ژانویه 24, 2021

بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به …

1 min read

تصویر ذهنی برند

۸۹/۰

اعتماد به برند

۹۰/۰

ارزش ویژه‌ی برند

۸۶/۰

وفاداری

۸۹/۰

گفته می‌شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مؤمنی و فعال‌قیومی، ۱۳۸۹: ۲۱۲). بنابراین آزمون فوق پایایی قابل قبولی دارد.
۳ـ۵ـ۲ـ تعیین روایی
روش‌های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله‌ی اندازه‌گیری وجود دارد که در این تحقیق از روش‌ ارزیابی اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است. برای تعیین اعتبار محتوا پس از ترجمه و جایگذاری گویه‌های لازم برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، پژوهش‌گر پرسشنامه را به اساتید راهنما و مشاور و چند تن از متخصصان و خبرگان فن ارائه نموده، آنان نیز پس از بررسی و مطابقت سؤالات با متغیرهای اندازه‌گیری شده نظرات خود را اعلام کردند، محقق نیز پس از اعلام نمودن تغییرات لازم برای بالا بردن اعتبار صوری وسیله‌ی اندازه‌گیری، اقدام به تنظیم پرسشنامه نهایی نمود.
۳ـ۶ـ روش‌های تجزیه و تحلیل
در هر پژوهش با درنظر گرفتن سطوح تحلیل متغیرها از تحلیل آماری مناسب استفاده می‌شود و انجام آزمون‌های آماری و به دست‌آوردن آماره‌های لازم تابعی از نوع داده‌های تحقیق هستند. روش‌های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: روش‌های تحلیل آماری توصیفی: که شامل جداول و نمودارها، شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانی‌ها و … می‌شود که در بیشتر تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های تحلیل استنباطی: در این تحلیل از آزمون‌هایی نظیر آزمون کلوموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، مدل رگرسیونی خطی ساده برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر و آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی متغیرهای استفاده خواهد شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴ـ۱ـ مقدمه
بعد از اینکه داده‌ها از نمونه‌های جامعه آماری جمع‌آوری شد، مرحله بعدی آن است که داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌ها تحلیل شوند (سکاران، ۱۳۹۰: ۳۶۶). این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۴: ۲۳۱).
قابلیت تعمیم[۱۴۲] شاخص‌های نمونه به جامعه آماری به طور کلی با مسأله ارزیابی پارامترهای جامعه با توجه به شواهدی که از نمونه در دست است، سر و کار دارد. به عبارت دگر، تعمیم عبارت است از استنباط درباره جامعه برمبنای خصوصیات نمونه، یعنی از نمونه استنباط می‌کنیم که پارامتر خاصی درباره جامعه (که نمونه از آن استخراج شده است) احتمالاً درست یا نادرست است. برای تعمیم از آمار استنباطی[۱۴۳] استفاده می‌شود.
در آمار توصیفی[۱۴۴] محاسبه شاخص‌های یک مجموعه از حالت‌ها و مواردی که به صورت‌های معین تنظیم شده‌اند استنتاج می‌شوند. آمار استنباطی محقق را قادر می‌سازد تا حدود دقت برآورد پارامترهای جامعه را از خصوصیات نمونه مورد ارزیابی قرار دهد. این نوع آمار استنباطی آزمون فرضیه[۱۴۵] نامیده می‌شود (ایران‌نژاد‌پاریزی، ۱۳۸۸: ۳۲۹ـ۳۲۸). از این رو، در پژوهش حاضر، اطلاعات جمع‌آوری شده ابتدا با استفاده از آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی طبقه‌بندی و سپس با استفاده از فنون استنباط آماری به منظور آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
۴ـ۲ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی
۴ـ۲ـ۱ـ توصیف اطلاعات مشخصات فردی پاسخگویان
الف‌ـ آمار توصیفی سن پاسخ‌دهندهگان
جدول زیر نشان دهنده‌ی شاخص‌های توصیفی در خصوص سن پاسخ دهندگان می‌باشد. همان‌طور که می‌توانید مشاهده نمایید میانگین سن آنها ۱۲/۳۷ سال است. براساس مقدار مُد، مشخص است که تعداد افراد بیشتری دارای ۳۴ سال سن بوده‌اند. مقدار میانه‌ نیز مبین این مطلب است که نیمی از افراد کمتر از ۵/۳۴ سال و نیم دیگر بیشتر از ۵/۳۴ سال سن داشته‌اند. همچنین جوان‌ترین آنها ۱۸ سال و مسن‌ترین آنها ۸۰ سال سن داشته‌اند.
جدول۴ـ۱: آمار توصیفی سن پاسخ‌دهندگان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متغیر