كشورهاي مختلف به خود جلب كرده است . منظور از منابع غير درسي هر گونه وسيله‌اي غير از كتاب درسي اطلاق مي‌شود. كه در جريان آموزش در بهبود فرايند تدريس و ياددهي نقش مثبت و مفيدي داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).
نتايج اغلب تحقيقات انجام گرفته نشان میدهد که متاسفانه بعد از گذشت نيم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سياستهاي گوناگون و گاه متضاد و ايجاد سرمايه‌گذاريهاي مالي و انساني هنوز نتوانسته‌ايم كه انگيزه و رغبتي حتي در حداقل انتظار براي استفاده جدي و پيگير از منابع غير كتاب درسي در بين معلمان خود ايجاد نماييم ( كرك آبادي، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانشآموزان روز به روز فراگیرتر میشود (داد پناه، 1388: 18) .
ذوفن (1379) معتقدند كه استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگير ساختن دانش‌آموزان با فرآيند ياددهي- يادگيري مي‌شود و لذا آنان را به تفكر خلاق و مستقل تشويق مي‌نمايند همچنين استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت مي‌دهند تا در محيط‌هاي يادگيري تغييرات اساسي و مؤثّري در شیوه تدریس خود ايجاد كنند همانطوري كه از نتايج تحقيقات داخلي و خارجي بر مي‌آيد استفاده از منابع غير كتاب درسي يعني استفاده از فناوريهاي جديد اثرات مفيد و قابل توجهي در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .
لوین و وادمانی(2008)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتواي الكترونيكي) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتواي الكترونيكي در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتواي الكترونيكي برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتواي الكترونيكي و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار های نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).
فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای این پتانسیل است که آموزش را از طریق برنامه درسی حمایت کند،فرصت هایی جهت ارتباطات موثر بین معلم و دانش آموز فراهم آورد و در شیوه های تدریس،تغییر و نوآوری ایجاد کند.
فناوری های نوین آموزشی تاثیر بدون انکاری در آموزش و نظام آموزشی امروز دارد مورد تردید نیست،اما اینکه چگونه بتوان از این امکانات و فرصت های آموزشی بهره کافی را برد،به بررسی و پژوهش نیاز دارد و نظام آموزشی باید تلاش کند تا پیش از به کار گیری این فناوری ها زمینه مساعد ورود آن هارا به نظام آموزشی فراهم نماید.(صیف و بیراوند،1388:194).
لانسی معتقد است،رایانه ها در پیشرفت مهارت های فکری سطح بالا از قبیل تعیین مسایل،تشخیص اطلاعات،حل مسایل و طرح نتایج مناسب موثر بودند (خلیفه سلطانی،24:1390).استفاده از رایانه و محتواي الكترونيكي میتواند به تقویت مهارت آموزشی معلمان و پاسخ دادن به نیاز دانش آموزان برای فعالیت های آموزشی و پرورشی و در نهایت به ایجاد زمینه های جدید برای خلاقیت در فعالیتهای آموزشی اشاره نمود.
با توجه به مطالب یاد شده و با توجه به اينكه مدت زيادي از ورود محتوای الکترونیکی به عرصه فرآیند یاددهی و یادگیری معلمان و دانش آموزان نمیگذرد ؛ این سوال ذهن محقق را به خود مشغول نموده است كه آیا برگزاری کلاسهای آموزش تولید محتوی الکترونیکی برای معلمان موجب تحول در شیوه تدریس آنان شده است؟ و آیا روش تدریس معلمان مشمول طرح آموزش با روش تدریس دیگر معلمانی که در طرح شرکت نکردند، متفاوت است پاسخ به این سوال اصلی تحقیق میتواند بسیاری از ابهامات مربوط به اثر بخشی فرآیند یادگیری و یاددهی را شفاف نماید .
1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق :
استفاده از كتب درسي، گچ و تخته سياه و وايت بردها هنوز مهمترين منابع آموزش معلمان را تشكيل داده و استفاده از روشهاي سنتي و كلامي از رايج‌ترين و متداول‌ترين روشهاي تدريس مي‌باشد. بديهي است كه تداوم چنين وضعي عوارضي از قبيل بي‌علاقگي، خستگي، عدم خلاقيت و مشاركت فعال دانش‌آموزان در جريان تدريس و نيز سطحي‌نگري آنان در امور آموزشي را به دنبال داشته و در نهايت موجب اتلاف سرمايه‌هاي مادي و معنوي و كاهش سطح كيفي آموزش مي‌گردد (فتحيان، 1387).
