ژانویه 23, 2021

اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات …

1 min read
شن (درصد)
Sand (%)

لای (درصد)
Silt (%)

رس (درصد)
Clay (%)

بافت خاک
Soil texture

۳۰-۰

۴۰

۲۶

۷/۲

۱/۸

۵/۰

۱/۰

۴/۹

۳۱۰

۲۶

۳۳

۴۱

CL

۳-۲: طرح آزمایشی:
این تحقیق بر اساس آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی به تنش آبی در سه سطح I0= آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، I1= آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه، I2= آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و کرت های فرعی به صورت فاکتوریل به مصرف زئولیت در سه سطح Z0= عدم مصرف زئولیت (شاهد)، Z ۱= مصرف زئولیت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و تیمار مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح SA0= عدم مصرف، SA1= مصرف سالیسیلیک (در زمان شروع غوزه دهی به صورت محلول پاشی با غلظت ۳۰۰ پی پی ام روی گیاه اعمال شد)، اختصاص یافتند. رقم مورد استفاده در این آزمایش، رقم گلدشت (IL-111) بود که در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ کشت شد.
۳-۳: خصوصیات رقم مورد استفاده:
این رقم بهاره متحمل به سرمای بهاره (Cold Tolerance)، حاصل انتخاب تک بوته از توده ی محلی آذربایجان غربی می باشد. دارای ارتفاع کم تا متوسط بوده، گل های آن قرمز و نارنجی پررنگ، دارای غوزه های بزرگ و دانه های درشت با وزن هزار دانهی ۴۴ گرم و دارای ۲۸ درصد روغن می باشد. در مناطق اصفهان و کرج کشت می شود ولی به کم آبی حساس می باشد. آزمایشات چند ساله ی به عمل آمده در مرکز کرج مشخص نموده که رقم IL-111 از غوزه های درشت، گلچه های قرمز خوش رنگ و بدون خار برخوردار و جهت کشت در مناطق معتدل سرد مناسب است. عملکرد دانه ی این رقم حدود ۲۵۰۰-۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد. هم اکنون این رقم به عنوان یک ژنوتیپ مناسب در مناطق سرد، معتدل سرد و گرم به صورت کشت بهاره در کشور قابل کشت می باشد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۰).

شکل ۳-۱٫ نقشه کشت
I1