ژانویه 27, 2021

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با …

1 min read

ابزارهای اندازه گیری
به منظورگردآوری اطلاعات در این پژوهشاز آزمونهای معلم ساخته تشریحی (از متون ساده و دشوار کتاب های درسی) استفاده شد.به منظور مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان دانش پیشین، از دروس تاریخ،علوم تجربی و زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی سه پیش آزمون به عمل آمده، و در پایان طرح نیز سه پس آزمونبه منظور تعیین میزان تأثیر متغیر مستقل در یادگیری سه درس مذکور برای دو گروهبه اجرا درآمد.در ضمن بعد از طی دو هفته از پس آزمون اول برای اطلاعیافتن از میزان یادادری در همانسه درس، سه پس آزموندیگر روی گروه های آزمایش و کنترل به عمل آمد.
پیش آزمون: پیش آزمون ها برای دروس مذکور شامل ۳۰ سوال، یعنی هر درسی ۱۰ سوال و شامل مطالب درس های انتخاب شده بودند.
پس آزمون: تعداد سوالات در پس آزمون ها برای دروس مذکورنیز شامل ۳۰ سوال که تعداد ۱۵ سوال آن با سوالات پیش آزمون مشترک بود.
آزمون یادداری: آزمون های یادداری شامل ۵۱ سوال، و ترکیبی از سوالات پیش آزمون و پس آزمون بود که پس از گذشت دو هفته از زمان اجرای پس آزمون اول روی دانش آموزان اجرا گردید.
روش جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعاتمربوط به یادگیری و یادداری دانش آموزان از آزمون های معلم ساخته استفاده گردید. که هر کدام از آن ها بر اساس نمره (صفر تا ۲۰) طراحی گردیده اند. آزمون های یادگیری معلم ساختهدر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و آزمون یادداری در یک مرحله بعد از گذشت دو هفته از اجرای پس آزمون اولاجرا گردید.در توضیح کامل تر باید بگوییم، که برای جمع آوری داده های حاصلاز اجرای متغیر مستقل (راهبردهای شناختی): ۱۲ متن از ۳ کتاب درسیعلوم تجربی با ماهیتدرک کردنی، تاریخ با ماهیت حفظ کردنی و زبان انگلیسی با ماهیت کلامی (هر کدام ۴ متن: دو متن آسان و دو متن دشوار) برای استفاده در پیش آزمونو پس آزمون ها انتخابشدند. هم چنین برای ارزشیابی میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان از این متون، ۶ آزمونتشریحی تشکیل شده از سوالات آسان و دشوار با کمک دبیران مربوطه تهیه و پس از تأیید روایی آن ها، اجرا گردید (بانک سوالات در قسمت پیوست موجود می باشد).
برای تدریس راهبردهایشناختی ۶ جلسه و هر جلسه ۸۰ دقیقه(طبق جدول زمان بندی شده که به طور کامل در قسمت پیوست آن را آورده ایم) اختصاص داده شد. این برنامه طوری به اجرا درآمدکه در روند عادی اجرای برنامه های کلاسی خللی ایجاد نکرد. در واقع فقط یک کلاس (گروه آزمایشی) درگیر اجرای این برنامه شد و گروه کنترل روال معمول کلاسی خود را پشت سر گذاشتند.
اعتبار[۴۶] و پایایی[۴۷] ابزار
برای این که سوال ها درآزمون های به کار رفتهدر پژوهش حاضر پایا و معتبر باشند موارد زیر در مورد تک تک آن ها در نظر گرفته شد؛
الف) استفاده از جدول مشخصات: هدف از به کارگیری ماتریس هدف- محتوا، مشخص کردن تعداد سوال ها، درصد سوال های از هر فصل و مطالب آن فصل می باشد.
ب) تعیین ضریب دشواری و تمییز: هدف از تعیینضریب دشواری (p)، آسانیا دشوار بودن یک سوال را برای گروه آزمونشوندگان نشان می دهد، و هدف از تعیینضریب تمییز (D)، مشخص کردن گروه قوی و ضعیف آزمون شوندگانمی باشد.
ج) تعیین نوع سوال ها: هدف از به کار گیری سوالاز نوع کوته پاسخ اندازه گیری توانایی سطوح پایین هدف های حوزه شناختی است، و هدف از به کارگیری سوال از نوع محدود پاسخاندازه گیری توانایی دانش آموز در سطوح فهمیدن، کاربستن و و تحلیل است.
پس می شود چنین نتیجه گرفت که تقریباً کل هدف های حوزه شناختی علوم در سوال ها تعبیه شده است.
د) تعیین روایی سوال ها: به دلیل این که هیچ گونه ضریب آماری برای تعیین روایی محتوا وجود ندارد از فرمول سیوی آر(CVR)[48] یا روش لاشه[۴۹] استفاده شد تادقیق تر در این رابطه عمل شود. در این فرمولبرای هر سوال یک دامنه (۱+ تا ۱-)تعیرف شده، که در آن صفر (۰) نشان دهنده ی آن است که نیمی از داوران سوال را ضروری می دانند و (۱-)حاکی از آن است که از نظر همه ی داوران سوال غیرضروری و یاید کنار گذاشته شود.
ه) تعیین پایایی سوال ها: در پژوهش حاضر پایایی ابزار با روش بازآزمایی و بر اساس ضریب همسانی آلفای کرنباخ[۵۰]۸۱/۰می باشد که پایایی نسبتاً بالایی است و مورد تایید می باشد. (سیف، ۱۳۹۱)
جامعه آماری
به طور معمول در هر پژوهش یک جامعه ی آماری مورد مطالعه قرار می گیرد. «بنابر نظر اغلب پژوهشگران، جامعه عبارت است از: همه ی اعضای واقعی با فرضیکه علاقه مند هستیم،یافته های پژوهش را به آنان تعمیم دهیم» (دلاور، ۱۳۸۵). جامعه آماری دراین پژوهش، دربرگیرنده کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی استکه در سال ۹۳/۹۲ در شهرستان اسلام آباد غرب مشغول به تحصیل می باشند.
نمونه
برای جمع آوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه، نمونه ای از افراد جامعه انتخاب،و با روش های مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شود. نمونه گیری یعنی، انتخابدرصدی از یک جامعه، به عنواننماینده ی آن. برای این که مطمئن شویم، نمونه انتخاب شده، نماینده ی واقعی جامعه است،نمونه را باید، به صورت تصادفی، از جامعه ی مورد نظر انتخاب کنیم. اگر چه چنین انتخابی، به ندرت صورت می گیرد و بیشتر جنبه ی ایده آلی دارد.نمونه گیری تصادفی، نوعی نمونه گیری است که،در آن همه ی اعضای جامعه ی تعریف شده، جهت انتخابشدن، شانس برابر دارند (دلاور، ۱۳۹۱). نمونه آماری ۲ کلاس از ۲ مدرسه مختلف در سطح شهرستان اسلام آباد غرب بوده،که به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند.
حجم نمونه
حجم نمونه در مجموع ۳۴ نفر دانش آموز پسر پایه سوم راهنمایی که سن آن ها بین ۱۴ تا ۱۵ سال بوده است. از این مجموع،۱۷ نفر در گروه آزمایش و ۱۷ نفر در گروه کنترل قرارداده شده اند.
توضیح این که حجم نمونه برای پژوهش های از نوع آزمایشی حداقل ۱۵ نفر در هر گروه در شرایط کنترل شده صورت می گیرد (دلاور، ۱۳۹۰).
از طرفی چون از آزمون آماری (T) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کنیم حجم نمونه بایستی ۳۰ یا کمتر از ۳۰ نفر باشد. در غیر این صورت احتمال ارتکاب به خطای نوع دوم (احتمال پذیرفتن یک H0 نادرست) بالا می رود و توان آزمون(احتمال رد کردن یک H0 نادرست) نیز کم می شود (خوی نژاد، ۱۳۸۰).
روش نمونه گیری
نمونه گیری هدفمند[۵۱]– کل مدارس راهنماییپسرانه شهرستان اسلام آباد غرب ۱۱ مدرسه بوده اند که شامل مدارس عادی دولتی، مدارس نمونه دولتی و مدارس غیرانتفاعی می شوند. جهت یکدست کردن (همتا سازی) دانش آموزاناز لحاظ معدل،استعداد، موقعیت اقتصادی و اجتماعی،فقط مدارس عادی دولتی که تعدادشان به ۶ مدرسه می رسد جدا کرده،و از بین این ۶ مدرسه به طور تصادفی ۲ مدرسه انتخاب، که از بین این دو مدرسه، ۲ کلاس از آن ها به عنوان گروه های آزمایش و کنترل انتخاب شده اند.
توضیح اینکه پژوهشگر در این جا داوری شخصی خود را برای انتخاب نمونه به کار برده پژوهشگر در این حالت فرض می کند اطلاعات او می تواند به انتخاب یک نمونه ی معرف جامعه کمک کند. در ضمن در نمونه گیری هدفدار، نمونه به خاطر سهولت انتخابنمی شود، بلکه قضاوت های پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی او، مبنای انتخاب نمونه است (دلاور، ۱۳۹۰).
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو شیوه آمار توصیفی (جداول، فراوانی، درصد، نمودار)، و در بخش آمار استنباطی از آزمون «T»مستقل به منظور مقایسه ی میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایشی و کنترل درهر سه درس با استفاده از نرم افزار [۵۲]SPSSمورد بررسی قرار گرفته تا امکان تعمیم یافته ها از نمونه به جامعه میسر گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های آماری و شاخص های مربوطه پرداخته می شود.
بدین منظور نتایج پژوهش در پنج بخش ارایه می گردد:
الف. معرفی افراد نمونه آماری (آمار توصیفی)
ب. مقایسه و تحلیل داده های مربوط به پیش آزمون های معلم ساخته در دروس تاریخ (حفظی)، علوم تجربی (درکی یا فهمیدنی) و زبان انگلیسی (کلامی) در گروه های آزمایش و کنترل
ج. مقایسه و تحلیل داده های مربوط به پس آزمون های یادگیری در دروس تاریخ (حفظی)، علوم تجربی (درکی) و زبان انگلیسی (کلامی)در گروه های آزمایش و کنترل
د. مقایسه و تحلیل داده های مربوط به پس آزمون های یاداری در دروس تاریخ (حفظی)، علوم تجربی (درکی) و زبان انگلیسی (کلامی) در گروه های آزمایش و کنترل.
ه. مقایسه تفاوت میانگین های یادگیری و یادداری در دروس تاریخ (حفظی)، علوم تجربی (درکی) و زبان انگلیسی (کلامی).
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که مناسب ترین ابزار در تجزیه و تحلیل داده های ناشی از اجرای طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، تجزیه و تحلیل کوواریانس است. اما در این طرح چون آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب نمی شوند به ندرت می توان از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده کرد (دلاور، ۱۳۹۱).
۴-۱٫ ویژگی های دانش آموزان نمونه آماری
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیترا نشان می دهد. با توجه به جدول زیر از ۳۴ نفر نمونه آماری ما، ۳۴ نفر یا به عبارتی ۱۰۰ درصد پسر می باشند.
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.