استفاده از فناوري‌هاي جديد در فرايند ياددهي- يادگيري معمولاَ اثر بخش‌تر از روشهاي سنتي بوده‌اند به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك فناوري جديد منجر به فعاليتهاي خلاقانه‌ي تدريس در كلاس و نيز باعث ايجاد باورهاي مثبت نسبت به تكنولوژي در معلمان و دانش‌آموزان گرديده است (یانگ و هونگ2، 2007)
در روشهای سنتی تدریس معلم به خاطر عدم استفاده از تجهزات آموزشی نمیتواند مطالب آموزشی را به طور شفاف به دانشآموزان انتقال دهد ، همچنین آماده سازی کلاس برای تفکر و بحث و سازماندهی و برقراری ارتباط موضوع مشکل میشود (ظهور ، 1381 )
به اعتقاد اوردان و وگن (2002 ) استفاده از محتوای الکترونیکی برای یادگیری میتواند منافع فراوانی همراه داشته باشد . در این نوع یادگیری ، یادگیرندگان در فرآیند یادگیری ، انعطاف بالایی دارند آنها میتوانند در هر مکان و زمان و مطابق میل خود به یادگیری مشغول شوند . همچنین در استفاده از محتوای الکترونیکی هزینههای آموزش 50 تا70 درصد کاهش پیدا میکند (توربان و همکاران ، 1386) .فلذا با توجه به مطالب یاد شده و اینکه در کشـور ما مطالعه دقیقی در خصوص تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی بر روشهای تدریس معلمان صورت نگرفته است؛ بنابراین هر گونه تحقیق و پژوهش در زمینه تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی در شیوه تدریس معلمان از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است .
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح میباشد.
اهداف جزئی:
1- تعیین تفاوت بین شیوه تدریس معلمان آموزش دیده وآموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب در استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ، سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان در استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها.
2- تعیین تفاوت بین معلمان مذکر و مؤنث از نظر میزان بکارگیری محتوای الکترونیکی در تدریس
1-5- فرضیه ها
1- بین شیوه تدریس معلمان آموزش دیده وآموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب در استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ، سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان در استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها (محتواي الكترونيكي) تفاوت وجود دارد.
2- بین معلمان مذکر و مؤنث از نظر میزان بکارگیری محتوای الکترونیکی در تدریس تفاوت وجود دارد.

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی
شیوه تدریس: يكي از عناصر مهم برنامة درسي و طراحي آموزشي، انتخاب و اجراي روش مناسب در امور تدريس است. شايد بتوان گفت كه اين عنصر، در تمام الگوهاي طراحي آموزشي، جايگاه ويژه‌اي دارد و مهم‌ترين قسمت به حساب مي‌آيد زيرا محتوا، رسانه‌ها و ارزشيابي و كليه مراحل تدريس در جاي جاي روش و الگوي تدريس قرار مي‌گيرند كه ما را به همة اهداف مي‌رساند هنر معلم نيز در چگونگي انتخاب و اجراي روش‌هاي تدريس نمايان مي‌شود . براهني‌، محمدتقي( 1371‌).
محتوای الکترونیکی: محتوای الکترونیکی به صورت ساده مجموعه ای از متن ها، عکس ها و انیمیشن های صوتی و تصویری است که برای آموزش یک مبحث درسی به وجود آمده است (علوی، 1389).
تعریف عملیاتی: محتوای الکترونیکی
نمراتی که آزمودنی در هر یک از مولفه های پرسشنامه محقق ساخته تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی (تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی ، سازماندهی و تنظیم مطالب در موقع استفاده از محتوای الکترونیکی ، توالی مطالب به هنگام استفاده از محتوای الکترونیکی ، تعامل با دانش آموزان هنگام استفاده از محتوای الکترونیکی کسب می کند.
مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل متغیر وابسته
شیوه تدریس بر اساس

فصل دوم
ادبيات و پيشينة تحقيق

2-1- مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدت زمان کوتاهی که ازپیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی اززمینه هایی که سهم عمده ای ازاین تغییرات را به خود اختصاص داده است، یادگیری است.نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درچرخه یادگیری بسیاراهمیت دارد.دریادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور است که به طورمداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با کارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، فرد علاوه براین مهارتهای پایه نیازمند داشتن مهارت دراستفاده ازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی میباشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری ازناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد. با استفاده ازدنیای مجازی دریادگیری، می توان به روشهای نوین و کارآمدی ازیادگیری دست یافت. علت کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، آموزش بهتر و سریعتر می باشد. (سلیمانی، 1389)کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیدی ازیادگیری را به وجود آورد، به طوریکه یادگیری تنها به صورت حضوری انجام نمی شود. زیاد ضرورتی ندارد که یادگیری حضوری و رودررو باشد و انتظارمیرود که یادگیری درمحیط هایی غیرازکلاس، امکان پذیرباشد، به نحوی که بتوان اطلاعات را به راحتی با سایریادگیرندگان به اشتراک گذاشت. این تحول سبب تغییر نقش معلم و نیز نقش کتابخانه ها شده است. به این ترتیب، نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکی نام گرفت (سلیمانی، 1389). نظامهای آموزشی و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات، هرروزدرآموزش مادام العمر انسان، اهمیت بیشتری می یابد. شبکه های پرسرعت از آموزش ازراه دورپشتیبانی می کنند و بعلاوه جریان آموزش و یادگیری، انعطاف پذیرترمی شود(بیگدلی، زاهد1377).
سلیمانی و همکاران(1389) به بررسی رابطه بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتواي الكترونيكي) با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند که جنسیت در میزان استفاده از فن آوری و عملکرد افراد تاثیر داشته است.به طوری که میانگین استفاده از رایانه و نرم افزار ها،اینترنت و سرویس های اینترنتی،میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های آموزشی زنـان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های پژوهشی مردان بیشتر از زنـان بوده است.
شریفی و اسلامیه(1387) به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و به کارگیری فن آوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پرداخته و نشان دادند که بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد.
گیلسپی(1997) معتقد است که فناوری های جدید می توانند از طریق فعال کردن دانش آموزان،تشویق برای تولید و خلق کردن و تسهیل نمودن همکاری بر کیفیت یادگیری دانش آموزان تاثیر بگذارند

2-2- ادبیات تحقیق
امروزه توانمندسازي به عنوان يكي از ابزارهاي مفيد ارتقاء كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد. انديشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان، توانمندسازي منابع انساني را به عنوان راهبردي اثرگذار بر عملكرد و بهسازي نيروي انساني معرفي كرده اند و معتقدند، توانمندسازي منابع انساني يكي از نگرش هاي عصر جديد است كه امروزه توسط سازمان ها به كار گرفته مي شود و در واقع پاسخ به نياز حياتي مديريت معاصر است.
يكي از خصيصه‌هاي فن‌‌آوري اطلاعات كه در كليه شئونات كاربري آن قابل ملاحظه است سرعت توسعه آن مي‌باشد. اين سرعت ناشي از بستر ارتباطي نسبتاً مناسبي است كه اكنون در سراسر جهان گسترده شده است. بنابراين، يكي از مهمترين و در عين حال مشكل‌ترين مراحل توسعه فن‌آوري اطلاعات در زمينه آموزش تصميم‌گيري در مورد اولويت‌ها و همچنين خط مشي مورد نياز براي اينكار مي‌باشد.در واقع سؤال اصلي آنست كه از كجا شروع كنيم، در مسير كدام اولويت‌ها حركت كنيم و به كدام هدف برسيم. در نتيجه لازم است اولويت‌ها در توسعه آموزش مجازي از ديدگاه جغرافياي فرهنگي‌، جغرافياي آمادگي براي آموزشهاي الكترونيكي،‌ محتويات دروس الكترونيكي،‌ هزينه‌ها و بودجه‌ها و مهمتر از همه عامل نيروي انساني مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. توجه داشتن به عناوين اولويت‌ها حداقل اطلاعات لازم براي تعيين سياستهاي اجرائي ميباشد. بديهي است در مرحله بعد لازم است هر يك از عناوين به دقت تحليل شده و در مقايسه با ديگر عناوين سنجيده شوند تا راهكارهاي لازم براي قدمهاي بعدي مشخص گردد. در نتيجه بر اساس اولويت‌ها و در واقع بر اساس تعيين آنها ميتوان به يك جمع بندي براي تعيين خط مشي توسعه آموزشهاي الكترونيكي در ايران رسيد (عطاران، 1383).
