ژانویه 17, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در …

1 min read

 • گلاور، جان. ای؛ برونینگ، راجر.اچ (۱۳۸۵). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. (علینقی خرازی، مترجم)، تهران: نشر دانشگاهی.
 • ۳۷٫گیج،نیت.ل؛ برلاینر،دیوید.سی(۱۳۷۴).روانشناسی تربیتی (ترجمه خوی نژاد،لطف آبادی و همکاران).مشهد : پاژ، موسسه انتشارات حکیم فردوسی.
  ۳۸٫متولی،سید محمد(۱۳۷۶).بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برخواندن، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان اول دبیرستان های دختارنه شهرستان فردوس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی.
  ۳۹٫محمدی،آریا؛ سیف نراقی،مریم؛دلاور،علی؛ سعدی پور، اسماعیل (۱۳۹۱).تأثیرآموزش راهبردهای شناختی –فراشناختی برعملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شماره ی ۸، ۵۹- ۴۳٫

  1. ملکی، بهرام(۱۳۸۴).تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برافزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف.تازه های علوم شناختی.سال هفتم(۳) ، ۴۲- ۵۰ .
  2. نادری، عزت الله؛ سیف نراقی، مریم (۱۳۹۱). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (ویرایش پنجم). تهران: نشر ارسباران.
  3. نوروزی، داریوش؛ رضوی، سید عباس (۱۳۹۰). مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

  ۴۳٫یوسفی،زهره(۱۳۸۰).مقایسه راهبردهای مطالعه ویادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته های علوم انسانی وعلوم پایه دانشگاه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی .
  References:

  1. Anderson, J.R (1995 a). learning andmemory: An interyrated approach. New York: Wiley
  2. Biehler, R.F. , & Snowman, J. (1993). Psychology applied to teaching (7 th ed). USA: Houghton Mifflin.

  ۳- Derry, S. & Murphy, D. (1986), Designing Systems that trun learning aloility: from theory to practice. Review of Educational research 56 (1): 1-36
  ۴- Eggen , p. , & kauchak, D. (2001). Educational psychology: windowson on classroom (5th ed).upper Saddle River,
  Ny: Merrill,prentice- Hall.

  1. Gardener , R. (1990). When children andadults do not use learning strategies: Toward a toward a theoryof settings Review of Educational Research, 60 , 517-530.
  2. Good, T.L.,& Brophy, j.(1995). Contemporary educational psychology (5thed). UAS: Longman.

  ۷- Slavin, R.E. (2006). Educational psychology:
  Theory and practice (Sth ed). New yorn: pearson.

  1. Snowman, J. (1984). Learning tactics and strategies. ING. Phye & Andre (Eds), Cognitive instructional psychology. New York: Academic press.
  2. Weinstein, C. E&Hume , L.M. (1998). Study strategies for life Long Learning. Washington D.C.: American psychology Association.

  پیوست ۱
  بانک سوال های پیش آزمون و پس آزمون دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی در سال تحصیلی ۹۲/ ۱۳۹۳
  سؤال های درس تاریخ

  1. چرا اوضاع سیاسی ایران در آستانه ی تشکیل حکومت صفوی آشفته بود؟
  2. چگونگی تأسیس حکومت صفوی را در دو سطر توضیح دهید.
  3. حکومت صفوی در آغاز سلطنت شاه تهماسب با چه مسایل و مشکلاتی روبه رو بود؟
  4. اخراج پرتغالی ها از سواحل و جزایر ایرانی چگونه صورت گرفت؟
  5. مهم ترین عوامل ضعف و سقوط حکوممت صفوی را بنویسید (۴ مورد).
  6. همکاری نظامی انگلستان با حکومت صفوی علیه پرتغالی ها به دو علت بود، آن ها را بنویسید.
  7. جنگ چالدران در زمان کدام یک از پادشاهان صفوی صورت گرفت و علت شکست ایران در این جنگ را بنویسید.
  8. مهم ترین اقدام شاه اسماعیل پس از تاج گذاری در تبریز چه بود؟
  9. چهار بنای تاریخی که در زمان صفویان ساخته شده است را نام ببرید.
  10. سقوط صفویان در دوران زمامداری کدام یک از شاهان صفوی اتفاق افتاد و به دست چه کسی؟ (در سه سطر توضیح دهید).
  11. اولین و آخرین پادشاهصفویان را نام ببرید.
  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.