دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بروجرد
دانشكده ی علوم انسانی، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A. »
عنوان:
رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
استاد راهنما:
دکتر احمد مدرس
نگارش:
فاطمه گودرزی
زمستان 1393
بسم الله الرحمن الرحيم
صورتجلسه دفاع
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه گودرزی
در رشته حسابداري تحت عنوان: رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
با حضور استادراهنما ، استاد (استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد در تاريخ 9/11/1393 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره با امتياز بسیار خوب دريافت نمود.
1- استاد راهنما : دكتر احمد مدرس امضاء تاريخ
2- استاد داور1 : دکتر محمود همت فر امضاء تاريخ
3- استاد داور2 : دکتر داریوش جاوید امضاء تاريخ
3- مدير گروه آموزشي :دكتر محمود همت فر امضاء تاريخ
4- رئيس دانشكده علوم انسانی: دكتر محمدتقی گودرزیامضاء تاريخ
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
دكتر احمد شاهسواران
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فاطمه گودرزی دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/دكتراي حرفه اي/ دكتراي تخصصي در رشته حسابداري كه در تاريخ 9/11/1393 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان: رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی با كسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :
اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام،‌ مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام .
اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگي : فاطمه گودرزی
تاريخ و امضاء گودرزی
تقديم به
سپاسگزاري :
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین کیفیت افشا (اجباری و اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی بود. به این منظور 101 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه و پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در واقع با افزایش کیفیت افشا تلاش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اختیاری اطلاعات را در پیش بگیرند شاهد وجود تقارن اطلاعاتی خواهیم بود. و اما بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی یافت نشد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به عبارتی شاهد شکاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود. همچنین در ادامه تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم، درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی و درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت بر روابط بین فرضیه ها سنجیده شد.
واژگان کلیدی:
افشا اجباری، افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی، پانل دیتا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-4) جنبه نوآوري تحقيق5
1-5) اهداف تحقیق6
1-6) سوالات تحقیق6
1-6-1) سوال اصلی6
1-6-2) سوالات فرعي6
1-7) فرضیه‌های تحقیق6
1-7-1) فرضیه اصلی6
1-7-2) فرضيه‌های فرعي6
1-8) روش تحقیق7
1-9) قلمرو تحقیق7
1-10) روش نمونه گیری7
1-11) روش و ابزار گردآوری داده ها8
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها8
1-13) مدل تحقیق8
1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی 9
1-15) خلاصه فصل و ساختار تحقیق12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه14
2-2) نقش شفافیت در گزارشگری مالی15
2-2-1) مبانی نظری کیفیت افشا16
2-2-1-1) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی20
2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت 20
2-2-2) اطلاعات با اهمیت 22
2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 22
2-2-2-2) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات 23
2-2-2-3) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات 23
2-2-2-3-1) منفعت و هزینه 23
2-2-3) افشای داوطلبانه 24
2-2-3-1) هدف افشای اطلاعات مالی26
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-3-2) حجم اطلاعات26
2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات 26
2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی 27
2-2-5) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران28
2-3) نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه 28
2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی 29
2-3-2) مشکل نمایندگی 30
2-3-3) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی31
2-3-3-1) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش 36
2-4) بررسی رابطه بین متغیرها ی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی37
2-5) پیشینه تحقیق38
2-5-1) تحقیق‌های خارجی38
2-5-2) تحقیق‌های داخلی 41
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 47
3-2) روش تحقیق 47
3-3) قلمرو تحقیق48
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق 48
3-3-2) قلمرو زمانی تحقیق48
3-3-3) قلمرو مکانی تحقیق48
3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها48
3-5) جامعه آماری تحقیق 49
3-6) فرضیه‌های تحقیق50
3-6-1) فرضیه اصلی50
3-6-2) فرضيه‌های فرعي50
3-7) مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق51
