دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
دانشکده علوم سیاسی
پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)
رشته روابط بين الملل
موضوع:
بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر سید علی مرتضویان
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر اکبر اشرفی
پژوهشگر :
نرگس هوشمند
سال تحصيلي:
زمستان 91
تقدیم به
همه عدالت طلبان و آزاد اندیشان جهان
با تشکر از
همه استادان فرزانه و دوستان فرهیخته ای که در راه کسب علم و دانش مرایاری کردند به خصوص استادان ارجمند جناب آقای دکتر سید علی مرتضویان و جناب آقای دکتر اکبر اشرفی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب نرگس هوشمند دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 890662393 در رشته روابط بین الملل که در تاریخ 24/11/91 از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق رو پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی
در تاریخ 24/11/91
نرگس هوشمند دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بين الملل از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف و با درجه مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشکده علوم سیاسی
این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده استکد شناسایی پایان نامه : 10120810911027نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101عنوان پایان نامه : بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آنتاریخ شروع پایان نامه : اول 90
تاریخ اتمام پایان نامه: 24/11/91نام ونام خانوادگی دانشجو : نرگس هوشمند
شماره دانشجویی : 890662393
رشته تحصیلی : روابط بین المللاستاد راهنما : جناب آقای دکتر سید علی مرتضویان
استاد مشاور : جناب آقای دکتر اکبر اشرفیآدرس و شماره تلفن : میدان خراسان – خیابان صفاری – خيابان عليان شمالي – كوه شهيد سليماني – بلوک 6 4386057-0935چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
“جنبش 99 درصدی” یا “جنبش ضد وال استریت” در آمریکا، در واقع واکنشی به بحران های ذاتی نظام سرمایه داری است. بحران هایی که اکنون رخ نمایانده و علاوه بر عرصه اقتصاد، سایر عرصه های حیات جمعی یعنی سیاست و اجتماع را نیز در نوردیده است.
این جنبش اعتراضی توسط مردمی که حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را بر باد رفته می پندارند، دقیقا بر ضد وال استریت یعنی نماد نظام سرمایه داری آمریکا در 17 سپتامبر 2011 آغاز شد. این جنبش به دلیل پایگاه مردمی فراگیر در جامعه آمریکا و برخورداری از پشتوانه های عظیم تئوریک به سرعت در ایالات متحده فراگیر و شعاع حرکت خود را تا اعماق اروپا گستراند.
بررسی مفاهیم و دیدگاه های تئوریک در نقد نظام سرمایه داری، تبیین شعارها و مطالبات رهبران و اعضای جنبش ضد وال استریت و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا به خوبی فرضیه تحقیق حاضر را تأیید می کند که “تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.”
“نظام سرمایه داری” که اینک در ساحت نظر و عرصه عمل با چالش های فراوانی روبرو شده و مورد اعتراض گسترده قرار گرفته است، در مقطعی با هدف برقراری فضای “رقابت آزاد” و ایجاد شرایط برابر برای افراد جامعه به منظور فعالیت اقتصادی و “کسب سود حداکثری” شکل گرفت. لیکن این نظام به خصوص در ایالات متحده آمریکا به دلیل بحران های ذاتی،در فرآیند عمل به سمت فئودالیزم متمایل و شاخص های آن نظام را در درون خود بازتولید کرد.
از جمله ویژگی های “نظام فئودالی” که در نظام سرمایه داری باز تولید شد می توان به “استثمار اکثریت توسط اقلیت” و “تمرکز قدرت در دست عده ای معدود” از آحاد جامعه اشاره کرد.
تا کنون نظریات گوناگونی در غرب در خصوص تبیین فراشد نظام سرمایه داری و نقد بنیادی و کارکردی آن مطرح شده است؛ امادر این میان ریچارد بی فریمن – اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی لندن- نظریه نوین و متفاوتی را در سال 2012 مطرح کرد.
نظریه وی بر این انگاره استوار است که نظام سرمایه داری در فرآیند “باز فئودالی شدن” قرار دارد و در حال بازگشت به مرحله “پیشا سرمایه داری” یعنی نظام فئودالی می باشد.
نظریه بی فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبیین شده است که عبارتند از:
1. نابرابری اجتماعی
2. معاملات قماری
3. نظارت و کنترل سیاسی معکوس.
