ژانویه 24, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی …

1 min read

هویت ایرانی- اسلامی

۱-۱-۴-رضایت از سیما و منظر شهری

بند۵:
پایداری و انسجام و ساختار مناسب سکونت و کار و تفریح

۲-۱-۴-رضایت از وضعیت کالبدی شهر

۳-۱-۴-رضایت از خدمات معاونت

بند۵:
پایداری و انسجام و ساختار مناسب سکونت و کار و تفریح

۴-۱-۴-بهبود کیفیت و کارایی محیط شهری

۲-۴ رضایت کارکنان معاونت

۱-۲-۴-امکان رشد توانایی ها
۲-۲-۴-احساس امنیت شغلی

تنظیم جدول: نگارنده

خلاصه

در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم ارزیابی عملکرد پرداخته شد، سپس مدل های ارزیابی عملکرد بیان شد و مدل کارت امتیازی کانجی به علت جامع و جدید بودن انتخاب گردید. پیشینه داخلی و خارجی موضوع تحقیق بررسی شد. سپس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ماموریت و وظایفش معرفی گردید، برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری هم به عنوان سند راهبردی تحقیق معرفی گشت. در انتها براساس مطالب بیان شده مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق مطرح گردیدند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
دستاوردها و نتایج هر پژوهش علمی به همان اندازه قابل استناد و حایز ارزش است، که از روش‌های درست و معتبر اخذ شده باشند. به عبارت دیگر به کارگیری یک روش تحقیق علمی و قابل اطمینان از مهمترین اصول و معیارها در یک پژوهش محسوب می شود و دستیابی به شناخت علمی و اهداف مورد نظر بدون گزینش یک راه و روش صحیح و منطقی امکان پذیر نیست . لذا لازم است در امر پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه، امکانات موجود و اهداف مورد نظر، مناسب‌ترین شیوه‌ها را برگزید تا بتوان داده‌های مورد نیاز را جمع آوری نمود و به کشف و تجزیه و تحلیل واقعیت‌ها دست یافت.
در این فصل به معرفی و توصیف روش تحقیق و چگونگی انجام آن، جامعه‌ی آماری، ‌نمونه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری ، شیوه‌ی تعیین حجم نمونه، شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها، مشخصات ابزار پژوهش و در نهایت روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، پرداخته می‌شود.
۱-۳-روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود:
الف) برحسب هدف
تحقیقات علمی بر پایه هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند:
۱-تحقیق بنیادی: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریه ها و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
۲-تحقیق کاربردی: هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
ب) بر حسب نحوه گردآوری داده ها
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی
– تحقیق آزمایشی : به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود. این نوع تحقیق به دو دسته تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی تقسیم می شود.
– تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی: شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف شرایط پدیده های مورد بررسی است. این نوع تحقیق شامل ۵ دسته است:
۱-پیمایشی،
۲-همبستگی،

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.