3-7-1) مدل کلی تحقیق51
3-7-2) مدل 1 جهت آزمون فرضیه فرعی اول51
3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم52
3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق52
3-9) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق 52
3-9-1) متغیرهای وابسته52
3-9-2) متغیرهای مستقل53
3-9-3) متغیر‌های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)55
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها 55
3-11) آمار توصیفی56
3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق56
3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها57
3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها57
3-12-3) بررسی ناهمسانی واریانس57
3-12-4) آزمون F لیمر58
3-12-5) آزمون هاسمن58
3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها59
3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون59
3-12-8) ضریب تعیین60
3-13) نرم افزار تحلیل آماری 60
3-14) خلاصه این فصل60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه62
4-2) آمار توصیفی62
4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق63
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1) نرمال بودن توزیع متغیرها63
4-3-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانايی متغيرها64
4-3-3) بررسی ناهمسانی واریانس65
4-3-4) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن66
4-3-5) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها66
4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها67
4-4-1) فرضیه فرعی اول67
4-4-2) فرضیه فرعی دوم68
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه71
5-2) نتایج ازمون فرضیه ها72
5-2-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول72
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم73
5-3) پیشنهادها74
5-3-1) پیشنهادهای تحقیق74
5-3-2) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی76
منابع و مأخذ
فهرست نگاره ها
عنوان صفحه
نگاره 2-1 خلاصه تحقیق‌های خارجی44
نگاره 2-2 خلاصه تحقیق‌های داخلی45
نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق51
نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق54
نگاره 4-1 آمار توصيفي متغيرهاي مدل62
نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)64
نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها64
نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت65
نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن66
نگاره 4-6 آزمون عدم خود همبستگی 67
نگاره 4-7 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی اول67
نگاره 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم68
نگاره 4-9 خلاصه نتایج تحقیق 69
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است. در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورت نامتقارن بين افراد توزيع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) می‌تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود. بنابراين، قبل از اينكه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
سرمایه گذاران آگاه (مدیران، تحلیلگران و موسسات) افرادی هستند عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه که از آنها اطلاعات دریافت می‌شود. سرمایه گذاران آگاه با برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت‌ها منعکس نشده اند، اقدام به معامله می‌کنند. سرمایه گذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی به اطلاعات، گزارشهای منتشر شده از جانب شرکت‌ها می‌باشد. این گونه سرمایه گذاران معامله گران نقد نامیده می‌شوند که تنها به دلیل نقدینگی به انجام معامله اقدام می‌کنند.
زماني كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد، ارزش ذاتي آن با ارزشي متفاوت خواهد بود كه سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل می‌شوند. درنتيجه، ارزش واقعي سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا1، 1991). لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که، شرکت‌ها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه‌گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می‌گردد.
1-2) بیان مسئله
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود که بر روی قیمت سهام یا حجم معامله اثر گذار باشد. با توجه به فرضیه بازار کارآمد، قیمت‌های سهام همه اطلاعات موجود را بکار می‌گیرند و بنابراین بر روی اطلاعات حسابداری موثر هستند. با این وجود چندین مسئله وجود دارد که این فرضیه را با چالش مواجه می‌کند و باعث ایجاد این طرز تفکر می‌شود که اعداد حسابداری ممکن است محتوای اطلاعاتی ضعیفی داشته باشند و اطلاعات حسابداری ممکن است وبرای سرمایه گذاران مفید نباشد. فراتر از خطاهای ارزیابی به دلیل روش شناسی‌های غیر مناسب و گروهبندی‌های حسابداری که بصورت بالقوه توسط فرصت طلبان مدیریتی سوء هدایت شده اند، برخی از تحقیق‌ها حاکی از تفاوت و عدم یکنواختی در تفاسیر سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعات هستند. این عدم تقارن به دلیل بی قاعدگی و بی نظمی در جمع آوری و پردازش اطلاعات و در نتیجه روش‌ها و مهارت‌های مختلف بکار گرفته شده است(اسکات2، 128، 2003).
مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، به این معنی است که طرفین معامله اطلاعات یکسانی ندارند. در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام‌هاي اسپنس3، اكرلوف4 و استيليتز5 (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2004) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم گرديد. اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي می‌تواند موجب افزايش گزينش نامناسب در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد بوجود می‌آيد. اسپنس خاطر نشان می‌كند كه واسطه‌هاي مطلع، می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. اكرلوف نوعي بازار را به تصوير می‌كشد كه در آن، به اصطلاح رايج، فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد. البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش نامناسب، سياست افشاي كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
کمبود اطلاعات، يا وجود اطلاعات گمراهکننده باعث تصميمگيريهاي اقتصادي نامطلوب، اتلاف منابع اقتصادي، اختلال در بازارهاي سرمايه، فقر اقتصادي و کاهش سطح رفاه عمومي جامعه به خاطر عدم تخصيص بهينه منابع کمياب خواهد شد. يکي از پيش شرطهاي بنيادي براي جلب اطمينان سرمايهگذاران و اعتباردهندگان در جهت فعاليتهاي سازنده اقتصادي و سرانجام بالندگي اقتصادي، وجود اطلاعات مالي به منظور تصميمگيري درباره خريد، نگهداري، يا فروش سهام، ارزيابي عملکرد مديران است (اصول پذيرفته شده حسابداري، 1974، 71).
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر افراد تجزیه و تحلیل می‌شود و بر مبنای آن تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. این اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان، بویژه سهامداران باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام می‌شود زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتی را شکل می‌دهد. بنابراین در صورت نشت اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران بواسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه قابل مشاهده می‌باشد که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
باتاچاریا و همکاران6 (2012) نشان می‌دهند که یکی از نقش‌های اصلی اطلاعات حسابداری فراهم کردن اطلاعاتی برای تخصیص کارایی سرمایه در بازار‌های مالی می‌باشد. آنان همچنین بیان می‌کنندکه به علت این واقعیت تصمیم‌ها و پیامد‌های کیفیت اطلاعات حسابداری منفعت اصلی برای سرمایه گذاران، مدیران و تنظیم کننده‌های استاندارد می‌باشد.
آکرلوف (1970) گزارشگری و افشای اطلاعات مالی برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه ضروری است تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا عمدتاً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگذاری بین مالکان سرمایه و مدیریت بوجود می‌آید. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متأثر از تفاوت اطلاعاتی و انگیزه ای متناقض بین کارآفرینان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود
لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن توسط شرکت‌ها و تأثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان عاملی مهم جهت تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید یا فروش سهام خود، رابطه بین کیفیت افشا وعدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-4) جنبه نوآوري تحقيق
يكي از عواملي كه بر عدم تقارن اطلاعاتي و توزيع اطلاعات بصورت گوناگون در بازار تاثير می‌گذارد، كيفيت افشا می‌باشد. بطوری که بر عملکرد شرکت‌ها و سود سهامداران تاثیر گذار می‌باشند. از طرف دیگر در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتي مطالعاتي صورت گرفته است و به نظر می‌رسد تحقيقي در رابطه با كيفيت افشا و عدم تقارن انجام نشده باشد.
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.
1-6) سوالات تحقیق
1-6-1) سوال اصلی
آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-6-2) سوالات فرعي
سوال فرعي اول:
آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
سوال فرعي دوم:
آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-7) فرضیه‌های تحقیق
1-7-1) فرضیه اصلی
بین سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
1-7-2) فرضيه‌های فرعي
فرضيه فرعي اول:
بین سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم:
بین سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
1-8) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از جمله تحقیق های کاربردی است. از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است که با استفاده از داده‌های مشاهده شده انجام می‌شود(خاکی، 1388، 218).
1-9) قلمرو تحقیق
1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق در برگیرنده موضوع‌های کیفیت افشای اختیاری و افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی است.
1-9-2) قلمرو زمانی تحقیق
اين تحقیق محدود به دوره زماني از ابتدای سال 1388 الي انتهای سال 1392 می‌باشد.
1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌پذیرد.
1-10) روش نمونه گیری
جهت نمونه گیری از نمونه گیری حذف سیستماتیک یا غربالگری استفاده می‌شود.
1-11) روش و ابزار گردآوری داده‌ها
در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و اطلاعات مربوط به فرضیه ها، روش کتابخانه ای شامل اطلاعات موجود در هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و سالنامه‌ها، کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد.
اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‌های مربوط به گزارش مالی شرکت‌ها از قبیل سایت rdis وcodal استخراج گردیده است.
1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مورد نظر از آزمون‌های رگرسیون خطی استفاده می‌شود.
1-13) مدل تحقیق
برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.
ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
ABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش)
QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری
SIZE = اندازه شرکت LEV = نسبت اهرم
INS = درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی OWNCON = تمرکز مالکیت سهامدارن عمده
£= درصد خطا
1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی
1-14-1) تعریف متغیرهای مستقل
کیفیت افشا7: به اطلاعات مالی مربوط اعم از اطلاعات مالي داخل و یا خارج از متن صورت‌های مالی اشاره دارد که این اطلاعات توضیحات مفصلی رادر مورد وضعیت مالی شرکت و نتایج حاصل از عملکرد آن را ارائه می‌کنند و شامل روش‌های بکار رفته در صورت‌های مالی بوده و در برگیرنده ی شرایط مرتبط با وجود بیش از یک گزینه برای انتخاب، یا انتخاب روش‌های حسابداری به شکل غیر معمول یا خلاقانه می‌باشد(ولک و جیمز8).
افشاي اختياري9: افشاي اختياري يك مكانيسم كنترل خارجي است که فراتر از الزامات قانونی می‌باشد كه می‌كوشد مشكلات بين سهامداران عضو(دارندگان اطلاعات نهاني) و غير عضو را از طريق فراهم كردن اطلاعات مربوط به نتايج مالي و غيرمالي كاهش دهد.
افشاي اجباري10: شامل افشای تمامي موارد و اقلامي ميباشد که بر اساس الزامات قانوني، قوانين و مقررات حاکم بر گزارشگري مالي (قانون تجارت، قوانين مالياتي و مجموعه قوانين بورس اوراق بهادار)، استانداردهاي حسابداري و مراجع حرفهاي، بايد در اختيار مراجع ذیصلاح گذاشته شود.
تعريف عملياتي كيفيت افشا: اين شاخص توسط امتيازهايي كه توسط بورس اوراق بهادار تهران براي دوره‌هاي سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه براي هر شركت منتشر می‌شود، محاسبه می‌شود.
1-14-2) متغیر وابسته
عدم تقارن اطلاعاتي11: اطلاعات غير يکسان (مالي يا هر نوع اطلاع درباره يک شرکت ) را عدم تقارن اطلاعاتي گويند.
تعريف عملياتي عدم تقارن اطلاعاتي: تفاوت بين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را مبناي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي قرار می‌دهند.
1-14-3) متغیر‌های کنترلی
اندازه شركت12: يكي از عوامل دروني شركت‌ها كه بر ساختار مالي و سودآوري شركت تاثير می‌گذارد اندازه شركت ميباشد. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است اطلاعات بیشتری را افشا کنند چرا که انجام این کار در زمینه مسائل اختصاصی و غیر اختصاصی هزینه کمتری در بر دارد. واتز و زیمرمن13 (1990) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. اگه اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده به این دلیل است، تا اطلاعات بر اساس اندازه شرکت تعدیل شود تا نتایج تحت تاثیر اندازه شرکت‌ها قرار نگیرد، چرا که میزان تامین مالی شرکت‌ها به دلیل بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها متفاوت است و در بسیاری از تحقیق‌های انجام شده در ارتباط با این تحقیق، اندازه شرکت متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.که در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار استفاده می‌گردد.
اهرم14: نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است، در واقع چند درصد از كل دارايي‌ها متعلق به بستانكاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. هر چه این نسبت بزرگتر باشه درجه ریسک مالی بیشتر است. نسبت‌های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی هایش می‌باشند.
مالکیت نهادی15:
سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، بیمه ها، بنیادها، موسسه‌های بازنشستگی و. .. اطلاق میشود. میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام آن شرکت محاسبه میشود (مرادزاده فرد و همکاران،1387).مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)16:
مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می‌شود( چانگ و لدر 2009)17.