نظریه “باز فئودالی شدن” با تبیینِ صورت گرفته، در واقع “نوآوری پژوهش” حاضر می باشد و این اولین باری است که این مفهوم در محافل آکادمیک ایران مطرح می شود. برای تولید این پایان نامه از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….3
1-1-طرح مساله ………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8
1-3- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8
1-4- سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….9
1-5- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..10
1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12
1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق………………………………………………………………………………………12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… 13
1-10- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….18
1-12- سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظري نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن………………….20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ………………………………………….21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ………………………………………………………………………………22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس………………………..22
2-1-2-1- نظریه ارزش …………………………………………………………………………………………………….22
2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………………………………………………………….23
2-1-2-3- سرمایه …………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………………………………………………………….24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود ……………………………………………………………………………………………….24
2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………………………………………………………25
2-1-2-8- شیوه های تولید ………………………………………………………………………………………………..26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی ………………………………………………………………………. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ……………………………………………………………………………………………… 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ………………………………………………………………………. 30
2-1-3-1- بحران زایی …………………………………………………………………………………………. …………30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………………………………………………………..31
2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………………………………………………………………….34
2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………………….35
2-2- نظرات نئوماركسيست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری …………………………..38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………………………………………………………….39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……………………………………………..40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ……………………………………………………42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …………………………………………….43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ………………………43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری ………………………………………………………………………….45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ………………………………………………………………………..47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری …………………………49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …………………………….50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری………………………………………………………………………….51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………………………………………………….51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……………………………………………….53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری…………………………………………………………..56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………………………………………………………………………57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………………………………………………………………….. 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………………………………………………………………….58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی………………………………….61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ……………………………………………………………..63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ………………………………………………64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ………………………………………………………………………………….66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ………………………………………………………………………..67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ……………………………………69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ………………………………….70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن…….72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………………………………………………………………..76
2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………………………………………………………… 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا….81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………..85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………………………..87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا………………………………………………………………87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان……………………………………………………………………………………………..87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………………………………………………………………………87
3-5-3- جنبش حق رای زنان …………………………………………………………………………………………….88
3-5-4- جنبش ضدجنگ …………………………………………………………………………………………………..88
3-5-5- جنبش کارگری …………………………………………………………………………………………………….88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن ………………………………………………………………………………………….88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو……………………………………………………………………………………………89
3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………………………………………………………..91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ………………………………93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا …………………………………………………………………………..93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی …………………………………………………….95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض……………………………96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت …………………………………….96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت……………………………………………………………………………………………………………………………..97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)………………..98
فصل چهارم: بررسي تحليلي و آماري دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن)……………………………………………………………………………………………103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا ……………………………………………….105
4-1-1- افزایش نابرابری در ” درآمد” ……………………………………………………………………………..107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی ………………………………………………………………………………………….112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده …………………………………………………120
4-1-4- بحران مسکن………………………………………………………………………………………………………123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها………………………………………………………………………………..124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها……………………………………………………………………………………..128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا……………………………………………….128
4-1-8- معاملات قماری…………………………………………………………………………………………………..134
4-2- بررسی روند “نابرابری اجتماعی” در نظام سرمایه داری آمریکا……………………………………..135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا…………………………………………………………………………….136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده…………………………………………………………………..137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ايالات متحده آمريكا………………………….139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ………………………………………………………………………………………………….139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………….140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ……………………………………………………………………………………..141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ………………………………………………………………………..143
4-2-3-5- تبعیض نژادی …………………………………………………………………………………………………144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن………………………………………………………………..147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا……………………………………………………152
