ژانویه 24, 2021

پژوهش دانشگاهی – اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی …

1 min read

بدین منظور تعداد ۱۰۰۰ بذر با ترازوی دقیق توزین و وزن هزار دانهی هر کرت به دست آمد.
۳-۵-۱-۱۰: وزن هزار دانهی غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و از دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) ۲ متر مربع از تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه جدا شده و دانه های درون غوزه های اصلی و غوزه های فرعی به صورت جداگانه توزین شدند و سپس به عملکرد در هکتار تعمیم داده شد.
۳-۵-۱-۱۱: عملکرد بیولوژیک:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) ۲ متر مربع تمامی بوته ها کف بر شدند و به منظور خشک شدن کل نمونه ها در آون به مدت ۴۸ ساعت تحت دمای ۷۵ درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.
۳-۵-۱-۱۲: عملکرد بیولوژیک غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) ۲ متر مربع تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه برداشت و به منظور خشک شدن نمونه ها در آون به مدت ۴۸ ساعت تحت دمای ۷۵ درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.
۳-۵-۱-۱۳: شاخص برداشت بوته:
از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک)و ضرب در عدد ۱۰۰ شاخص برداشت محاسبه گردید.
۳-۵-۱-۱۴: شاخص برداشت غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
از تقسیم عملکرد دانهی غوزه ها به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک) آن ها و ضرب در عدد ۱۰۰ شاخص برداشت محاسبه گردید.
۳-۵-۲: شاخص های رشد:
۳-۵-۲-۱: شاخص سطح برگ (LAI):
برای محاسبه ی شاخص سطح برگ در زمان گل دهی در حالی که تمامی برگ های گیاه سبز می باشند، تمامی برگ های ۱۰ گیاه از هر کرت را جدا کرده و توسط کاغذ شطرنجی اندازه گیری و نتیجه به صورت میانگین ثبت گردید. شاخص سطح برگ به عنوان مجموع مساحت یک طرف برگ گیاهان در واحد سطح زمین تعریف می شود. این شاخص برای پهن برگان مناسب است (نادری درباغشاهی و همکاران، ۱۳۸۳). برای محاسبهی این شاخص از فرمول زیر استفاده می شود.
LAI={(LA1+LA2)÷۲}×{(۱÷GA)}
۳-۵-۲-۲: سرعت رشد محصول (CGR ):
عبارت است از تجمع مادهی خشک در واحد سطح زمین در واحد زمان که واحد آن بر حسب گرم بر متر مربع در روز بیان می شود . محاسبهی CGR طبق فرمول زیر می باشد: که درآن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد.
CGR= (W2-W1)÷(T2-T1)
۳-۵-۲-۳: سرعت رشد نسبی(RGR):
عبارت است از افزایش وزن خشک گیاه نسبت به وزن خشک اولیه در یک فاصلهی زمانی معین که واحد
آن بر حسب گرم بر گرم در روز بیان می شود . که در آن : LnW2– LnW1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می با شد.
RGR= { (LnW2– LnW1) ÷ (T2-T1) }
۳-۵-۲-۴: سرعت جذب خالص (NAR):
عبارت است از مقدار مواد خالص فتوسنتزی ساخته شده در واحد سطح برگ، در واحد زمان که واحد آن گرم برمتر مربع سطح برگ در روز می باشد. همچنین NAR شامل مقدار مواد معدنی جذب شده است، ولی از آنجایی که مواد معدنی کمتر از ۵ درصد وزن گیاه را تشکیل می دهد، این عدد بزرگ نخواهد بود. معادلهی مقادیر NAR بر این فرض استوار است که رابطهی بین وزن گیاه وسطح برگ خطی است وبراساس فرمول زیر محاسبه می شود. که در آن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد و LnLA2-LnLA1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مذکور و LA2-LA1= تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مورد نظر می باشد.
NAR= {(W2-W1)÷ (T2-T1)}×{(LnLA2-LnLA1)÷(LA2-LA1)}
۳-۵-۲-۵: شاخص نسبت سطح برگ (LAR):
این شاخص عبارت است از نسبت سطح برگ یا سطح بافت های فتوسنتز کننده به وزن خشک کل گیاه یا وزن خشک کل بافت های تنفس کننده و واحد آن متر مربع بر گرم می باشد. در واقع شاخص نسبت سطح برگ میزان سرمایه گذاری گیاه را در برگ ها نشان می دهد به طوری که گیاه ابتدا سرمایه گذاری در برگ ها را افزایش و سپس کاهش می دهد. این شاخص از طریق فرمول زیر به دست می آید. که در آن به جای LA می توان LAI (شاخص سطح برگ) را قرار داد و TDW= وزن خشک کل گیاه می باشد.
LAR = LA÷ TDW
۳-۵-۲-۶: وزن خشک کل گیاه (TDW):
واحد این شاخص گرم بر متر مربع می باشد. که با گذشت زمان وزن خشک کل گیاه افزایش می یابد و در مراحل انتهایی رشد به حداکثر خود رسیده و در این حداکثر باقی می ماند و مجدداً سیر نزولی پیدا می نماید.
۳-۵-۳: درصد روغن:
محاسبهی درصد روغن دانه به روش سوکسیله انجام گرفت. بدین منظور از بذر هر کرت یک نمونه ی ۲۰ گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. به این صورت که دانه ها پس از خشک شدن در اتوو، پودر شده و در کارتریج سلولزی قرار گرفتند و در محفظهی بالائی دستگاه مستقر شدند. حلال دی اتیل اتر در محفظهی پائینی وارد و گرم کننده ی دستگاه روشن گردید. با گرم شدن محفظهی پائینی، بخار حلال داغ به محتویات پودر دانه ها رسید و مایع ایجاد شدهی چربی را در خود حل و از طریق مجرای مخصوص خارج و جداگانه جمع آوری شد. سپس حلال اولیه تبخیر و چربی به جا مانده توزین گردید (Dingler’s, 1879).
۳-۵-۴: عملکرد روغن:
بدین منظور بر اساس حاصل ضرب درصد روغن دانه در میزان عملکرد دانه در هکتار محاسبه گردید.
۳-۵-۵: سنجش اسیدهای چرب:
بدین منظور از بذر تهیه شده ی هر کرت یک نمونه ی ۲۰ گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. برای اندازه گیری سنجش اسید های چرب، ابتدا لیپیدهای تام از پودر دانه ها به روش انحلال کلروفرمی استخراج شد. بدین منظور پودر دانه با کلروفرم مخلوط و بمدت ۳۰ دقیقه باقی ماند. سپس در ۱۰۰۰ دور و در ۴ درجه سانتی گراد سانتریفوژ شد. محلول روئی برداشت و رسوب دوباره با کلروفرم استخراج گردید. روغن استخراجی که حاوی اسیدهای چرب بود. توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون کاپیلاری به ابعاد ۳۰ متر طول با قطر داخلی ۵/۰ میلی متر، اسید های چرب جدا سازی و بر اساس پیک استخراجی که نمونه های استاندارد اسید های چرب داشتند، شناسائی و اندازه گیری شدند (Primomo, 2002).
۳-۵-۶: صفات فیزیولوژیک:
۳-۵-۶-۱: ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی:
به منظور تعیین میزان ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی، ابتدا از هر کرت تعداد ۵ برگ جوان از قسمت های میانی ۵ گیاه گلرنگ، به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب شد و در ظروف در بسته برای جلوگیری از تبخیر آب برگ ها قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید، سپس محلول مانیتول با پتانسیل اسمزی ۲- بار تهیه شد و به تعداد تمامی کرت ها لولهی آزمایش شماره گذاری شد. در هر لوله ی آزمایش ۵ دیسک به قطر یک سانتی متر از برگ گیاهان همان کرت قرار داده شد و به مقدار ۱۰ سی سی از محلول مانیتول در لوله ی آزمایش ریخته شد. پس از گذشت ۲۴ ساعت با استفاده از دستگاه EC متر هدایت الکتریکی محلول درون هر لولهی آزمایش قرائت گردید (Blum and Ebercon, 1980).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.