تعين خط مشي عبارت است از ترسيم نقشه‌‌اي براي نيل به اهداف مورد نظر. در نتيجه ،‌ خط مشي يك ابزار مديريتي است كه مانند ديگر ابزارها به ايشان كمك مي‌كند تا سازمان تحت نظر خود را در نيل به اهداف و انجام وظائف مورد نظر هدايت كنند. پس از تعيين خط مشي ميتوان حركت كلي و جزئي مؤسسه و بخصوص عملكرد اعضاء و نيروي انساني را در جهت نيل به اهدافي كه از قبل تعين شده‌اند مورد ارزيابي قرار داد. بعلاوه ميتوان اثر عوامل محيطي و خارجي را بر حركت مؤسسه ، و احياناً انحراف در آن را مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار داد. (عطاران، 1383).
در آموزشهاي سنتي عوامل محيطي و مؤثر در امر آموزش بسيار آهسته تغير مي‌کنند. بطوري كه مي توانيم در برهه اي قابل توجه از زمان (دوره‌هاي ده ساله) عوامل مؤثر خارج از سيستم را ثابت در نظر بگيريم. در چنين شرائطي مي توان از خط مشي بلند دامنه3 استفاده كرد. در چنين الگوهائي برنامه‌ريزي براي ده سال آينده امري منطقي و معمول است. لكن امروزه محيط فراگيران آموزش محيطي است بسيار پويا و در عين حال دارای تغييرات سريع و ناگهاني. همانطور كه اشاره شد مهمترين عامل مؤثر در آموزشهاي الكترونيكي محيط حاكم بر آن يعني فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد كه لحظه به لحظه در حال تغير و تحول است. لذا در چنين شرائطي بايد از خط مشي استراتژيك و كم دامنه‌اي استفاده كرد كه اولاً به سادگي بتوان آنرا پياده سازي نمود و ثانياَ امكان تغير و تحول آن آسان باشد. از اين پس هر جا كه به عبارت خط مشي اشاره مي‌شود منظور همان Strategic Plan ميباشد. لغت Strategy بمعناي فن تدابير جنگي بكار رفته است. زيرا در ميدان نبرد نيز عوامل مؤثر بسرعت در حال تغير مي‌باشند و بنابراين نقشه جنگي بايد از قابليت انعطاف پذيري بسيار بالائي برخوردار باشد. در آموزشهاي الكترونيكي بر خلاف آموزشهاي سنتي نميتوان از يك الگو يا خط مشي بلند دامنه استفاده كرد. آنچه براي آموزشهاي الكترونيكي ميتواند خط مشي مناسبي باشد ،‌ خط مشي است كه ضمن در نظر گرفتن شرائط حاضر و امكانات موجود ،‌ آماده برخورد با هر نوع تغير ،‌ تحول و حتي مخالفت ناگهاني باشد.
بنابر اين، خط مشي فرآيندي ساخت يافته است براي تصميم سازي و به اجرا درآوردن تصميمات و بمنظور هدايت يك سازمان در نيل به اهداف از قبل تعين شده. اين فرآيند حياتي است ، زيرا بايد بتواند سازمان مورد نظر را در مقابل شرائط متغير و ناگهاني آماده نگهدارد خواه اين اتفاقات از قبل قابل پيش بيني شده باشند يا نشده نباشند (عطاران، 1383).
سطح كيفي و استانداردهاي پذيرفته شده براي محتواي دروس الكترونيكي از ديگر عناصر تعيين كننده و تاثيرگذار در انتخاب خط مشي مي باشند. متاسفانه يكي از عناصر مهم در آموزشهاي الكترونيكي كه به درستي مورد توجه قرار نمي گيرد كيفيت محتواي دروس الكترونيكي است. محتواي دروس الكترونيكي بر خلاف دروس سنتي فقط به مجموعه اطلاعات و دانش هاي نهفته در يك درس اطلاق نمي شود. بلكه به نوعي شامل روش ارائه درس و برخورداري از تعامل موثر و انگيزه ساز بين فراگير و سيستم آموزشي نيز مي شود. بنابراين، محتواي دروس الكترونيكي هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي يكي از عوامل مهم در تعيين اولويت ها و انتخاب راهكارهاي مورد نظر براي ساختن يك سيستم آموزشي است (گریسون و اندرسون، 1383). برای داشتن كيفيت مورد نظر در محتواي دروس الكترونيكي، تعريف و تعيين اولويت ها بسيار دشوارتر است. شايد يكي از مشكل تربن مراحل در تعيين اولويت ها و انتخاب خط مشي تعريف چارچوب روشني براي كيفيت يا ويژگي هاي دروس الكترونيكي است. استفاده از رسانه هاي مختلف ميتواند عامل موثري در تعيين اندازه هاي كيفي دروس الكترونيكي باشد. يك درس الكترونيكي در ساده ترين شكل مي تواند فقط با استفاده از متن هاي ساده و از طريق صفحات پي در پي به فراگيران ارائه شود. پرداختن به اين عنوان كه چنين محتوايي براي چه موضوعاتي مناسب است و تا چه اندازه مي تواند در انتقال دانش و مهارتهاي لازم موفق باشد خود جاي بحث جداگانه اي را دارد. در اينجا مي خواهيم به اين مطلب اشاره كنيم كه در صورت نياز مي توان از رسانه هاي مختلف همچون متن، صوت، تصوير، پويا نمايي و فيلم در كنار هم و به منظور انتقال دانش مورد نظر به فراگيران استفاده كرد. در اين صورت با افزايش تنوع رسانه ها پيچيدگي و هزينه هاي مربوط به طراحي و ساخت دروس الكترونيكي افزايش مي يابد.