4-3- بررسی “کنترل و نظارت سیاسی” نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا………………………….. 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا……………………………………….158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت……………………………………………………..159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)………………….161
نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………… 165
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندي انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)………………………………………..47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن………………………………………………………………………………………74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006……………………………….75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009…….109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف……………………………………………………118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006………………………………………119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………….130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007…………………………………………………………………….130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز…………………………………………………………………………….108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا…………………………………………………..110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا……………………………………………..111
نمودار1.5 – رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف………………………………………………………..112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه…………………..114
نمودار 1.7 – رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………………….115
نمودار 1.8 – شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007……………………………………………………………………………………116
نمودار1.9 – توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد…………………………………………………………………………………………………………………..117
نمودار 1.10 – درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007……………………………………………………………………………………………………………………………..118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006……………………………………………………………………..126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007……………………126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009……………………………132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی
1983-2009…………………………………………………………………………………………………………………..134
نمودار1-2………………………………………………………………………………………………………………………136
نمودار2-2………………………………………………………………………………………………………………………137
نمودار3-2………………………………………………………………………………………………………………………137
نمودار4-2………………………………………………………………………………………………………………………146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا)…..148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011……………………149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………………..149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……….150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ……………………..153
نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010…………………………………………………………………154
فهرست شكلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 – نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا…………………..138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)…151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……………………………………………………………………………………………………………………………151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در اين نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جريان تولید، توزيع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس اين يكپارچگي، منافع و ثروت حاصل از توليد به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه كانون‌هاي قدرت و ثروت می‌شود كه غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمايه‌داري، از قرن نوزدهم تا کنون به كمك تحولات تكنولوژيک و مديريتي، دستاوردهایی در افزايش توليد و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات دروني خود را شديدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزايش رفاه مادي شكاف طبقاتي رو به گسترشي را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهيتاً الگوهاي رشد و توسعه سرمايه‌داري صرفاً به جنبه‌هاي مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در توليد كالا و خدمات هرچند توانسته با توليد ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقيقت قواعد مستقيم و غير‌مستقيم نظام سرمايه‌داري ذاتا نابرابري ايجاد مي‌كند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقيق پيرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استريت يك بحران سياسي و اقتصادي عظيمي است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا اين تحقيق قصد دارد با نقد نظام سرمايه داري در آمريكا به علل اصلي اين بحران در چارچوب تئوری “بازفئودالی شدن” دست يابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
كليات پايان نامه
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسياري تبعيض‌هاي سياسي و اقتصادي زمینه‌اي فراهم كرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استريت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهريور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. اين مجله در 13 جولاي از مردم آمريكا خواسته بود كه براي مخالفت با بانك‌ها و روش‌هاي اعمال‌شده اقتصادي در پارك زاكوتي در ميدان آزادي در منهتن نيويورك و در نزديكي مركز تعاملات مالي اين شهر موسوم به «وال‌استريت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولين مجله اي است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشاني اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس اين فراخوان تظاهراتي شكل گرفت كه خيلي سريع به جنبشي گسترده و فراگير تبديل شد و بيش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنيا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خياباني است كه نماد اقتصاد آمريكا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نيويورك و آغاز بحران اقتصادي بي‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش “وال استریت را اشغال کنید”، معتقدند كه بانكداران و سرمايه‌داران اقتصاد جهان، كه اغلب در وال استريت حضور دارند، قصد دارند تا مشكلات ناشی از ركود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادي بگذارند.
جنبش ضد وال استريت در پايگاه اينترنتي خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلي همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌هاي بزرگ، نابرابري اجتماعي، جنگ‌هاي خاورميانه، بدهي دانشجويان و پاداش‌هاي زياد براي مجريان وال استريت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در اين ميان، شعار محوري جنبش، «99 درصد در برابر يك درصد»، بازتاب جهاني وسيعي پيدا كرد و از امريكا به استراليا، نيوزيلند، ژاپن، فيليپين، تايوان، آلمان، انگليس، هلند، كانادا، آفريقاي جنوبي و… توسعه يافت. در حقيقت امريكا و «وال‌استريت» دچار شوكي به نام «خيزش مردمي عليه سرمايه‌داري» شد كه در نوع خود طي سال‌هاي اخير بي‌نظير بوده است. البته در اين خيزش نه فقط يك مطالبه اقتصادي بلكه در عمق آن يك اعتراض سياسي نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در ميان معترضان اين حقيقت را آشكار مي‌كند كه معترضان فقط از يك قشر خاص نيستند بلكه در اين جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتيد، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
“لینا پالتون” یکی از رهبران جنبش وال استریت كه به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ اين جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی مي‌داند و معتقد است كه “این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند.” (farsnews.ir)
لينا پالتون تصريح مي كند كه : “افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمريكا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود”. (farsnews.ir)
همچنين بررسي و مطالعه شعارها و خواسته‌هاي مطرح شده در جنبش مي‌تواند در تحليل علل پيدايي اين جنبش و در نتيجه اثبات فرضيه تحقيق كمك مؤثري بنمايد. شعارها و مطالباتي همچون:
– “ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم.”
– “یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % ”
– “ما و جهان ما، در بحران است.”
– “مسئولانِ منتخب ما مقصرند.”
– “بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد.”
– “99 درصد يعني اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند.”
