ژانویه 26, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری …

1 min read

 • تحقیقات بنیادی: هدف اصلی این نوع تحقیقات، آزمون نظریه‌ها، بررسی و تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. این نوع تحقیقات اساساً نظریه‌ها را بررسی و آنها را تأیید، تعدیل یا رد می‌کنند. تحقیق بنیادی، در واقع به دنبال آن است که با تبیین روابط بین پدیده‌ها، قوانین و اصول علمی را کشف کند.
 • تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرش‌های علمی است.
 • تحقیقات توسعه‌ای: این نوع تحقیق، فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک مدل، طرح یا برنامه به کار می‌رود. هدف اساسی تحقیقات توسعه‌ای، تدوین یا ارائه مدل، برنامه‌ها، طرح‌ها و غیره است؛ به نحوی که ابتدا موقعیت نامشخص خاصی تبیین و سپس بر اساس یافته‌های پژوهشی، مدل، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین می‌شود (پیشین).
 • با توجه به تعریف فوق و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، این تحقیق از نوع کاربردی است؛ زیرا به دنبال بررسی و تأیید تاثیر متغیرهای ارزش ویژه برند، اعتماد به برند، تصویر ذهنی برند و رضایت بر وفاداری و ارائه پیشنهاداتی کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر را می‌توان براساس هدف کاربردی و به روش توصیفیـ پیمایشی از نوع علی دانست که بر اساس یکسری پژوهش های بنیادی و پایه‌ای که دانش و نظریه‌ها را بطور عام توسعه و گسترش می‌دهد شکل گرفته‌است. در نهایت هم با گسترش و توسعه بنیادهای نظری و مفهومی این پژوهش می‌توان کاربردهایی بلند مدت از پژوهش حاضر را متصور بود. تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برحسب روش، تحقیقیـپیمایشی بوده‌است (ببی،۱۳۸۱). اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در دو مرحله گردآوری شده‌اند. بدین صورت که ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات معتبر علمی، ‌پایان نامه‌ها و گزارش آماری، اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردآوری شده، سپس در مطالعه‌ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه (پرسشنامه به صورت ۵ گزینه‌ای و براساس مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد)، داده‌های مورد نیاز برای بررسی فرضیه‌ها جمع آوری شده‌اند. پژوهشگر در این تحقیق از روش پیمایشی که معمولترین شکل تحقیق در علوم انسانی است، بهره گیری نموده‌است. در این تحقیق برای آگاهی از چگونگی تاثیر متغیرهای تحقیق بر یکدیگر، از روش نظر سنجی از طریق پرسشنامه به عنوان روش عینی و کمی استفاده شده‌است. همچنین در تحقیق حاضر، ارزش ویژه برند، اعتماد به برند، رضایت و تصویر ذهنی برند به عنوان متغیر مستقل و وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌است.
  ۳ـ۳ـ جامعه و نمونه‌ی آماری
  جامعه آماری گروهی از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند و ما علاقه مند هستیم که یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (خاکی،۱۳۹۰). نمونه آماری نیز عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که دریک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شوند، بطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر می‌باشد. نمونه گیری عبارتست از مجموعه‌ای از اقدامات که برای انتخاب تعدادی از اعضای جامعه به طوری که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (همان منبع). در این تحقیق برای اطمینان از کافی بودن حجم نمونه، از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردیده و محاسبه شده‌است که با ۰۶% خطا و ۹۶% اطمینان، حجم نمونه نیز نباید کمتر از ۳۸۴ مورد باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی است که در محدوده زمانی دو هفته ابتدایی خردادماه به بانک پارسیان مراجعه کرده و از خدمات بانکی این بانک استفاده نموده‌اند. با توجه به فرمول کوکران برروی ۲۶۷ نفر از این افراد عمل نمونه‌گیری انجام شده‌است.
  پژوهشگر با توجه به حجم جامعه نمونه میزان بیشتری پرسش نامه توزیع کرده (۳۰۰ پرسش نامه) تا با کمبود داده‌های معتبر مواجه نشده و به اعتبار داده‌ها آسیبی وارد نشود. پس از دریافت پرسش نامه‌ها موارد تکراری و ناقص حذف شده و بر روی آنها تجزیه و تحلیل انجام گرفت. نهایتاً ۲۷۹ پرسشنامه‌ی صحیح جهت اجرای تحلیل دریافت گردید.
  ۳ـ۴ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها
  به منظور جمع آوری اطلاعات، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق از روش های مختلفی استفاده می‌گردد (سرمد، ۱۳۸۸:‌۴۳). روش های گرد آوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می‌توان تقسیم کرد: روش های کتابخانه ای و روش های میدانی. در روش های کتابخانه ای تقریباً تمام تلاش محقق در کتابخانه‌ها صورت می‌پذیرد. روش های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند به روش هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‌گاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند (حافظ‌نیا، ۱۳۸۴: ۱۷۹ـ۱۶۳). بنابراین، روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش از نوع میدانی می‌باشد.
  ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید (حافظ‌نیا، ۱۳۸۴: ۱۴۴). در این پژوهش ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. بدین منظور از پرسشنامه‌های استاندارد رضایت و وفاداری مشتریان، تصویر ذهنی از برند، اعتماد مشتریان و ارزش ویژه‌ی برند ساخته شده توسط ساهین و دیگران (۲۰۱۱) استفاده شد. شرح سؤالات پرسشنامه‌ها به تفکیک متغیرها را می‌توانید در جداول زیر مشاهده بفرمایید.
  جدول۳ـ۱: سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  متغیرها تعداد سؤالات شماره سؤالات
  رضایت مشتریان ۳ ۱ تا ۳
  تصویر ذهنی برند ۱۶ ۴ تا ۱۹
  اعتماد به برند ۱۰ ۲۰ تا ۲۹
  ارزش ویژه‌ی برند ۱۶ ۳۰ تا ۴۵