ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت …

1 min read

در این تحقیق از مقیاس فاصله ای استفاده شده و برای طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت پنج تایی استفاده شده است.
جدول ۱-۳: امتیازی بندی طیف سوالات پرسشنامه

بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
۱ ۳ ۵ ۷ ۹

۷-۳-روایی و پایایی ابزار
روائی پرسشنامه
مفهوم روایی یا اعتبار به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازهگیری ممکن است برای اندازهگیری یک خصیصه ویژه بر روی یک جامعه آماری دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی یک جامعه آماری دیگر، از هیچ‌گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۴).
برای اطمینان کامل در مورد روایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید راهنما و مشاور و اساتید صاحب‌نظر در این زمینه استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید.
پایایی پرسشنامه
مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابه ای را بدست میدهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط نتایج بدست آمده در اندازهگیریهای مکرر بر روی جامعه)، تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده در اندازه گیری‌های مکرر بر روی جامعه)، قابل تغییر است.
روش آلفای کرونباخ پرکاربردترین روش برای محاسبه و سنجش پایایی پرسشنامه می‌باشد و با توجه به اینکه در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود، لذا فقط به توضیح آن اکتفا شده و از توضیح روشهای دیگر خودداری میشود:
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سؤال‌های پرسشنامه و انحراف معیار کل سؤال‌ها (زیر مجموعهها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سؤال‌ها را بدست آورد:
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار زیر مجموعه j ام
= انحراف معیار کل
J= تعداد زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه
در این تحقیق با توجه به اینکه بر اساس الگوی مفهومی ارائه شده، برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری تهران چهار مولفه وجود داشت، لذا سؤال‌های این پرسشنامه نیز برای بررسی متغیرها به چهار بخش تقسیم میشود. جدول ۲-۳ ابعاد چهارگانه، سؤال‌های مربوطه و ضریب آلفای هر یک را نشان می‌دهد.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، نمونه ای ۳۰ نفری انتخاب شد که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های نمونه مقدماتی از طریق نرمافزار آمار SPSS.15، ضریب آلفای کرونباخ کل سؤال‌های پرسشنامه ۰٫۸۷۴ تعیین شد. برای هر یک از متغیرهای تحقیق نیز، آلفا مورد محاسبه قرار گرفت که در جدول ۲-۳ آمده است.
جدول ۲-۳: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه

عامل(زیرساخت) پرسشنامه تعداد سؤال‌ها آلفای کرونباخ
یادگیری سازمانی ۸
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.