ژانویه 19, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن- …

1 min read

با توجه به جدول ۲۰-۴، سطح معناداری بدست آمده برای آزمون t مستقل ۰٫۷۳۶ می باشد که بسیار بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده توسط محقق می باشد (۰٫۰۵) لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های یادگیری سازمانی در دو منطقه ۷ و ۱۰ تفاوت معنادار و قابل تفسیری ندارند.
از طرفی با توجه به میانگین های بدست آمده برای شاخص های یادگیری سازمانی در دو منطقه ۷ و ۱۰ که هر دو بیشتر از سطح متوسط می باشند و سطوح معناداری بدست آمده آن (۰٫۰۰۰) کوچکتر از سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد لذا می توان با این نتیجه دست یافت که میانگین شاخص های یادگیری سازمانی در هر دو منطقه ۷ و ۱۰ در وضع مطلوب هستند.
پرسش فرعی دوم:
آیا میانگین شاخص های تعالی فرآیندها برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
معادل آماری پرسش تحقیق بدین صورت تعریف می گردد:
فرض صفر معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های تعالی فرآیندها در دو منطقه تفاوت معناداری ندارند و فرض یک معادل این است که میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های تعالی فرآیندها در دو منطقه متفاوت می باشد.
جدول ۲۱-۴ : آزمون t دو نمونه ای مستقل برای تحقق شاخص های تعالی فرآیند در دو منطقه ۷ و ۱۰ از نظر کارشناسان

گروه تعداد میانگین انحراف معیار آماره t سطح معناداریSig. اختلاف میانگین آماره t سطح معناداریSig.
منطقه ۷ ۴۵ ۷٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱۳٫۲۲ ۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱۴ ۰٫۴۸۴ ۰٫۳۶۵
منطقه ۱۰ ۴۵ ۶٫۹۰ ۱٫۲۰ ۱۰٫۶۱ ۰٫۰۰۰

با توجه به جدول ۲۱-۴، سطح معناداری بدست آمده برای آزمون t مستقل ۰٫۳۶۵ می باشد که بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده توسط محقق می باشد (۰٫۰۵) لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی میزان مطلوب بودن میانگین شاخص های تعالی فرآیندها در دو منطقه ۷ و ۱۰ تفاوت معناداری ندارند.
از طرفی با توجه به میانگین های بدست آمده برای شاخص های تعالی فرآیند در دو منطقه ۷ و ۱۰ که هر دو بیشتر از سطح متوسط می باشند و سطوح معناداری بدست آمده آن (۰٫۰۰۰) کوچکتر از سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد لذا می توان با این نتیجه دست یافت که میانگین شاخص های تعالی فرآیند در هر دو منطقه ۷ و ۱۰ در وضع مطلوبی قرار دارند.
پرسش فرعی سوم:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.