ژانویه 19, 2021

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

1 min read
۳۹

۳۱٫۷

لیسانس

۲۳

۱۸٫۷

فوق لیسانس

۱۲

۹٫۸

دکتری

۲

۱٫۶

جمع کل

۱۲۳

۱۰۰

منبع: یافته‌های تحقیق
 
آمار استنباطی
برای تجزیه وتحلیل دادههای پاسخنامه،ازنرمافزار آماریSPSS 22 استفاده شد .درسطح آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون های کای دو، تحلیل واریانس چند متغیره(انوا)، استفاده شد. آزمون کای دو برای بررسی نوع توزیع داده ها در متغیرهای کیفی و یا کمی دسته بندی شده مورد استفاده قرار می گیرد. ازاین آزمون برای تعیین امکان پیادهسازی مدیریت دانش استفاده شد. دراین پژوهش نمره گذاری داده ها از ۱ تا ۵ بوده در نتیجه رده کیفی زیر در مجموع برای متغیرها حاصل گردیده است:
نمره ۱ تا ۱٫۸: کاملاً مخالفم
نمره ۱٫۸۱ تا ۲٫۸: مخالفم
نمره ۲٫۸۱ تا ۳٫۸: تا حدودی موافقم
نمره ۳٫۸۱ تا ۴٫۸: موافقم
نمره ۴٫۸۱ تا ۵: کاملاً موافقم
در تحقیق تعداد چهار سوال وجود دارد اما با توجه به اینکه تعداد متغیرهای تحقیق که در برقراری مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نقش دارند بیش از متغیرهای بیان شده در سؤالات تحقیق است تعداد متغیرها و سؤالات بررسی شده در این بخش متغیرهای فناوری اطلاعات، منابع انسانی، فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی، تولید دانش، کسب دانش، تسهیم و توزیع دانش، بکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش مورد بررسی قرار گرفتند. پیش از ارائه یافتههای حاصل از تجزیه تحلیل دادهها یکبار دیگر مدل تحقیق را در اینجا یادآوری کرده و سپس به بررسی نتایج میپردازیم:
شکل( ۴-۱): مدل مفهومی تحقیق یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش های آمار استنباطی به شرح زیر است:
فرضیه ۱- نظام فناوری اطلاعات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار است.
مطابق جدول (۴-۳) میانگین امتیاز نظام فناوری اطلاعات معادل ۳٫۱۶۷۵ است و نشاندهنده این است که میزان عملکرد نظام فناوری اطلاعات بالاتر از میانگین نمره طیف (۳) است وانحراف معیار ۱٫۱۱۸۶۶ می باشدو نشان دهنده این است که تقریباً نظر اکثر پاسخگویان دراین زمینه شبیه به هم است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به نظام فناوری اطلاعات معادل ۱ و بیشترین امتیاز معادل۵می باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.