ژانویه 22, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری …

1 min read
۰۰۰/۰

 
همان طور که می‌توانید مشاهده کنید، به دلیل اینکه در خروجی دوم سطح معناداری (sig) کمتر از ۰۵/۰ است، فرض Ho رد شده و ادعای یکسان بودن رتبه (اولویت) هر پنج متغیر مورد مطالعه پذیرفته نمی‌شود.
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵ـ۱ـ مقدمه
بخش نتایج بر دو نکته‌ی اساسی نتایج تحلیل‌ها و تفسیر آنها متمرکز است. این بخش بر تشریح و تفسیر نتایج در بخش پیشین تأکید دارد و همین‌طور تأیید فرضیه‌ها و علت تأیید یا رد آنها را به طور مفصل ارائه می‌کند (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، ۱۳۹۱: ۴۳۵ـ۴۳۶). نتیجه یک کار تحقیقی معمولاً قبل از سایر قسمت ها خوانده می‌شود. در پرتو خواندن همین چند صفحه نتیجه گیری، خواننده بدون آنکه مجبور به خواندن کل گزارش باشد، ایده کلی از فایده ای که تحقیق برایش دارد، به دست خواهد آورد. بر پایه همین تشخیص سریع، او درباره خواندن یا نخواندن تمامی گزارش یا احتمالاً بخش هایی از آن، تصمیم خواهد گرفت. بنابراین لازم است نتایج یک کار تحقیقی را با دقت نوشت و اطلاعات مفید برای خوانندگان بالقوه را در آن عرضه کرد (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۹: ۲۵۱).
در یک کار پژوهشی، اگر بهترین داده‌ها به دقت تحلیل نشود و نتایج تحلیل خوب ارائه نشود، عملاً فرآیند دشوار گردآوری و تحلیل بی نتیجه است. از این رو باید یافته‌ها و آموخته‌های پژوهشگر از فرآیند گردآوری و تحلیل داده‌ها به روشنی در نتایج پایان‌نامه منعکس شود. انعکاس این یافته‌ها باید به نحوی باشد که خواننده بتواند تصویر روشنی را در ذهن خود ترسیم کند (منصوریان، ۱۳۸۹: ۲۳۹). در این قسمت محقق بر آن است تا مطالب را تحت عناوین زیر ارائه نماید:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. بیان خلاصه‌ای از اطلاعات زمینه‌ای؛
  2. بیان یافته‌های توصیفی؛
  3. بحث بر یافته‌ها؛
  4. نتیجه‌گیری کلی (کاربرد)؛
  5. پیشنهادات؛
  6. محدودیت‌های تحقیق (قاسمی‌فر و قاسمی‌فر، ۱۳۹۱: ۱۸۵ـ۱۸۹).

۵ـ۲ـ بیان خلاصه‌ای از اطلاعات زمینه‌ای
چنانچه در فصل نخست تحقیق اشاره گردید، مبنا و سؤال اصلی در این تحقیق عبارت است از:
رابطه میان عوامل رضایت مشتری، اعتماد به برند، نصویر ذهنی و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان به چه صورت می‌باشد؟
بنابراین محقق تلاش نمود تا در ارتباط با سؤال فوق الذکر، براساس مبانی نظری مربوط اقدام به بررسی آن نماید. در این راستا محقق اقدام به بررسی و مطالعات اکتشافی در مباحث نظری پیرامون موضوعات مطرح نمود و در این بین با بررسی تطبیقی مدل های نظری، مدل‌های ارزش ویژه‌ی برند آکر (۱۹۹۱)، مدل رضایت مشتری سودرلند (۱۹۹۸)، مدل تصویر ذهنی برند استیفن و همکاران (۲۰۰۷)، مدل وفاداری مشتریان ماندهاچیتارا و پولثونگ (۲۰۱۱) و مدل مدل اعتماد مشتریان جانسون و گریسون (۲۰۰۰) را برگزید. پیشتر در فصل دوم مستدلات گزینش مدل‌های مزبور آورده شده است که در اینجا به منظور ایجاز و اختصار در نگارش از ذکر مجدد آنها خودداری می‌گردد.
شایان ذکر است در اثنای پیشرفت کار، با توجه به روابط مطرح شده در مدل عملیاتی تحقیق، فرضیات دیگری نیز مطرح گردیدند. در ادامه، محقق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده اقدام به نمونه‌گیری از میان جامعه آماری پژوهش نمود و با استفاده از روش‌های آماری متناسب با فرضیات و همچنین سؤالات طراحی شده در پرسشنامه‌های استاندارد مدل‌های مورد استفاده و نیز به فراخور برازش توزیع نمونه‌ی مورد بررسی فرضیات مطرحه را مورد آزمون قرار داد.
به منظور استفاده از مدل رگرسیونی محقق ابتدا اقدام به ارزیابی پیش‌فرض‌های استفاده از مدل رگرسیونی خطی ساده نمود. پس از آنکه پیش‌فرض‌ها آنها پذیرفته شد، فرضیات مزبور با استفاده از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر ارائه خواهند گردید.
۵ـ۳ـ بحث در نتایج آمار توصیفی تحقیق
یافته‌های توصیفی شامل اطلاعات، داده‌ها، ارقام و کلماتی هستند که با توجه به هدف‌ها و سؤال‌ها از مشاهده و اندازه‌گیری وضع موجود متغیرها به دست آمده‌اند (قاسمی‌فر و قاسمی‌فر، ۱۳۹۱: ۱۸۵). در این بخش محقق شرحی مختصر از آنچه که مورد مطالعه قرار داده است را ارائه می‌نماید.
همانطور که در فصل پیشین به طور مبسوط بحث گردید، افراد پاسخ‌دهنده از نظر سن، جنس و تحصیلات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج از حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که سن پاسخ‌دهندگان به طور متوسط ۳۷ سال است. همچنین به گواهی همین بررسی‌ها، جوان‌ترین پاسخ‌دهنده ۱۸ و مسن‌ترین آنها ۸۰ سال سن داشته‌اند. در خصوص متغیر جنسیت یافته‌ها مؤید این امر هستند که بخش اعظم پاسخ دهندگان یعنی ۱۷۳ نفر مرد و ۹۶ نفر زن می‌باشند.
همچنین در ارتباط با میزان تحصیلات آنها باید گفت که بیشتر افراد در نمونه‌ی مورد بررسی دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند.. در بررسی متغیر وضعیت تأهل نیز شواد حاکی از آن هستند که بخش اعظم افراد پاسخ دهنده یعنی ۱۹۱ نفر مجرد و ۸۴ نفر نیز متأهل بودند. میزان متغیرهای مورد بررسی در نمونه‌ی مورد مطالعه مشخص شد که بیشتر افراد پاسخ‌دهنده گزینه‌ی موافقم را برای همه‌ی متغیرها مشتمل بر رضایت مشتریان، تصویر ذهنی برند، اعتماد به برند، ارزش ویژه‌ی برند و وفاداری برگزیده‌اند. با این اوصاف و با آنچه که شرح آن رفت، محقق در ادامه به بررسی نتایج حاصل از فرضیات می‌پردازد.
۵ـ۴ـ بحث بر یافته‌ها
در این بحث محقق به تحلیل و تفسیر داده‌ها می‌پردازد. تحلیل به معنی جداسازی اجزاء یک موضوع از یک دیگر و طبقه‌بندی، تنظیم دست‌کاری و خلاصه کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش است (قاسمی‌فر و قاسمی‌فر، ۱۳۹۱: ۱۸۵). در این قسمت محقق در خصوص نتایج حاصل از آزمون فرضیات به بحث و بررسی می‌پردازد.
فرضیه نخست این تحقیق عبارت بود از:
ارزش ویژه برند تأثیر معناداری بر تصویر ذهنی برند مشتریان بانک پارسیان دارد.
چنانچه در فصل پیشین مشخص گردید، ارزش ویژه برند دارای تأثیر معناداری به میزان ۷۴۶/۰ بر تصویر ذهنی برند می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان انتظار داشت که متغیر ارزش ویژه‌ی برند در جهت مثبت با تصویر ذهنی مشتریان دارای رابطه‌ی مستقیم و خطی‌ باشد. مقدار p-value (۰۵/۰< Sig) مدل رگرسیونی نیز مؤید این مطلب است. شواهد حاکی از آن است که این سطح از تأثیر در سطحی بالاتر از یک درصد نیز معنی‌دار است و این امر رابطه‌ی قوی خطی دو متغیر را نشان می‌دهد با این تفاسیر می‌توان مقدار تغییرات در متغیر تصویر ذهنی برند را بر مبنای تغییرات متغیر ارزش ویژه‌ی برند برآورد نمود. بدین منظور باید از ضریب تعیین استفاده نمود. بر این اساس ۵۶/۰ = ۲R بدان معنا است که ۵۶درصد تغییرات متغیر تصویر ذهنی برند توسط متغیر ارزش ویژه‌ی برند برآورد می‌گردد. مقایسه‌ی نتایج این بررسی نشان می‌دهد که یافته‌های آن با نتایج تحقیقات رحیم‌نیا و فاطمی (۱۳۹۱) و عماری و زنده‌دل (۱۳۹۱) همخوانی دارد.
فرضیه دوم پژوهش پیش رو عبارت بود از:
ارزش ویژه برند تأثیر معناداری بر رضایت مشتریان بانک پارسیان دارد.
با استناد به نتایج مدل رگرسیونی مرقوم در فصل چهارم، می‌توان چنین ابراز داشت که ارزش ویژه برند دارای تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری به میزان ۵۳۴/۰ بر رضایت مشتریان می‌باشد. به اتکای این یافته چنین استنباط می‌شود که متغیر ارزش ویژه‌ی برند پیش‌بین مناسبی برای تغییرات متغیر رضایت مشتریان است. چون مقدار ۰۵/۰ › ۰۰۰/۰ = p-value در جدول آنالیز واریانس مدل رگرسیونی می‌باشد، لذا می‌توان رابطه‌ی خطی بین دو متغیر را پذیرفت. مقدار ضریب تعیین برابر با ۲۹/۰ خواهد بود. یعنی ۲۹ درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان توسط متغیر ارزش ویژه‌ی برند تبیین می‌گردد. یافته‌های فوق‌الذکر، با نتایج تحقیق فقیهی‌پور و همکاران (۱۳۹۱) هم‌خوانی دارد.
در این تحقیق فرضیه سوم به شرح زیر است:
ارزش ویژه برند تأثیر معناداری بر اعتماد به برند مشتریان بانک پارسیان دارد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.