1-15) خلاصه فصل و ساختار تحقیق
در این فصل ابتدا مقدمه و به دنبال آن بیان مسئله و اهمیت ضرورت تحقیق بیان شد سپس اهداف، سوالات، فرضیه ها، روش تحقیق، مدل تحقیق و قلمروهای تحقیق مشخص گردیدند و در پایان تعاریف متغیر‌های تحقیق مطرح شد. ساختار تحقيق در سایر فصول به شرح زیر است:

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
در حوزه اقتصاد موضوع تخصیص بهینه منابع همواره مورد توجه نظریه پردازان بوده است. عموم نظریه پردازان بر این باورند که حداقل به دو دلیل همراه کردن پس انداز‌ها با فرصت‌های سرمایه گذاری با مشکلاتی مواجه می‌باشد، نخست به جهت مشکل اطلاعاتی، پس انداز کنندگان در خصوص ارزش واقعی فرصت‌های سرمایه گذاری تردید دارند. دوم متعاقب مشارکت مالکان سرمایه در یک فعالیت اقتصادی، کار آفرینان انگیزه کافی برای سوء استفاده از منابع را داشته لذا “مشکل نمایندگی” بوجود می‌آید. با عنایت به مشکلات فوق شفافیت اطلاعاتی از طریق گزارشگری و افشا اجباری و داوطلبانه می‌تواند شرایط عملکرد بازار سرمایه و اداره اثر بخش بنگاههای اقتصادی را فراهم آورد. گزارشگری و افشای اطلاعات مالی برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه ضروری تلقی می‌شود. افشا ارائه مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار تهران را در بر می‌گیرد. مضافا بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر افشای اجباری اقدام به افشای داوطلبانه اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت، ارائه تفسیر تحلیلگران مالی، استفاده از تارنمای شرکت می‌نمایند. همچنین واسطه‌های اطلاعاتی نظیر موسسات اعتبار سنجی، کارشناسان صنعت و جراید مالی، اطلاعاتی پیرامون شرکت منتشر می‌کنند. تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا عمدتا به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگزاری بین مالکان و مدیریت بوجود می‌آید. قانون گذاران، تدوین کنندگان استاندارد، حسابرسان و سایر نهاد‌ها و واسطه‌های مالی بازار سرمایه شرایط افزایش اعتبار افشاهای صورت گرفته توسط مدیریت را فراهم می‌آورند.
2-2) نقش شفافیت در گزارشگری مالی
بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی باید با دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اماکیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع است (مدهانی، 2009)18. افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است. اما عکس العمل حسابداران نسبت به افشا چندان که باید جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارشگری مالی نیست، بلکه شرکت‌ها معمولا دسته ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با هدف اثر گذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می‌کنند.
شفافیت یکی از عوامل اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر در چارچوب نظام‌های راهبری شرکت‌ها است. میزان شفافیت بسته به توان و تمایل مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایز‌های آگاهی دهنده برای مشارکت کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.
در این محیط شفافیت اطلاعات مالی نقشی اقتصادی دارد، به واقع شرکت هایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این حالت این شرکت‌ها با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران مواجه خواهند شد که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقد شوندگی در بازار خواهد شد. از طرف دیگر مدهانی(2009) معتقد است که مزایای با اهمیتی در افشای داوطلبانه برای ایجاد یک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه اطلاعات وگزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.
بوشمان و همکاران19 (2001) یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخص‌های شفافیت مورد استفاده در سایر بررسی‌ها جامعتر بود. آنان شفافیت را در سه طبقه اندازه گیری کردند. 1) اندازه گیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، به موقع بودن و قابل اعتبار افشای شرکت‌ها (کیفیت حسابرسی). 2) اندازه گیری حجم بدست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدول‌های ترکیبی سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجاری داخلی. 3) اندازه گیری کیفیت اطلاعات شامل مالکیت خصوصی و عمومی رسانه‌ها (با هدف اطلاع رسانی و حضور در اذهان عمومی).
2-2-1) مبانی نظری کیفیت افشا
اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم خود به معنای ارائه اطلاعات است. حسابداران از این عبارت به صورت محدودتری استفاده می‌کنند و منظور آنها انتشار اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش‌های مالی (معمولا در قالب گزارش‌های سالانه) است. در برخی موارد، این مفهوم باز هم محدود تر و به معنی ارائه اطلاعاتی است که در متن صورت‌های مالی منظور نشده است.
