ژانویه 23, 2021

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

1 min read

 
شاخص نه تنها به عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود می پردازد، ابزاری مناسب برای سنجش معیارها و ضوابط در روند تحول به شمار می رود.
شاخص بخشی از یک مدرک یا مشخصه است که چیزی در ارتباط با شرایط اطرافمان به ما بگوید. یک شاخص ابزاری است که اطلاعاتی پیرامون شرایط سیستم بزرگ فراهم می آورد.
با توجه به کارکردهای ذکر شده در ارتباط با شاخص ها خصوصیاتی نیز می توان برای آنها در نظر گرفت.
یک شاخص خوب ویژگی های معینی دارد:
-منطبق بر موضوع : این شاخص ها آنچه را که نیاز به دانستن است اندازه گیری می نمایند.
-قابل فهم بودن : حتی برای مردمی که کارشناس نیستند قابل درک است.
-قابلیت اتکا و اعتماد : می توان بر اطلاعاتی که این شاخص فراهم می نماید اعتماد کرد.
-مشتمل بر اندازه گیری علت و معلول : فعالیت ها و روش هایی را که ممکن است در نهایت به موفقیت یا ایجاد مسئله منجر گردد، و شاخص معلول اثرات فعالیت های پیشین را اندازه می گیرد.
-قابل اجرا : فعالیت ها و شرایطی را اندازه بگیرد که با اقدامات محلی در یک جهت مثبت تغییر کند.
-بر پایه داده های قابل دسترسی : تا هنگامی که هنوز وقت برای کار وجود دارد، می توان اطلاعات را جمع آوری کرد.
استفاده از شاخص در کنار منافعی که دارد، مضراتی نیز داراست. برای شناخت مفهوم شاخص و کاربردهای آن باید به محدودیت های استفاده از آن نیز توجه شود: شاخصها یک تصویر سریع و نگاه اجمالی از شرایطی بزرگتر پیشنهاد می کنند، با وجود این فهم کاملاً دقیقی ارائه نمی دهند. شاخصها برای محاسبه میزان تغییر در طول زمان کمک می نمایند، اما هدف های نهایی را اندازه نمی گیرند. (Roy Carr, 2002: 9)
در ادامه شاخص های استخراج شده برای ابعاد کارت امتیازی را که با توجه به حوزه ماموریتی شهرسازی و با نگاه به برنامه عملیاتی میان مدت به عنوان سند راهبردی تحقیق تعریف شده اند، معرفی می کنیم.

۱۰-۲-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به ماموریت و وظایف معاونت شهرسازی، ابعاد کارت امتیازی کانجی ، چشم اندازهای مطرح در طرح جامع و برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری به عنوان سند راهبردی که پیشتر بیان گردیدند و همچنین با عنایت به تعاریف مطرح شده از شاخص ، الگوی مفهومی و تحلیلی تحقیق ارائه می گردد. تمامی شاخص ها برگرفته از سه منبع زیر می باشند:
برنامه ی عملیاتی میان مدت شهرداری
نظام جامع مدیریت عملکرد شهرداری تهران
طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران
شاخص های مربوط به بعد یادگیری سازمانی:
۱-۱-۱-بهبود مهارت و توانایی ها
۱-۲-۱-میزان دوره های آموزشی برای کارکنان
۱-۳-۱-میزان مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم سازمان
۱-۴-۱-میزان ارائه خدمات جدید و نوین
شاخص های مربوط به بعد تعالی فرآیندها:
۱-۱-۲-شناسایی حفظ ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتهای واجد ارزش فرهنگی-تاریخی
۲-۱-۲-حفظ و احیای اماکن مذهبی شهر تهران
۳-۱-۲-طراحی طرح ها و الگوهای معماری اسلامی-ایرانی و نظارت بر اجرا
۴-۱-۲-بهبود کیفیت ساخت و ساز
۵-۱-۲-تحقق طرح جامع
۶-۱-۲-اجرای طرح تفصیلی
۷-۱-۲- کارایی مدیریت معاونت
۱-۲-۲ساماندهی نما و سیمای شهری
۱-۳-۲-ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده
۲-۳-۲-اطلاع رسانی به مردم
شاخص های مربوط به بعد ارزش ذینفعان:
۱-۱-۳-موفقیت در ایجاد منابع پایدار درآمدزا
۱-۲-۳-موفقیت در کاهش هزینه ها
۱-۳-۳-کار با پیمانکاران جدید
شاخص های مربوط به بعد رضایت ذینفعان:
۱-۱-۴-رضایت از سیما و منظر شهری
۲-۱-۴-رضایت از وضعیت کالبدی شهر
۳-۱-۴-رضایت از خدمات معاونت
۴-۱-۴-بهبود کیفیت و کارایی محیط شهری
۱-۲-۴-امکان رشد توانایی ها
۲-۲-۴-احساس امنیت شغلی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.