– “من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم.” (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به اين شواهد مي‌توان اين ادعا را داشت كه در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتيجه اينگونه رفتارهاي غير دموكراتيك به اين فرضيه در اذهان مردم شكل مي دهد كه: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات كم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان بايد دست به كار شوند تا مشكلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمريكا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با اين اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
مي توان گفت كه در حوزه داخلي مردم دريافته اند، كه نظام سرمايه داري خلاف ادعاي رفاه، كاركردي براي آنها نداشته و چنانكه ذكر شد، طبقه ثروتمند محدود بر كل جامعه حاكم بوده اند. در اين ميان، نظام سرمايه داري با اعمال ديكتاتوري انحصاري قدرت با تركيبي از يك يا دو حزب نظير، ساختار آمريكا با محوريت جمهوريخواه و دموكرات،خواسته هاي سرمايه داران را بر جامعه تحميل كرده اند. نكته اساسي آنكه، اين سرمايه داري نه تنها دستاوردي براي رفاه مردمي نداشته، بلكه به گسست بنياد خانواده ها و ساختار اجتماعي و تبديل مردم به افرادي صرفاً مادي بدون توجه به حقوق انساني و متعالي منجر شده است.
همچنين در صحنه بين الملل در حالي كه سران آمريكا با ادعاي رفاه جهاني و كمك به ملت ها به اشغال ساير كشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخي حاكمان ديكتاتور حمايت كرده و حتي در اين راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اكنون ملت آمریکا دريافته اند كه اين ادعاها، صرفاً فريبي براي تأمين منافع سرمايه داران بوده و نه براي ارتقاي جايگاه جهاني ملت آمريكا و يا كمك به ساير ملت ها. چنانكه نمود آن را در جنايات صورت گرفته دركشورهاي تحت اشغال و بي تفاوتي غرب در برابر جنايات اشغالگران قدس مي توان مشاهده كرد. تحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا نيز نشان داد كه سران آمريكا براي منافع سرمايه داران از حاكمان ديكتاتوري حمايت كرده اند كه صرفاً تأمين كننده منافع نظام سرمايه داري بوده اند. اين ديكتاتوري كه برگرفته از عملكردهاي سران کشور بوده اكنون به حقارتي براي مردم آمريكا مبدل شده است به ويژه كه اين امر تزلزل جايگاه جهاني آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقيق
از اهداف مهم اين تحقيق آشكار ساختن اين واقعيت در نظام اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري ايالات متحده است كه چگونه اقليت كوچك يك درصدي ثروتمندان، مشغول تنظيم قوانين اقتصاد و قوانين ملي و تحميل دستور كار نئوليبراليسم و نابرابري اقتصادي بوده اند، كه تنها پيامدش آينده ي تاريكي براي اكثريت ملت آمريكايي خواهد بود. در حقيقت اين پژوهش در پي اثبات فرضيه تحقيق است كه «تبعيض و نابرابري در نظام سرمايه داري آمريكا علت اصلي پيدايش جنبش ضد وال استريت است.»
همچنين اين تحقيق درصدد است با رويكردي متفاوت از ساير تحليل هاي ارائه شده با شيوه اي كاملا علمي و مستند به بررسي ريشه هاي اصلي و اهداف و عوامل ایجاد اين جنبش پرداخته و راه را براي ساير مباحث علمي و آكادميك پيرامون اين موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بيش از همه ضرورت پرداختن به اين موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشاركت صاحب نظران، نخبگان، اساتيد و نظريه پردازان علوم سياسي و علوم اقتصادي در روند اين جنبش است. در ميان شركت كنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. اين مسئله بر غناي نظري تحقيق مي افزايد چرا كه ديدگاه هاي آنان در برخي موارد قابل استناد مي باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقيق
در اين ميان نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص علت هاي شكل گيري اين جنبش مطرح شده است و به دلايلي همچون شكاف اجتماعي شديد در ميان جامعه آمريكا، فقر مالي شديد و بيكاري فزاينده مردم، نارضايتي از عملكرد حكومت در حفظ منافع ملي در عرصه بين المللي به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش هاي موجود درنظام سرمايه داري حاكم بر آمريكا و بسياري مباحث ديگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلي پيدايش اين جنبش چه مي تواند باشد؟ با توجه به مطالبي كه گفته شد پرسش اصلي اين تحقيق بدين صورت مطرح مي شود:
«علت اصلي پيدايي جنبش “ضد وال استريت” در آمريكا چيست؟»
سئوالات فرعي ديگري هم در اين فرايند قابل طرح است كه در متن تحقيق به آنها پاسخ داده مي شود، سئوالاتي همچون:
1- انتقادات بنیادین نظريه پردازان سياسي، اجتماعی و اقتصادي در خصوص نظام سرمايه داري چيست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضيه تحقيق
همان طور كه اشاره شد جنبش تسخير وال‌استريت، نشانگر بحران بزرگي است كه كاخ سفيد و حاكميت سرمايه‌داري را به چالش كشيده است. فرض بر این است که در اين جنبش، توده‌هاي فرودست بر اثر تبعيض و نابرابري كه خصيصه اصلي نظام سرمايه‌داري است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوي كارتل‌ها، كمپاني‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي عليه وال‌استريت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضيه زیر است:
« تبعيض و نابرابري در نظام سرمايه‌داري آمريكا علت اصلي پيدايی جنبش ضد وال استريت در آمريكا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظري تحقيق؛ “باز فئودالی شدن”
چارچوب نظري اين تحقيق به طور کلی برپايه نظريات اقتصاد سياسي و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر اين اساس اقتصاد سياسي طيف گسترده اي از رويکردهاي خاص و کلي را در بر مي گيرد. در معناي سطحي اقتصاد سياسي عبارت است از مطالعه ي روابط اجتماعي، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بين بخش هاي توليد، توزيع، و مصرف منابع از قبيل منابع ارتباطاتي مي شود. براي اقتصاد سياسي دانان کلاسيک قرن هجده و اوايل قرن نوزده، نظير کساني مثل آدام اسميت، ديويد ريکاردو، و جان استوارت ميل اين امر به معناي درک انقلاب عظيم سرمايه داري بود، انقلابي که جوامع شکل گرفته بر پايه ي کار کشاورزي را به جوامع تجاري، کارخانه محوري، و در نهايت صنعتي تبديل کرد. براي کارل مارکس نيز اين امر به معناي بررسي نيروهاي پويا در چارچوب سرمايه داري و روابط مابين سرمايه داري و صورت هاي ديگر سازماندهي اقتصاد سياسي بود. او بر اين باور بود که فرآيند تغيير اجتماعي در نهايت از سرمايه داري به سمت سوسياليسم ميل مي کند. اقتصاد سنتي بيشتر متمايل بود که پويايي موجود در تاريخ و تغيير اجتماعي را ناديده گرفته و به اين شکل اقتصاد سياسي را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق اين ديدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضيح بدهند که چگونه خريداران و فروشندگان بر سر قيمت هاي بازار به توافق مي رسند، اما آنان کاري به فرآيندهاي تغيير اجتماعي و اقتصادي که شرايط و زمينه ي توافق بر سر قيمت ها را فراهم مي کردند، نداشتند.
اقتصاد سياسي دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جريانات اقتصادي اصلي، خود را متمايز مي کنند. آنها همانند اقتصاد سياسي دانان کلاسيک، تغييرات و تحولات اجتماعي را مدنظر قرار مي دهند اما بيشتر تمرکزشان معطوف فرآيندهاي گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي يا اطلاعاتي، است. ويژگي برجسته ديگر اقتصاد سياسي، علاقه ي آن به بررسي کليت اجتماعي يا کليت روابط اجتماعي است که در واقع عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي زندگي را شامل مي شود. از زمان آدام اسميت تا مارکس، و پس از او نيز تا نظريه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسيست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سياسي، اتحاد اقتصاد و سياست بوده است که در اين راستا به تاثير متقابل اين دو بر يکديگر و همچنين ارتباط آنها با گستره ي اجتماعي و نمادين وسيع تري از فعاليت بشري پرداخته شده است. اقتصاد سياسي دان امروزي در پي پاسخ به پرسش هايي نظير موارد زير بر مي آيد: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ اين دو چگونه بر نظام هاي رسانه اي، اطلاعاتي، و سرگرمي ما تاثير مي گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغيرهای تحقیق
متغير مستقل: تبعيض و نابرابري در نظام سرمايه داري آمريكا
متغير وابسته: جنبش تسخير وال استريت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
– تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
– نابرابری ؛ به موقعيتهاي نابرابر بين افراد اشاره دارد كه مي‌تواند سياسي، اقتصادي، فرهنگي باشد. نابرابري اجتماعي، بنيانهاي متعددي مي‌تواند داشته باشد. عده‌اي از محققان معتقدند كه بنيانهاي اصلي نابرابري، تفاوتهاي فردي در توانايي‌هاي ذاتي و انگيزه و تمايل به سخت‌كوشي است. ديدگاه ديگر معتقد است نابرابري در اصل، مبتني بر تفاوتهايي است كه جامعه در رفتارقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید