ژانویه 27, 2021

بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر …

1 min read

وفاداری

۱۵

۴۶ تا ۶۰

۳ـ۵ـ تعیین پایایی و روایی پرسشنامه
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی[۱۳۴] برخوردار باشد. مهمترین موارد ذکر شده در این ویژگی ها، روایی و پایایی است. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا و … می‌باشد. پایایی یک وسیله اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. پس برای اینکه یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست (مؤمنی و فعال‌قیومی، ۱۳۸۹: ‌۲۰۶ـ۲۰۵).
۳ـ۵ـ۱ـ تعیین پایایی
روش های تعیین پایایی متنوع اند و به شرح زیر دسته بندی می‌شوند:
▪روش پایایی مصححان[۱۳۵]
▪ روش بازآزمایی[۱۳۶]
▪ روش فرم های هم ارز[۱۳۷]
▪ روش های همسانی درونی[۱۳۸]؛ که شامل موارد زیر می‌باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. روش دو نیمه کردن[۱۳۹]
  2. روش کودر ـ ریچاردسون[۱۴۰]
  3. روش ضریب آلفای کرونباخ[۱۴۱]

محقق بر اساس نظر اساتید راهنما و مشاور، از میان روش های تعیین پایایی روش همسانی درونی و از روش های همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ را برمی گزیند. آلفای کرونباخ از فرمول زیر حاصل می‌شود.
(۳ـ۱)
در این رابطه rα ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سؤالات (بخش های) آزمون، σ۲j واریانس نمرات سؤال (بخش)، و۲σ واریانس نمرات کل سؤالات (آزمون) می‌باشد. برای آزمون پایایی پرسشنامه پیش آزمونی شامل توزیع ۷۵ پرسشنامه صورت گرفت که تعداد ۶۹ پرسشنامه صحیح جمع آوری شد. بر اساس انجام آزمون آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS ضرایب آلفای زیر برای پرسشنامه حاصل شد.
جدول۳ـ۲: سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد

متغیرها مقادیر آلفای کرونباخ
کل ۸۷/۰
رضایت مشتریان ۸۶/۰