اصطلاحات “کیفیت” افشای اطلاعات حسابداری و “شفافیت” یک سیستم افشا، بصورت مشترک و قابل جایگزین استفاده می‌شود و ارائه تعریف دقیق از” شفافیت” و “کیفیت” که بر آن اجماع وجود داشته باشد، مشکل است. در این راستا تاکنون از سازه‌های متعددی، از قبیل: مناسب بودن، جامعیت، آگاهی دهندگی، و به موقع بودن، به عنوان نماینده کیفیت افشا استفاده می‌شود.
افشا در حسابداری واژه فراگیر است و تقریبا تمامی فرایند گزارشگری مالی را در بر می‌گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری، اصل افشای کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری است. اصل مزبور ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدف‌های گزارشگری اولا، به موقع مربوط و قابل اعتماد و ثانیا قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یعنی بتواند استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در اتخاذ تصمیمات اگاهانه کمک کند (عالیور، 1370، 25).
افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و بر اساس این اصل، باید کلیه اطلاعات مربوط به این فعالیت‌های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه‌های استفاده کنندگان قرار گیرد. در واقع هدف اصلی از افشا عبارت است از: کمک به استفاده کنندگان در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکت‌ها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانهای نقدآتی. افشا باید از طریق گزارش‌های قانونی شامل صورت‌های مالی اساسی که حاوی تمام اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این اطلاعات به گونه ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه گردد، تا امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه را برای استفاده کنندگاه فراهم سازد (ملکیان،1376، 15).
هندریکسن و ون بردا20 در تعریف افشا آورده اند: افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را در نظر می‌گیرند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش‌های مالی می‌دانند، که معمولا به صورت سالیانه ارائه می‌شود(هندریکسن، 1384، 225).
بلکویی افشا را در برگیرنده اطلاعاتی می‌داند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر اصل افشا بدین معنا است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف و پنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381، 251).
ولک و همکاران افشا را در برگیرنده اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت‌های مالی می‌دانند (ولک و همکاران، 1387، 452).
بال و همکاران21 (2000) شفافیت را به عنوان ترکیبی از ویژگی‌های به موقع بودن و محافظه کاری، تفسیر می‌کنند. به موقع بودن به حدودی که رویدادهای اقتصادی دوره جاری در صورت‌های مالی گنجانده می‌شود و محافظه کاری به سرعت بیشتری که اخبار بد اقتصادی نسبت به اخبار خوب در گزارش‌های مالی منعکس شود، دلالت دارد.
بارت و شیپر22 (2008) ادعا می‌کنند که شفافیت گزارشگری مالی، حدودی است که گزارش‌های مالی، امور اقتصادی اساسی، یک واحد تجاری را به گونه ای که به آسانی برای استفاده کنندکان از آن گزارش‌ها قابل فهم است آشکار می‌کند. از دیدگاه حسابداری، امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری، شامل منابع واحد تجاری (دارایی‌ها)، ادعا‌ها نسبت به آن منابع (بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) تغییرات در منابع، ادعا‌ها و جریانهای نقدی (که به ترتیب در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد منعکس می‌شود)، ریسک‌های شرکت و چگونگی مدیریت آن است.
پانال و شیپر23 (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی و کاربردهای آنها را نشان دهد. شفافیت استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا نتایج و کاربرد‌های تصمیمات، قضاوت‌ها و برآوردهای تهیه کنندگان صورت‌های مالی را مشاهده ودرک کنند. افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و در نتیجه حصول اطمینان مبنی بر اینکه سرمایه گذاران گمراه نمی شوند، دلالت دارد. در نهایت قابلیت مقایسه به این معناست که مبادلات و رویدادهای مشابه به گونه ای یکسان، حسابداری و گزارش شوند.
تحقیق‌های تجربی، تمایز دقیق و مشخصی بین کمیت و کیفیت افشا قائل نمی شود. عموما فرض می‌شود که کمیت اطلاعات افشا شده، شاخصی در تعیین کیفیت آن به شمار می‌رود. در نتیجه از سنجه‌های کمیت افشا برای سنجش کیفیت افشا استفاده می‌شود.
