ژانویه 22, 2021

تحقيق دانشگاهی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی …

1 min read

ب) متغیّرهای مستقل : این متغیّرها عبارتند از منابع مالی شامل : منابع عمومی‌، منابع داخلی ،کمک های دولت ،اوراق‌مشارکت و فاینانس طرح‌های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌گردند.

۵-۳) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه :

استفاده از اطلاعات صورتهای مالی ، بودجه سنوات کل کشور ، ترازنامه انرژی و آمارهای موجود در بخش انرژی.

۶-۳)روش اجرای تحقیق:

شامل مراحل زیر است :
مرحله اول : طرح‌های نیروگاه آبی (تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به آن‌ها گردآوری گردید.
مرحله دوم : برای کلیه طرح‌های نیروگاه برق‌آبی (تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای)اطلاعات گردآوری‌شده بررسی و مقایسه گردید.
مرحله سوم :به‌دلیل آن‌که آحاد اندازه گیری منابع تأمین مالی وپیشرفت فیزیکی با هم تفاوت دارند جهت همگن نمودن داده‌ها مبالغ ریالی به درصد تبدیل گردید.
مرحله چهارم : نمودارهر طرح براساس جدول داده رسم گردید.
مرحله پنجم : آماره R (ضریب همبستگی) دو متغیّر اعتبار(متغیّر مستقل)وپیشرفت فیزیکی(متغیّر وابسته) محاسبه واندازه گیری شد.
مرحله ششم :اطلاعات هرطرح براساس موافقت‌نامه نهایی بررسی وبا عملکرد تطبیق داده شد.
مرحله هفتم :جداول تأخیر یاتسریع تولید انرژی برق آبی تهیه وسود ویا زیان حاصل محاسبه گردید.

۱-۶-۳: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای که انتخاب شده‌اند

طرح‌هایی هستند که حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده درآن‌ها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد‌ریال بوده و این طرح‌ها از طرح‌های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای ، ملی و انتفاعی می‌باشند و عبارتند از طرح‌های خاتمه یافته نیروگاه برق‌آبی کارون۳ ، نیروگاه برق‌آبی‌کارون۴ ، نیروگاه برق‌آبی‌مسجدسلیمان و نیروگاه برق‌آبی‌کرخه و طرح های دردست احداث که عبارتند از نیروگاه برق‌آبی‌گتوند علیا ، نیروگاه برق‌آبی‌سیمره و نیروگاه برق‌آبی‌رودبارلرستان وسد ونیروگاه داریان. از خصوصیات اصلی این طرح‌ها همانگونه که ذکر شده است ، اولاً بیش از ۱۰۰۰ میلیارد‌ریال سرمایه‌گذاری شده یا خواهد شد و ثانیاً کلیه این طرح‌ها نیروگاه های برق‌آبی می‌باشد و ثالثاً ، بیش از ۴۵۰ مگاوات انرژی تولیدی برق آبی خواهند داشت.

الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته :

نیروگاه برق‌آبی کارون۳ :

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۶۹ شروع و تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشته است (به مقدار ۲۰۰۰ مگاوات‌ساعت انرژی) . فاز۱ نیروگاه درسال ۱۳۸۳ به بهره برداری رسید.این طرح در نزدیکی شهرستان ایذه در استان خوزستان و بر روی رودخانه کارون ایجاد شده است . این طرح دارای هشت‌واحد نیروگاهی۲۵۰ مگاواتی و زیرزمینی می‌باشد و قدرت تولید انرژی آن برابر با ۴۰۰۰ مگاوات در سال می‌باشد . ارتفاع این سد ۲۰۵ متر و از نوع بتنی دو قوسی است ، طول تاج آن۳۸۸ متر، عرض تاج ۵٫۵ منر می‌باشد و حجم مخزن آن برابر با ۲۲۸ میلیون متر مکعب می‌باشد.
مشخصات فنی :
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع از پی: ۲۰۵ متر
طول تاج: ۴۶۲متر
عرض تاج: ۵,۵ متر
عرض در پی: ۲۹,۵ متر
حجم کل بدنه: ۱,۳میلیون متر مکعب
حجم کل بتن‌ریزی: ۱,۳میلیون متر مکعب
حجم کل مخزن: ۳۰۰۰ میلیون متر مکعب
مساحت مخزن: ۴۸ کیلومترمربع
طول دریاچه: ۶۰ کیلومتر
عرض دریاچه: از۳۰۰ تا۲۰۰۰ متر
تراز نرمال: ۸۴۵+

نیروگاه برق‌آبی کرخه :

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۷۴ شروع و تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشته است . این طرح در نزدیکی شهر اندیمشک در استان خوزستان و بر روی رودخانه کرخه ایجاد شده است .این سد بلندترین طول تاج را در ایران دارد.
مشخصات فنی :
نوع سد: خاکی با هسته رسی
عرض در پی: ۱۱۰۰ متر
ارتفاع از پی: ۱۲۷ متر
طول تاج: ۳۰۳۰ متر
عرض تاج: ۱۲ متر
حجم کل مخزن: ۵٫۳ میلیارد مترمکعب
تراز نرمال: ۲۲۰+
مساحت مخزن: ۱۶۰کیلومتر مربع
طول دریاچه: ۶۷ کیلومتر

نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان :

عملیات اجرایی این طرح از سال۱۳۷۰ شروع و تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشته است ( فاز اول به مقدار ۱۰۰۰ مگاوات) . این طرح در نزدیکی شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان و بر روی رودخانه کارون ایجاد شده است. این طرح دارای چهار واحد نیروگاهی۲۵۰ مگاواتی می‌باشد و قدرت تولید انرژی آن برابر با ۱۰۰۰ مگاوات درسال می‌باشد . (فاز اول) ، و در مرحله بعد که از سال ۱۳۸۷ شروع شده است و تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشته است ( فاز اول به مقدار ۱۰۰۰ مگاوات) مشابه فاز اول دارای چهار واحد نیروگاهی ۲۵۰ مگاواتی برابر با ۱۰۰۰ مگاوات تولید انرژی در سال می‌باشد ارتفاع این سد ۱۷۷ متر و از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی و حجم مخزن آن برابر با ۲۲۸ میلیون متر مکعب می‌باشد.
مشخصات فنی :
نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی قائم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.