ژانویه 24, 2021

دسترسی متن کامل – اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی …

4 min read

Kandel, E. I, Schwartz, J. H & Jessel, T. M, (2000). Principles of Neural Science (۴th ed.). USA: McGraw-Hill
Kaplan, H. I & Sadock, B. J (1995). Comprehensive texthbook of psychiatry. Baltimorre: willams.
Kaplan, H. I & Sadock, B. J., Gerb, J. A (1994). Synapsis of psychiatry. Baltimor: willams and wilkins.
Kaplan, H.I & Sadock, B.J.(1992). Comprehensive glossary of psychiatry & psychology. New York: Williams & Wilkins.
Kaplan, H.I & Sadock, B.J.(1992). Comprehensive glossary of psychiatry & psychology. New York: Williams & Wilkins.
Kaplan, Helen. (2003) Synopsis of Psychiatry. Ninth Edition.
Kaplan, Helen. (2003) Synopsis of Psychiatry. Ninth Edition.
Kaplan, IH. Sadock. JB (2003). Synopsis of psychiatry Behavioral science/clinical psychiatry. 8th ed. Philadeiphia, Williams & Wilkins, 534-558.
Kelly, E. L., & Conley, J. J. (1987). Personality and compatibility: A prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 27-40.
Kelly, E. L., & Conley, J. J. (1987). Personality and compatibility: A prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 27-40.
Kendal-Tackett K. (2005) Handbook of women stress and trauma. NY: Taylor & Francis group.
Kenny. MA. Williams, JM (2007). Treatment – resistant depressed patients show response to Mindfulness based cognitive therapy. Behave Res Ther, 45 (3) 617-25.
Kerkhoff, G.A., van der Schaaf, T.W. & Korving, H.J. (1980) Auditory Signal Detection: Effects of long-term practice and time on task. Perception and Psychophysics 28, 79-81
Kerns, K. A., Eso, K., & Thompson, J. (1999). Investigation of a direct intervention for improvingattention in young children with ADHD. Developmental Neuropsychology, 16, 273-295.
Kerr S & Mcintosh J (2000) Coping when a child has a disability. Child: care, Health, and Development. 26,309-321.
Kersh J. et al (2006). The contribution of marital quality to the well being of parents of children with developmental disabilities. Journal of intellectual disability research. 50(12): 883-93.
Kesler SR, Lacayo NJ, Jo B .(2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University, 25(1),101-12.
Key, T. Appleby, P. Barnes, L, et al (2002). Endogenouse sex hormones and breast cancer in postmenopausal woman: reanalysis of nine prospective studies, J Nati cancer Inst, 94: 606-616.
Keyes C. et al (2002). Optimizing well being. Journal of personality and social psychology. 82,1007-22
Kim H W. et al (2003) The role of coping in maintaining psychological well being, Journal of intellectual disability research.
King G.et al (1999). Centered caregiving and well being of parents of children with disabilities. Journal of pediatric psychology. 24(1): 41-53
King K. (2001). The subjective quality of life people with MS and their parents. Doctorial dissertation. Deakin university.
Kingsley, R. E, (2000). Concise Text of Neuroscience. Baltimore, USA: Lippincott Williams & Wilkins
Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J., & Coleman, M. R. (2006). Educating exceptional children.Boston: Houghton Mifflin–۴۸۵
Kissan, DW. Bloch, S. smith, Gc, Miach, p (2003). Cognitive – existential group psychotherapy for woman with primary breast cancer, Psychooncology, 12 (6): 532-46.
Kissane, DW. Grabsch, B. love, A, Clarke, DM. Bloch, S. smith, GC (2004). Psychiantric disorder in woman with early stage and advanced breast cancer: a comparative analysis, Aust NZJ psychiatry, 38 (5): 320-6.
-Kleinke, C, L, (1998). Coping with life challenge. U.S.A. Brooks/cde publishing company.
Kline, M., Johnston, J. R & Tschann, J. M. (1991). The long shadow of marital conflict: A model of children’s postdivorce adjustment.( Journal of Marriage and the Family, 53, 297-309.)
Kline, M., Johnston, J. R & Tschann, J. M. (1991). The long shadow of marital conflict: A model of children’s postdivorce adjustment.( Journal of Marriage and the Family, 53, 297-309.)
-Kling man. A. (1998). “Psychological education: studying adolescents interests from their own perspective” Journal of Adolescence. 33- (130).
Knudsen, Eric I (2007). “Fundamental Components of Attention”. Annual Review of Neuroscience ۳۰ (۱): ۵۷–۷۸٫ doi:10.1146/annurev.neuro.30.051606.094256. PMID ۱۷۴۱۷۹۳۵
Kolb, B. (1995). Brain plasticity and behavior. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
-Kress. J. S.: Elias M. J. (1993). “Substance abuse prevention in special education populations: Review and recommendations”. Journal of special education. 27 (1). 110- 134.
Krohne, H. W. (2001). Stress and coping theories. In N .J. Smelser and P. B. Baltes (Eds.), The international encyclopedia of the social and behavioral sciences (Vol.22, pp.15163-15170). Oxford. UK: Elsevier.
Kruk, J. Aboul – Enein, HJ (2004). Psychological stress and the Risk of breast cancer: A case control study. Cancer Detection and prevention, 28 (6): 399-408.
Kurz, A.F., Leucht, S., Lautenschlager, N.T. (2011). the clinical significance of cognition-focused interventions for cognitively impaired older adults: a systematic review of randomized controlled trials. Int Psychogeriatr; 11:1-12. [Epub ahead of print]
Kwai-sang you (1999). Adjustment and adaptation in parents of children with disability. Journal of developmental disability.45(1)
Laberg, D. (1990). Attention .psychological science, 1(3):156-162
Lagerros YT, Hsieh SF, Hsieh CC: (2004). Physical activity in adolescence and young adulthood and breast cancer risk: A quantitative review, Eur J Cancer Prev, 13:5-12.
Lakein, D. A., Fantie, B. D., Grafman, J., Ross, S., O’Fallon, A., Dale, J., et al. (1997). Patients with chronic fatigue syndrome and accurate feeling-of-knowing judgments. Journal of Clinical Psychology, 53, 635–۶۴۵٫
Lamke, L. K. (1989). Marital adjustment among rural couples: The role of expressiveness. Sex Roles, 21, 579-590.
Lamke, L. K. (1989). Marital adjustment among rural couples: The role of expressiveness. Sex Roles, 21, 579-590.
Lampic, C. Thurfjell, E. Bergh, J and sjoden po (2001). Short and Long-term anxiety and depression in woman recalled after breast cancer screening, Eur J cancer, 37 (4): 463-9.
Larson, L. M.; Potenza, M. T.; Wensstedt, L.W.; Sailors, P J .(1995). Personal problem solving in a simulated setting: Do perceptions accurately reflect behavior? Cognitive Therapy and ResearcJt, vol.19, No.2, 241-257.
Larson, L. M.; Potenza, M. T.; Wensstedt, L.W.; Sailors, P J .(1995). Personal problem solving in a simulated setting: Do perceptions accurately reflect behavior? Cognitive Therapy and ResearcJt, vol.19, No.2, 241-257.
Lawrence M. Ward (2008), Scholarpedia, 3(10):1538. Attention. Lawrence M. Ward, University of British Columbia, Vancouver, CANADA

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.