از طرف ديگر استفاده از الگوهاي مختلف آموزشي مي تواند بر بعد كيفي محتواي دروس الكترونيكي اثر بگذارد. علاوه بر الگوهاي آموزش4 تنوع روشهاي تعاملي5 كاربر و سيستم آموزشي نيز مي تواند بر كيفيت آموزشهاي الكترونيكي تاثير گذار باشد. بنابراين، ملاحظه مي شود كه محتواي دروس الكترونيكي يكي از مهمترين و در عين حال حساسترين عوامل در تعيين اولويت ها و انتخاب خط مشي لازم براي آموزشهاي الكترونيكي است (گریسون و اندرسون، 1383).

2-2-1- تعريف آموزش
در واقع مي توان گفت که تعريف يکساني از آموزش وجود ندارد، که اولاً هم ابعاد آموزشي را به تصوير بکشد و ثانياً همه متخصصين و اهل فن به آن اجماع داشته باشند. از اين رو متخصصين آموزش با توجه به ديدگاه و نقطه نظري كه به آموزش دارند تعاريف خاصی را بيان نموده اند.
آموزش عبارت است از افزايش معلومات و مهارت هاي يک فرد در يك شغل بخصوص (فتحي و اجارگاه ،كوروش،1389) .
آموزش عبارت است از باز کردن ابواب مغزي فرد براي پذيرش معلومات و اطلاعات.
آموزش چيزي نيست جزء يک روش منظم که به وسيله آن افراد يک اجتماع مهارت ها و کارداني را فقط به دليل مخصوص مي آموزند(كيان پور، 1358).
آموزش عبارت است از انتقال دانستني ها، و اطلاعات و مهارت ها به فرد به شرطي که در او ايجاد تغيير کند. ( هوشیار،1379)
اصولاً آموزش راهي است که مقصد آن پديده آوردن دگرگوني و تحول است و آموزشي که به هيچ گونه تحولي نيانجامد از معني حقيقي خود دور است . با وجود اختلاف نظري که در تعاريف بالا وجود دارد، بنظر مي رسد که وجه اشتراکي در اين تعاريف حداقل ازاين نقطه نظر وجود داشته باشد که هدف اصلي آموزشي ارتقاء دانش، اطلاعات و مهارت هاي افراد است اين اعتبار آموزشي دريك زمان فرايندي است مستمر که مقصد نهايي آن بالا بردن توانايي ها، لياقت ها و اطلاعات افراد براي انجام وظايف محوله و رشد شخصي آن ها مي باشد (فتحي واجارگاه، 1386).
برخي از صاحب نظران بين تعليم و تربيت با کارورزي6و آموزش7 تفاوت هاي قايل هستند اين صاحب نظران تعليم و تريبت را در حوزه ي عمل و دامنه وسيع و هدف هاي گسترده مي دانند که در سطوح دبستان ، دبيرستان، دانشگاه با گرايش موضوعي8 مختلف ارائه مي گردد. آموزش يا کارورزي را در حوزه ي عمل و دامنه محدودتر ومشخص تر مي دانند که بوسيله آن افراد براي انجام کار با وظايف خاصي بصورت مشکل گرا9 آماده مي شوند. (فتحي واجارگاه، 1386).
با توجه به تعبير فوق ، تعليم و تربيت در قالب تئوري آموزش کودکان و نوجوانان و آموزش و کارورزي در قالب تئوري آموزش بزرگسالان مطرح مي گردد.
در اولين کنفراس بين المللي درباره آموزش بزرگسالان و کارکنان در سال 1949 در السنور دانمارک شرايط زير براي آموزش بزرگسالان ارائه شد.
آموزش بزرگسالان فرايندي كه بر اساس آن افرادي که ديگر به آموزشگاه نمي روند و برنامه تمام وقتي را دنبال مي کنند، آگاهانه عهده دار فعاليت هاي مستمر و سازمان يافته اي به منظور ايجاد تغييرات و هماهنگ کردن اطلاعات ، دانش، درک مهارت ها، گرايش و پذيرش ذهن ويا شناخت و حل مسائل شخصي و يا محلي خويش مي گردند. صاحب نظری تعريف آموزش را به صورت زير ارائه کرده است.
آموزش آن فرايندي مستمر و مداوم ودر عين حال اصلي است که مديريت تنها از طريق آن مي تواند تلاش هاي کارکنان را با مجموعه امکانات فيزيكي و مادي سازمان تلفيق و هماهنگ نمايد و اهداف سازمان را تحقق بخشد. (ابطحي، 1382: 19) .
اما در هر صورت آموزش نيروي انساني معناي وسيع و گسترده اي دارد و به صورت زير تعريف مي شود ” آموزش کارکنان عبارت است از انجام يک سلسله عمليات مرتب، منظم، پشت سر هم،و پيوسته و با هدف يا اهداف مشخص و معين که به منظور
ايجاد يا ارتقاء سطح دانش و آگاهي کارکنان
ايجاد يا ارتقاء سطح مهارتهاي شغلي كاركنان
ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدارجامعه که درکارکنان بکار گرفته مي شود.” (ابطحي، 1382: 19) .
بطور خلاصه و با توجه به تعريف فوق پي خواهيم برد که آموزش کارکنان معني وسيع و گسترده اي دارد و تنها مفهوم کار آموزي، کارورزي ويا تمرين عملي دريك زمينه بخصوص را در بر نمي گيرد. بلکه دامنه آن به قدري وسيع تر و گسترده تر است که از فراگيري يک حرفه و فن ساده شروع مي شود و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسيار پيچيده ورزيدگي ودر امور سرپرستي و مديريت در سازمان هاي دولتي وصنعتي و بازرگاني و همچنين چگونگي رفتار و برخورد هاي مناسب درمقابل مسائل انساني،اقتصادي و فرهنگي بسط مي يابد.(ابطحي،1382 ) .

2-2-2- اهميت دانش و آموزش در جهان امروز
انسان تاکنون دو دوره اقتصادي را پشت سر گذاشته است . در ابتدا اقتصاد مبتني بر کشاورزي بود . سپس با ابزار گرايي و آشنايي با علوم برق و مکانيک دوره اقتصاد صنعتي پايه گذاري شد .در اين دوره ها زمين و کار اصلي ترين عناصر و سرمايه هاي آدمي تلقي مي شدند . اما در عصر کنوني که به عصر “اطلاعات و دانش ” موسوم است هرچند زمين و کار دو مزيت مناسب در برتري جويي ها محسوب مي شوند وليکن مزيت اصلي در ” سرمايه دانشي ” نهفته است . هم اکنون بزرگترين شرکتهاي دنيا برتري اصلي خود را نه در داراييهاي انباشته ناشي از کارخانجات و حتي بازار بزرگ ، بلکه در” دانش در جريان فرآيندهاي خود ” کسب نموده اند .
نمودار 2-1 نشانگر حضور ” نيروي کار ” ، ” سرمايه ” ، ” زمين ” و ” دانش ” در سه اقتصاد مذکور مي باشد . همچنان که ملاحظه مي شود ، اقتصاد امروز آن چنان برپايه دانش شکل گرفته که از آن به عنوان ” اقتصاد دانش محور ” ياد مي شود .

نمودار 2-1: روند تعميق و ميزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان (حق شنو، 1387: 164)

مي دانيم که فراهم آوري ، کسب و توسعه دانش توسط فرآيندي به نام آموزش شکل مي گيرد بنابراين در عصر اطلاعات و دانش، آموزش يکي از مهمترين فرآيندهاي هر سازماني است که بايد به آن توجه خاص نمود . آموزش و کسب علم و دانش تا جايي حايز اهميت است که در سال 1995قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید