نوامبر 27, 2020

کنترل

1 min read

۲-۵-۱-نقش سازمانهای بخش دولتیسرمایه اجتماعی در یک جامعه به شدت متاثر از عملکرد دستگاههای دولتی است مهمترین عوامل عملکردی دستگاههای...

1 min read

باورها یاعقاید هنجاریهنجارهای ذهنی(بازی،۲۰۱۲؛ ۱۸۷-۲۰۱). ۲-۱۹-۵- تئوری انتشار نوآوریها: اورت ام راجرز در سال ۱۹۶۲ تئوری انتشار نوآوریها را ارائه نمود....

1 min read

منابع و مأخذ..........................................................................................................................................................۱۲۳فهرست جداولعنوان صفحهذفصل اولکلیات پژوهش شرح و بیان مسأله پژوهش انسان موجودی اجتماعی است و براساس طبع اجتماعی...

1 min read

موانع داخلی:بزرگترین مانعی که توسط پاسخگویان به آن اشاره شده مدیریت فرهنگ سازمانیست.این مساله خود را به انحاء گوناگونی بروز...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.