ژانویه 17, 2021

فايل – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

1 min read

-Parkinson’s disease ↑
– Jankovic ↑
– substantia nigra ↑
– striatum ↑
– ganglia basal ↑
-caudate ↑
– putamen ↑
– globus pallidus ↑
– substantia nigra ↑
– subthalamic nucleus ↑
– globus pallidus externa ↑
– globus pallidus interna ↑
-caudate ↑
– lentiform ↑
– dopamine ↑
– Samii A et al ↑
– Lesage and Brice ↑
-Lewy bodies ↑
-Lewis and Knell ↑
-Jankovic ↑
– Tanner et al. ↑
-De Lau and Breteler ↑
– shaking palsy ↑
– paralysis agitans ↑
-Jankovic ↑
– Neurodegenerative ↑
-Samii A et al ↑
-Lindgren et al. ↑
-Lindgren et al ↑
-Lindgren et al. ↑
-tremor ↑
-brady kinesia ↑
-akinesia ↑
-Jankovic ↑
-hypophonia ↑
– Samii A et al ↑
-rigiditiy ↑
-passive ↑
-cogwheeling sensation ↑
– O’Sullivan and Schmitz ↑
– Samii A et al ↑
-hypomimia ↑

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.