ژانویه 21, 2021

بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری …

1 min read
ضرایب استاندارد شده

t

سطح معناداری (sig)

B

خطای معیار ضرایب ستون B

بتا (β)

مقدار ثابت

۸۹۶/۰

۱۲۱/۰

۸۱۱/۰

۳۸۱/۷

۰۰۰/۰

ارزش ویژه‌ی برند

۷۵۸/۰

۰۳۳/۰

۰۶۲/۲۳

۰۰۰/۰

بر اساس مقادیر ستون B جدول بالا، می توان معادله رگرسیون متغیرهای این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x1 ۷۵۸/۰ + ۸۹۶/۰ = ŷ
چنانچه شرح آن رفت برای اینکه بتوان اثر مستقیم متغیرها را با یکدیگر مقایسه نمود، می بایست از ضریب بتا استفاده کرد. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که ارزش ویژه‌ی برند دارای اثر مثبت و مستقیم بر اعتماد به برند می‌باشد، زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر ۶۶/۰ واحد تغییر در متغیر اعتماد به برند ایجاد می‌شود. آماره t و سطح معناداری (sig) که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرائب ستون B با عدد صفر ارائه شده است. مقادیر آماره‌ی t به دلیل بزرگ‌تر بودن از مقدار مفروض آن در سطح اطمینان ۹۵/۰ و خطای ۰۵/۰ که برابر با ۹۶/۱ می‌باشد، معنادار است. فلذا، به استناد نتایج فوق شواهدی مبنی بر رد این فرضیه مشاهده نگردید و این فرضیه را نمی‌توان رد نمود.
پ‌ـ آزمون فرضیه‌ی چهارم
فرضیه‌ی چهارم: رضایت مشتریان تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان دارد.
همچون مراحل قبل، ابتدا فرضیه فوق را در شکل آماری خود ارائه می‌کنیم:
تأثیر مثبت و معناداری وجود ندارد: Ho
تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد: ۱H
جدول زیر ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه می‌کند. چنانچه پیداست، ضریب تعیین عدد ۱۹۷/۰ را نشان می دهد که این بدان معنا است که تقریباً ۲۰% تغییرات متغیر “وفاداری مشتریان” توسط متغیر رضایت مشتریان ناشی می‌شود، همچنین ضریب همبستگی چندگانه مدل برابر ۴۴۴/۰ است.
جدول۴ـ۲۲: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.