دانلود تحقیق c (1776)

2-5-12- شیوه های اجرای برنامه آموزش خانواده 312-5-13- روش ها322-6- بخش دوم: طیف دیدگاه های تربیتی382-6-1- دیدگاه رفتاری 392-6-2- دیدگاه شناختی 402-6-3- دیدگاه اجتماعی 422-6-4- دیدگاه فرایند شناختی422-6-5- دیدگاه انسان گرایانه432-6-6- دیدگاه ماورای فردی یا کل گرایانه442-6-7- دیدگاه های متفکرین تربیتی452-6-7-1- دیدگاه اسلام452-6-7-2- دیدگاه فارابی462-6-7-3- دیدگاه امام خمینی (ره)472-6-8- دیدگاه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله c (1767)

2 –20 – خوابگاه به مثابه جوامعی برای یادگیری472 – 21 – رهیافت‌های نظری492 – 21 – 1 – ضربه فرهنگی تریاندیس 492 – 21 – 2 – ریشه فرهنگی تضادهای گروهی بیلز502 – 21 – 3 – وجدان جمعی دورکیم512 – 21 – 4 – کنش اجتماعی پارسونز 542 ادامه مطلب…

منبع تحقیق c (1769)

1-4. تجزیه و تحلیل یافته ها:1732-4. چارچوب نظری:1753-4. نتیجه گیری:1774-4. موانع و تنگناهای تحقیق:179منابع و ماخذ:180 چکیدهآنچه که امروزه ما به عنوان باورها و دانسته ها تلقی می کنیم ریشه در تاریخ گذشته افراد و جوامع دارد. آنچه مسلم است ما و هر کس دیگری نمی توانیم تاریخ و زمانی ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان c (1770)

2-2) طب و طبابت در ایران باستان202-3) طب در اسلام282-4) اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین302-5) طب درجهان31بخش دوم:مبانی نظری پژوهش352-6) نظریه کارکردگرایی352-7) کارکردگرایی ساختاری362-8) نظریه تکاملگرایی372-9) محیط شناسی فرهنگی382-10) کنش متقابل نمادین39فصل سوم:روش پژوهش3-1) روش پژوهش423-2) ابزار پژوهش43فصل چهارم:داده ها4-1) گیاه درمانی454-2) تاریخچه گیاهان دارویی454-3) ادامه مطلب…

تحقیق رایگان c (1771)

2-1-5 جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در جنبش ها272-2 پیشینه نظری 342-2-1 نظریه قیام علیه تحقیر 342-2-2 نظریه ساقه های زیر زمینی352-2-3 نظریه ییشروی آرام362-2-4 نظریه زندگی به مثابه سیاست 372-2-5 نظریه موج چهارم دموکراسی392-2-6 نظریه طبقه متوسط فقیر402-3 پیشینه تجربی412-3-1 تحقیقات داخلی422-3-2 تحقیقات خارجی442-4 چهار چوب نظری472-5 مدل ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان c (1772)

اخلاق رسانه‌ای40 چرا اخلاق حرفه‌ای به خطر می‌افتد؟41 1- عوامل اقتصادی:41 2- موقعیت خاص:41 3- منع قانونی:42 4- نفع مالکان و ناشران:42 5- خبر در برابر تبلیغ:42 6- نگاه جامعه:43 چهار نظریه مربوط به مطبوعات 43 نظریه اقتدارگرا43 نظریه آزادی‌گرا44 نظریه کمونیست شوروی44 نظریه مسئولیت اجتماعی 45 نظریه مسئولیت اجتماعی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل