دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش”تحول”
عنوان:
تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد
استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی
پژوهشگر:
زینب رضایی ده مراد

پاییز93
بسمه تعالي
دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
******************************************************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد : 101كد شناسايي پايان‌نامه : 10121210921123عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرونام ونام خانوادگي دانشجو: زینب رضایی ده مراد
شماره دانشجوئي : 910595689
رشته تحصيلي : مدیریت دولتیتاريخ شروع پايان نامه : 12/12/92
تاريخ اتمام پايان نامه : 3/9/93استاد /استادان راهنما : دکتر پروانه گلرد
استاد/استادان مشاور : دکتر ماندان مومنیآدرس و شماره تلفن : برزگراه نواب جنوب، خیابان شهید صفدری، پلاک1،بارز3، طبقه3، 09100076454چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.
کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 4
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5
هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
سوالات یا فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 13
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
جامعه آماری و حجم آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 13
روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………. 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… 14
متغییرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:
مدیریت دانش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها…………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-2-1- تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-2-2- دسته بندی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-3- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح………………………………………………………………………………………………………….. 25
عنوان صفحه
2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 26
2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ…………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 29
2-1-4- تعریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 33
2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین…………………………………………………………………….. 36
2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-6- چرخه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری…………………………………………………………………………………………………… 39
2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………. 40
2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر………………………………………………………………………………………………. 41
2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-7-1- راهبردهای ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-7-3- راهبردهای فناوری………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-8- مدل های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-1-8-1- مدل عمومی دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-1-8-3- مدل بک من………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش……………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-8-5- مدل مک الروی………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک…………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-1-8-7- مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………………………….. 53
عنوان صفحه
2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………… 55
2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 56
2-1-8-10- مدل کافرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………… 58
2-1-8-12- مدل هیستینگ…………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون…………………………………………………………………………………………………………. 61
2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………………………………………. 64
2-1-8-15- مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان…………………………………………………………………………………………. 66
2-1-8-17- مدل ادل و گریسون………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-1-8-18- مدل هفت سی ………………………………………………………………………………………………………………………. 71
بخش دوم:
کارآفرینی سازمانی
2-2- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-2-2- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-3- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. 76
2-2-4- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-4-1- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81
عنوان صفحه
2-2-4-5- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-4-9- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86
2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 88
2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 89
2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… 89
2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
2-2-5-4- موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… 95
2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 96
2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. 96
2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. 97
2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… 99
2-2-6-4- مدل4E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. 101
2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… 107
2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… 109
2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. 110
عنوان صفحه
بخش سوم:
2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 112
بخش چهارم:
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… 113
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. 113
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 116
بخش پنجم:
2-5- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 119
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
3-1- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 127
3-2-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..127
3-2-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-2-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-5-1- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131
عنوان صفحه
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 132
3-7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 133
فصل4: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2- تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. 135
4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. 138
4-2-4- مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………… 138
4-2-5- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………139
4-2-6- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… 141
4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 142
4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… 142
4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. 143
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 144
4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… 144
4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. 151
فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 153
5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. 154
عنوان صفحه
5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 155
5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 155
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… 148
5-3-3- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… 150
5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 151
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست1: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
شکل(2-1) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 28
شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 39
شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… 40
شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 41
شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. 46
شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 47
شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 49
شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… 53
شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… 54
شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. 55
شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 57
شکل(2-12) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… 59
شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… 63
شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. 65
شکل(2-16) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. 66
شکل(2-17) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… 67
شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. 69
شکل(2-19) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. 71
شکل(2-20) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 91
شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. 97
شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. 98
شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… 101
شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… 104
شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. 109
شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. 110
شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. 111
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… 21
جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. 36
جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 37
جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… 42
جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… 51
جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 129
جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 129
جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 130
جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 130
جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. 132
جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… 136
جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. 137
جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. 138
جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. 139
جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… 140
جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده………………………………………………… 141
جدول(4-7) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن……………………………………………………… 142
جدول(4-8) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن……………………………………………….. 143
جدول(4-9) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………… 145
جدول(4-10) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………………………… 146
جدول(4-11) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………. 146
عنوان صفحه
جدول(4-12) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. 147
جدول(4-13) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………. 148
جدول(4-14) بررسی مطلوبیت مدیریت دانش و ابعاد آن ……………………………………………………………………148
جدول(4-15) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن…………………………………………………………………149
جدول(4-16) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش……………… 151
جدول(4-17) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی……………………………………………… 151
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1- فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………… 136
4-2- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………… 137
4-3- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………………………………………………………………………….. 138
4-4- فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو……………………………………………………. 139
4-5- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو………………………………………………………………………………. 140
4-6- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو………………………………………………………………………………… 141
4-7- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 143
4-8- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………..144
فصل اول

کلیات
1-1مقدمه
عصر ما عصر شتاب و سرعت عصر دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد. در این روحیه نوین، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است. رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیان مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاهها در پذیرفتن دانش آموزان این مقطع چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصتهاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند.
در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. در حقیقت کارآفرینی هم می تواند در هنگام آغاز فعالیت اقتصادی یک یا گروهی از افراد اتفاق افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی سازمانی می گویند. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی می تواند به تغییر فناوری و رشد بهره وری منجر شود و توان سازمان برای استفاده از منابع بالقوه خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزایش آن بیانجامد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر کنونی دانش نیز به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و همچنین یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این سرمایه ارزشمند امری دشوار و گاهی ناممکن است. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش مبنایی برای نوآوری و موقعیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود به سبک مزیت رقابتی منجر می شود. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پررقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی – اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند.(هزار جریبی،1382) یکی از مهمترین متغیرهای که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانید دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. امروزه افراد باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا باقی بماند یا شاید به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی گرفت، می بایستی به قواعد بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریها ابزارهای جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری،1389)
امروزه قدرت غالب و ابزار سازمان دیگر منابع مادی و فیزیکی نمی باشد بلکه سرمایه فکری و قدرت فکری و مدیریت دانش قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی است .(السادات نسبی،1387)
مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح کمک می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارافرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.(دیندارلو،1390) مدیریت دانش به عنوان یک فرایند سیستماتیک جهت پیدا کردن، انتخاب، سازماندهی، چکیده سازی و ارائه اطلاعات در جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد علاقه شان می باشد . مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب، ذخیره سازی و به کار گیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند که در نهایت موجب کارآفرینی می شود.(باقری،1389)
دانش و تجربه افراد در کنار هم، موجب توسعه کارآفرینی می شوند. مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها ، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. مدیریت دانش از طریق تزریق اطلاعات و دانش در سازمانها به کارآفرینی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری کمک می کند .(طاهری ، 1389)
بیان مساله تحقیق
امروزه سازمان ها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه سازمان های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند و این تغییر و تحولات به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی گذارد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید با مشکلات است که به نوآوری، برای خلق محصولات و فرایندها و روش های جدید بستگی دارد می توان گفت یکی از چالش های مدیران عدم استفاده کافی از مدیریت دانش در سازمان است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده نمی شود. به عبارت دیگر افراد توان بروز خلاقیت، ابتکار، نوآوری و فعالیت های بیشتری دارند و اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. به همین دلیل و با توجه به قابلیت های مدیریت دانش نظیر خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال و به کارگیری دانش می توان تا حد زیادی به سوی کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی سازمانی حرکت کرد. مدیریت دانش با ایجاد توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارایی های غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان) شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم می نماید و باعث بوجود آمدن سازمان های کارآفرین می شود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقیم بر روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد. در واقع می توان گفت سازمان ها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به اهداف خود یعنی بقا رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد. در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های پدید آمده، کمبودهایی در صنعت خودرو شکل گرفته و اعتبار خودروسازان را نزد مشتریان مخدوش کرده است برای جبران این کمبودها انجام امور اصلاحی برای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری آغاز شده است. با توجه به مزیت رقابتی که هر دو موضوع برای سازمان ها ایجاد می کنند باعث شد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو مقوله در شرکت ایران خودرو که نیاز به تحول و نوآوری در محصولات و سازمان و همچنین رقابت در بازار بین الملل دارد بپردازد.
بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی مساله اصلی این تحقیق این است که مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو چگونه تاثیر می گذارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و سازمانها این استراتژی را در پاسخ به نیازی که به آنها تحمیل شده است به کار می گیرند که عبارتند از:
1-افزایش سریع رقبای جدید
2-ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها
3-خروج بهترین نیروهای کار از سازمانها و اقدام آنان برای کارآفرینی مستقل
که این موارد موجب شده است تا حیات سازمان هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مدیران سازمانها دائما به فکر یافتن راه حلی برای رهایی از این مشکلات باشند تا بتوانند با تطبیق هر چه بیشتر با شرایط متغییر اقتصادی و پذیرش ریسک و اعمال نوآوری در محصولات و خدمات، سود کلانی را عاید سازمان سازند. برخی از دلایل عمده ضرورت کارآفرینی در سازمان عبارتند از:
عقب نماندن از رقبا
ضرورت ریسک پذیری
پیشرفت سریع دانش و فناوری
تعامل سازمان با تحولات بازار
خروج بهترین نیروهای کاری از شرکت ها و اقدام به کارآفرینی مستقل
ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کاری در بنگاه های بزرگ
توجه ویژه به کارآفرینی در سازمان به دو دلیل اساسی صورت می گیرد:
1-کارکنان و تفکراتشان را در سازمان فعال و پویا نگه دارد.
2- به ساختار سلسله مراتبی سازمان، حیاتی دوباره ببخشد(پارداختچی، شافعی،2005)
یکی از ویژگی های مهم عصر جدید، ظهور پدیده مدیریت دانش است. در سال های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی های دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشد.
دانش سازمانی و کارآفرینی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان هایی که به خوبی آن را نمی شناسند و به کار می گیرند. در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی است که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی شناسند. در حال حاضر مدیریت دانش و کارآفرینی یک مفهوم جدید و پرطرفدار محسوب می شود و فرایندی است که به سازمان کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمولا به یک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند.(لاجوردی و خان بابایی،1386) پس لازم است مدیران عالی سازمان به مفهوم کارآفرینی به طور اعم و کارآفرینی سازمانی به طور اخص حساس باشند و آن را به عنوان یکی از عوامل عمده برای بقا و رشد سازمان در شرایط پر تلاطم و شدیدا رقابتی دنیای امروز در نظر بگیرند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. هدف از انجام این مهم این است که بدانیم مدیریت دانش و ابعاد آن بر گرایش به سمت کارآفرینی سازمانی و در نهایت افزایش سودآوری و ماندن در صحنه رقابت موثر است.
1-4- هدفهاي تحقیق :
1-4-1- اهداف اصلی: تعیین تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
1-4-2- اهداف فرعی
تعیین تاثیر خلق دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر ذخیره و نگهداری دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر انتقال دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر به کارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی
1-5- چارچوب نظری تحقيق :
مدیریت دانش یک پدیده جدید، یک مدل تجاری میان رشته ای با همه منظرهای دانش در قالب سازمان می باشد. مدیریت دانش فرایند ایجاب، جذب، بکارگیری و به کار گیری مجدد دانش فردی و سازمانی است بات(2000) مدیریت دانش را “فرایند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می داند”
مدیریت دانش درباره ی کسب و ذخیره کردن دانش کارکنان و قابل دسترسی کردن دانش به دیگران در داخل یک سازمان است.(نوناکا،1995) در راستای نو آوری وسیعتر به عنوان یک عامل اساسی در ازدیاد توسعه محصولات و خدمات بوده است.(مک آدام،2000)
ترسیم جریان دانش، چارچوبی را برای به تصویر کشیدن دانش فراهم می کند که به طور آسان قابل ارزیابی، تغییر و تسهیم به وسیله دیگر کاربران می باشد.
نیسن(2000) یک مدل ترکیبی از فرایند مدیریت دانش با گام های زیر ارائه می دهد:
جمع آوری دانش
سازماندهی دانش
ذخیزه کردن دانش
قابل دسترسی کردن دانش
استفاده و بهره برداری از دانش
ارزیابی دانش
با بهره گیری از اطلاعات و داده های مناسب است.
با ابداع مفهوم مدیریت دانش واتر هاوس استراتژی های تجاری در مدیریت دانش، نوناکا و تاکوشی(1991) با طرح بازبینی تجاری هاروارد و با نگارش کتاب شرکت دانش آفرین(1995)، تام استوارت(1991) با اهمیت به سرمایه فکری، پیتر دراکر (1994)با طرح منبع دانش، رومر(1995) با طرح دانش به عنوان منبع بی پایان و… را ارائه دادند.
از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت؛ کارآفرینان موتور محرّکه و رشد اقتصاد یک جامعه هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند.
کلید موفقیت کارآفرینی، یافتن روشهای خلاّقانه ای است که با بکارگیری فن آوری های جدید یا بازاریابی بهتر، سریع تر و کم هزینه تر کالاهای جدید، خواسته های بشری را به نحو احسن برآورده می سازند. این به معنا ی تولید کالاهای موجود با هزینه های کمتر یا ارتقاء کیفیت آنها و یا به معنای ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملاً جدید است. کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی است و این رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای می باشد لذا برای اینکه سازمانی بتواند به هدفهای توسعه ای خود دست یابد ، باید به گونه ای این متغییرها را جهت دهد تا این عوامل حامی رفتار کارآفرینانه در سازمان باشند)چون هو و همکاران،2004 به نقل از یداللهی فارسی،1384).
عوامل ساختاری عبارتند از: ساختارسازمانی، راهبرد سازمانی، هدف گذاری صریح و روشن، ایجاد سیستم های بازخورد، حمایت مدیریت عالی، استقلال واحدهای سازمانی، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم مالی و بودجه ای، سیستم کنترل و نظارت، آزادی عمل کارکنان، سیستم منابع انسانی، ساختار انعطاف پذیر.
عوامل رفتاری عبارتند از: فرهنگ سازمانی، انگیزش نیروی انسانی، سبک رهبری، ویژگیهای کارکنان و مدیران، آموزش منابع انسانی ، سیستم ارتباطات انسانی و محیط کسب و کار.
عوامل زمینه ای عبارتند از: ارتباط با ارباب رجوع، محیط سیاسی – قانونی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط اداری.
کارآفرینان افرادی هستند که به امید هر گونه نشانه ای از فرصت های کسب وکار ، اطراف خود را مشاهده می کنند، هوشیاری همیشگی از ویژگی های آنها است و هیچ چیز هم نمی تواند جلوی موفقیت آنها را بگیرد.(لاین دورسن،2012) شومپیتر  معتقد است که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می باشد و نقش وی عبارتست از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد به تعبیری دیگر کار وی تخریب خلاق است. از طرفی دیگر، باتیست  نیز اعتقاد داردکه کار آفرینان منابع را از جایی که بهره وری پایینی دارد به جایی که بهره وری بالایی دارد، منتقل می کنند و این یکی از عوامل موفقیت آنها به شمار می رود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می شود. به طور کلی می توان گفت، کارآفرین کسی است که با ذهن خلاق، روحیه تهاجمی و داشتن چشم اندازی روشن همراه با خوش بینی و ریسک پذیری و با سخت کارکردن در شرایط تنش زا آینده ایده آلی را برای موفقیت سازمان خویش به تصویر می کشد.

انگیزه ها کارآفرینی
انگیزش به معنای تمایل به انجام یک کار است و فرد با توجه به تواناییهای خویش نیاز خود را برطرف می نماید. لذا سه انگیزه ی اولیه باعث می شود که افراد، کار آفرین شوند. (احمدپورداریانی،1383)
.1  نیاز بهقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید