ژانویه 26, 2021

دسترسي به منابع مقالات : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن- قسمت ۳۷

1 min read
۷

۳

۲

۲

۲

۱

۱

۱

۲

۱

۱

 

تنظیم جدول: نگارنده
خلاصه
در این فصل نحوه گردآوری داده ها، نوع و روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش گردآوری داده ها، نحوه ی سنجش روایی و پایایی ابزار، مقیاس مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات برای پاسخ به هریک از سوالات از مواردی است که در این فصل به تفصیل بیان گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه

پس ازآن که محقق داده ها را گردآوری،استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته می باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال یا سوالات تحقیق جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
محتوای فصل چهارم تحقیق، تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها می‌باشد. به همین منظور برای بالابردن میزان دقت و کاهش میزان اشتباهاتی که ممکن است در محاسبات دستی بروز نماید، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS استفاده گردیده که از قابلیت های بالایی در تجزیه و تحلیل داده‌ها برخوردار می‌باشند.
برای آمار توصیفی، داده های آماری مربوط به نحوه توزیع پاسخ دهندگان به ویژگی های جمعیت شناختی و سایر ویژگی های مورد نظر در پرسشنامه، آورده می شود. در این بخش همچنین از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری برای توصیف استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و برای بررسی پرسش های تحقیق از آزمون t استیودنت دو نمونه ای استفاده می شود.پرسش های تحقیق یکبار از نظر کارشناسان و بار دیگر از نظر شهروندان مورد مطالعه قرار می گیرند و در نهایت به سوال اصلی تحقیق یکبار در منطقه ۷ و بار دیگر در منطقه ۱۰ شهرداری پاسخ می دهیم.

۱-۴-آمار توصیفی

۱-۱-۴- توصیف دادههای جمعیت شناختی شهروندان

قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی شهروندان شامل منطقه، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، نوع فعالیت، وضعیت سکونت یا اشتغال و سال های سکونت یا اشتغال در منطقه می‌باشد. یافته‌های مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان در قالب جداول تشریح می‌گردد.

منطقه

اولین سؤال مشخصات فردی پرسشنامه مربوط به نوع منطقه پاسخگویان می‌باشد. داده‌های این سؤال، پاسخگویان را در دو گروه مختلف طبقه‌بندی می‌کند. ۵۰ درصد (۱۰۰ نفر) از پاسخگویان در منطقه ۷ و ۵۰ درصد (۱۰۰ نفر) در منطقه ۱۰ سکونت یا اشتغال داشته اند.

جنسیت

داده‌های این سؤال، پاسخگویان را در دو گروه مختلف طبقه‌بندی می‌کند. ۶۳٫۵ درصد (۱۲۷ نفر) از پاسخگویان مرد و ۳۶٫۵ درصد (۷۳ نفر) زن ‌می‌باشند.

سن

پاسخگویان بر حسب سن در چهار گروه طبقه‌بندی شده‌اند. با توجه به جدول ۱-۴، ۲۰٫۵ درصد (۴۱ نفر) از پاسخگویان کمتر از ۲۵ سال، ۵۰٫۵ درصد (۱۰۱ نفر) ۲۶ تا ۳۵ سال، ۱۴ درصد (۲۸ نفر) ۳۶ تا ۴۵ سال و ۱۵ درصد (۳۰ نفر) ۴۶ سال و بیشتر دارند.
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی شهروندان بر حسب سن

سن کل منطقه ۷ منطقه ۱۰
فراوانی درصد
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.