ژانویه 16, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر …

1 min read

شمس، راحیل، سید رضا سید جوادین، “بررسی ارتباط میان فعالیت‌های بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر”، ارائه به سومین کنفرانس بین اللملی برند،۱۳۸۷،تهران،مرکز همایش های بین اللملی صدا و سیما.
ظهوری، بهاره (۱۳۸۸)، «بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
عسگرپور.(۱۳۸۶) استراتژی بازاریابی با رویکردی مشتری محور، (اعرابی.م و ایزدی.د مترجمین) تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
علامه، سیدمحسن و نکته‌دان، ایمانه (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه‌ی موردی هتل‌های چهار و پنج ستاره‌ی اصفهان)»، مدیریت بازرگانی، دوره‌ ۲ شماره ۵، صص. ۱۲۴-۱۰۹٫
علی‌آبادی (۱۳۸۹)
عماری، ح. و زنده‌دل، ا. (۱۳۹۱). ارزیابی تاثیر واسطه‌‌ای تصویر ذهنی برند روی شکل‌گیری ارزش ویژه برند، فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره۲۰، صص۷۸ـ۵۹٫
غمخواری، معصومه (۱۳۸۴)، «بررسی کاربری مدل سازمان‌های پاسخگوی سریع بر تعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
فتاحی، مهدی (۱۳۸۶)، «بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
فقیهی‌پور ، ج. فقیهی‌پور، س. قربانی، ر. (۱۳۹۱). بررسی رابطه‌ی بین ارزش ویژه‌ی برند فروشگاه‌ها و رضایت مشتریان آن، فصلنامه‌ی علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال اول، شماره‌ چهارم، صص۹۸ـ۷۹٫
فهیمی، امیر حسین (۱۳۸۵)، «بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر انتخاب و وفاداری مشتری در بانکداری: مطالعه سپرده گذاران بانک ملت»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
قاسمی، محمد، (۱۳۸۵)، “مدیریت نام تجاری”، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، تهران، شماره ۱۶۷٫
قاسمی‌فر، ن. و قاسمی‌فر، ا. (۱۳۹۱)، مقدمه‌ای بر راهبردهای پژوهشی با تأکید بر راهبردهای کاربردی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
کاپفرر، ژان نوئل،(۱۳۸۵)،” مدیریت راهبردی نام تجاری”، ترجمه سینا قربانلو، تهران، انتشارات مبلغان.
کاتلر، فلیپ، آرمسترانگ، گری، ۱۳۸۴ ، “اصول بازاریابی”، ترجمه: بهمن فروزنده ، نشر آتروپات، اصفهان، چاپ چهارم.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (۱۳۹۰)، اصول بازاریابی، ترجمه‌ی بهمن فروزنده، تهران: نشر آموخته.
کارت الکترونیکی، فصلنامه‌ی مدیریت صنعتی دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره۱۴، صص۱۲۰ـ۱۰۳.
کاردگر، محمدجواد (۱۳۸۵)، «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره (MCDM)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
کاووسی، سید محمدرضا، سقایی، عباس، (۱۳۸۴)، اندازه گیری رضایت مشتری، تهران.
کیوی، ر. و کامپنهود، ل.و. (۱۳۸۷). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: چاپ پنجم، انتشارات توتیا.
گیلانی‌نیا، ش. و موسویان، ج. (۱۳۸۹). تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان
مرادی، محسن، موسوی، محمد و علی‌مردانی، بهناز (۱۳۹۰)، «مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه‌ای)»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم شماره ۱ پیاپی۱۰۱، صص. ۵۱-۳۱٫
مسعودی، مصطفی (۱۳۸۸)، «ارزیابی رضایتمندی مشتری از کانال‌های ارتباط با مشتری در شرکت ایران خودرو و تعیین رابطه آن با سطح وفاداری»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
مشهدی‌جعفری، محسن (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر ارائه‌ی خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان (مطالعه‌ی موردی در بانک رفاه)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.
مظهری ملکشاه، نازنین (۱۳۹۱)، «بررسی تأثیر کیفیت ارتباطات میان‌فردی بر وفاداری مشتریان بانک‌ها (شعب بانک کارآفرین شهر تهران)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه تهران.
معصومی، حسین (۱۳۸۷)، «سنجش ارتباط میان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در بازار بانکداری خرد در شهر تهران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
ملکی‌زاده، وحید (۱۳۸۶)، «بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل تأثیر ارائه‌ی خدمت (SEQ) بر میزان وفاداری مشتریان در سازمان‌های خدماتی B-B (مطالعه‌ی موردی بندر شهید رجایی)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
منصوریان، ی. (۱۳۸۹)، مبانی نگارش علمی، تهران، چاپ دوم، نشر کتابدار.
مؤتمنی، علی‌رضا، مرادی، هادی و همتی، امین (۱۳۸۹)، «تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۴ پیاپی ۳۷، صص. ۱۰۵-۸۹٫
موسویان، امیر (۱۳۸۸)، «بررسی رابطه بین اعتبار نام تجاری با وفاداری مشتری (مورد مطالعه: بانک پارسیان)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
مؤمنی، م. فعال‌قیومی، ع. (۱۳۸۹). تحلیل‌‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: ویرایش سوم، نشر مؤلف.
نایب‌زاده، ش. و شهبازی، پ. (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین ریسک گریزی و وفاداری به نام تجاری با توجه به نقش اعتماد و احساسات مشتری در این رابطه، مدیریت بازاریابی، شماره۲۱، صص۲۶ـ۱۵٫
نوروزی، محسن (۱۳۸۹)، «بررسی و ارائه مدلی برای عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در نظام بانکداری (مطالعه موردی بانک قوامین)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
هومن، حیدرعلی، ۱۳۸۸، “شناخت روش علمی در علوم رفتاری”، نشر پارسا، چاپ دوم، تهران، ص ۶۵
الهی و حیدری، (۱۳۸۴)، مدیریت ارتباط با مشتری، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ولایتی‌شکوهی، رضوان (۱۳۸۹)، «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان اینترنتی بانک‌ها»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
یکتا‌یار، آیدا. (۱۳۹۱)، بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد چاپ نشده، رشته‌ی مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده‌ی علوم انسانی.
یوسفی، پوریا (۱۳۸۴)، «تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه‌ی صادرات ایران از خدمات بانکی براساس مفاهیم مدیریت»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
Aaker, D. A. (1991), “Managing Brand Equity: Capitilizing on the value of brand name”, The Free Press, New York, NY.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.