ژانگ24 (2005) بین کمیت و کیفیت افشا تمایز قائل می‌شود و معتقد است که کمیت بر دقت و صحت افشا دلالت دارد و از طریق افزایش در اجماع و صحت انتظارات سرمایه گذاران در مورد افشا اندازه گیری می‌شود. وی از پیش‌بینی‌های تحلیلگران به عنوان نماینده انتظارات سرمایه گذاران، استفاده می‌کند.
بتی و همکاران25 (2004) نیز پیشنهاد می‌کند که کیفیت افشا نه تنها با کمیت، بلکه به چگونگی گسترش دامنه آن در بین موضوع‌های مختلف نیز بستگی دارد(در این زمینه از موضوع‌های اصلی و فرعی گزارش جنکینز استفاده می‌شود). آن‌ها مدعی هستند که افشا با کیفیت بالا، دارای ویژگی‌های گستردگی و متوازن بودن در بین موضوع‌های اصلی و فرعی چارچوب مورد نظر است. در کنار این دو بعد را از سه ویژگی مهم دیگرارزیابی افشا استفاده می‌شود: بعد زمانی (مربوط به اطلاعات گذشته در مقابل آینده ) بعد مالی (اطلاعات مالی در مقابل غیر مالی) و نوع بعد اندازه گیری (اطلاعات کمی در مقابل کیفی). با وجود این اغلب تحقیقگران فرض می‌کنند که کمیت و کیفیت افشا به طور مستقیم وابسته اند.
2-2-1-1) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی
کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل تحقیق حاضر محسوب می‌شود. در این تحقیق از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی استفاده می‌شود، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌شود. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس درباره میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می‌گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا استفاده گردیده است. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم استفاده می‌شوند (لوبو و ژو26، 2001).
2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت
با وجود همه استدلال هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن27 (1999) دلایل آن را هزینه‌های مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی بر شمرده اند که در باره آنها توضیحاتی به اختصار داده خواهد شد.
جمع آوری و طبقه بندی و افشای اطلاعات نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه‌ها با منافع افشا برابر شود. از سوی دیگر چون اندازه گیری دقیق و عینی این هزینه‌ها و منافع مشکل است اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی 1389).
در صورتی که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل راهبردی بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست رفتن مزیت‌های رقابتی می‌شود و سود آوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راههایی برای افشا نکردن یا افشای کمتر خواهند بود. (صمدی، 1389)
پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشا شده یک شرکت برای ارزشگذاری شرکت دیگری استفاده شود، طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات می‌شود. (پارساییان، 1386)
در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر انگیزه ای برای افشا و بنابر این شفاف سازی کمتر از حد کامل بوجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشا نکردن و افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه ساز وکار بازار آزاد نمی تواند حد بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. بنابراین نقش نهاد‌های قانونگذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده برجسته می‌شود. با اینکه قوانین و مقررات لزوما منجر به بهینه شدن میزان شفافیت در بازار نمی شود، ولی با توجه به محدودیت‌های پیش گفته و اینکه اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی دارند نیاز به نهادهای قانونگذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد، علاوه بر این چون اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط بازار هم به ندرت تولید می‌شود، نیاز به الزامات قانونی وجود دارد.
به اعتقاد ویش وانات و کافمن (1999) حداقل از سه راه می‌توان به شفافیت رسید :
بهبود ساز وکارهای (مقرراتی و قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات را تقویت نماید.
طراحی و ساز وکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر.
ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب ناپذیر اطلاعاتی در بازار‌های مالی.
2-2-2) اطلاعات با اهیت
اهمیت یک کیفیت آستانه ای است. اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد یک نقطه انقطاع است و باید قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار بگیرد، اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیاز بررسی بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان تاثیر گذارد که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود. حذف یا ارائه نادرست اطلاعات به میزان و ماهیت قلم مورد بحث، براساس قضاوتی است که در شرایط مربوط اعمال می‌شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1382).
2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاریقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید