ژانویه 19, 2021

تحقيق – بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند …

1 min read

بر اساس مقادیر ستون B جدول بالا، می توان معادله رگرسیون متغیرهای این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x1 ۶۸۰/۰ + ۳۰۰/۱ = ŷ
چنانچه شرح آن رفت برای اینکه بتوان اثر مستقیم متغیرها را با یکدیگر مقایسه نمود، می بایست از ضریب بتا استفاده کرد. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که تصویر ذهنی برند دارای اثر مثبت و مستقیم بر رضایت مشتریان می‌باشد، زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر ۶۶/۰ واحد تغییر در متغیر رضایت مشتریان ایجاد می‌شود. آماره t و سطح معناداری (sig) که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرائب ستون B با عدد صفر ارائه شده است. مقادیر آماره‌ی t به دلیل بزرگ‌تر بودن از مقدار مفروض آن در سطح اطمینان ۹۵/۰ و خطای ۰۵/۰ که برابر با ۹۶/۱ می‌باشد، معنادار است. فلذا، به استناد نتایج فوق شواهدی مبنی بر رد این فرضیه مشاهده نگردید و این فرضیه را نمی‌توان رد نمود.
۴ـ۵ـ اولویت‌بندی ابعاد متغیرهای تحقیق
در این بخش از فرآیند تحلیل، محقق قصد دارد تا با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن متغیرهای مورد مطالعه را اولویت‌بندی نماید. از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می‌شود (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۹). ولی به طور کلی هیچ فرض خاصی برای استفاده از آزمون فریدمن وجود ندارد. روش این آزمون شبیه به آزمون مجموع رتبه ها (آزمون U یا کروسکال ـ والیس) است. فروضی که آزمون فریدمن به دنبال آزمون آن است عبارتنداز:
اولویت های عوامل نمونه مورد مطالعه یکسان است: Ho
اولویت های عوامل نمونه مورد مطالعه یکسان نیست: ۱H
و آماره این آزمون به صورت زیر است:
(۴ـ۱)
که در آن k تعداد تیمارها، n تعداد بلوک ها، و Rj مجموع رتبه های امین ستون (تیمار) است. همانند آزمون (کروسکال ـ والیس)، آماره آزمون ۲χ تقریباً دارای توزیع ۲χ با درجه آزادی (۱ ـ K) است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴، ص ۳۱۴).
۴ـ۵ـ۱ـ اولویت‌بندی ابعاد متغیر تعهد سازمانی
فرض آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی ابعاد متغیرهای تحقیق به شکل زیر نوشته می‌شود:
اولویت متغیرهای مورد مطالعه یکسان است :Ho
اولویت متغیرهای مورد مطالعه یکسان نیست :۱H
آزمون فریدمن دو خروجی دارد. خروجی اول، میانگین رتبه‌ها را نشان می‌دهد و براساس آن می‌توان ابراز نظر نمود. بدین شکل که هریک از مؤلفه‌هایی که دارای بالاترین میانگین می‌باشد، دارای بالاترین اولویت از نظر افراد پاسخ‌دهنده است. خروجی زیر مؤید این مطلوب را نشان می‌دهد:
جدول۴ـ۳۴: آمار توصیفی آزمون فریدمن برای متغیرهای مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رتبه متغیرها میانگین رتبه‌ها
۱ رضایت مشتریان ۴۰/۳
۲ وفاداری مشتریان ۹۴/۲
۳