ژانویه 19, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده …

1 min read

فرضیه‌های این پژوهش به صورت زیر تنظیم گردیدند:
فرضیه اول تحقیق: سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.
فرضیه دوم تحقیق: سیاست‌های تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.
۱-۷) قلمرو تحقیق
به‌طور کلی دامنه هر تحقیق باید مشخص و محدود باشد، دامنه تحقیق فعلی هم به شرح زیر مشخص و محدود میباشد:
قلمرو مکانی: این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ میباشد.
قلمرو موضوعی: از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جامعه آماری در این تحقیق شرکتهای تولیدی و منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر باشد را شامل می‌شود:
الف) نمونههای انتخاب شده قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
ببه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن منتهی به اسفند ماه باشد.
ج) طی سالهای مورد مطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
د) وقفه بیشتر از شش ماه در معاملات آن‌ها رخ نداده باشد.
هـ) نوع فعالیت شرکت، تولیدی بوده، لذا موسسات مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها در نمونه آورده نمی‌شوند.
و) حقوق صاحبان سهام این شرکت‌ها منفی نباشد.
ی) اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سال‌های مورد بررسی موجود باشد.
۱-۸) روش تحقیق
این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع بررسی همبستگی است. شایان ذکر است، روش پژوهش از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است.
نمونهگیری تحقیق به صورت هدفمند است. بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیهی شرکت‌های موجود، شرکتهایی که دارای شرایط پژوهش نباشند، حذف‌شده و در نهایت کل شرکت‌های باقی‌مانده جهت انجام آزمون انتخاب خواهند شد.
۱-۹) تعریف واژهها و اصطلاحات
مدیریت سرمایهدرگردش: مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری شرکت است که شامل مدیریت محافظهکارانه و جسورانه است (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۹).
مدیریت محافظهکارانه: مدیر تمایل به نگهداری داراییهای جاری زیادی دارد، بنابراین قدرت نقدینگی بالا و ریسک ناشی از باز پرداخت بدهیهای سررسید شده به پائینترین حد میرسد، درنتیجه ریسک نقدینگی و بازده این شرکتها کم خواهد بود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۹).
مدیریت جسورانه: مدیر میکوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند، بنابراین باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهیهای سررسید شده را به‌پذیرد و ممکن است شرکت در وضعیتی قرار بگیرد که نتواند بدهیهای سررسید شده را به‌پردازد. در این شرکت‌ها ریسک نقدینگی بالا خواهد بود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۹).
سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (AIP) = نسبت کل دارایی‎های جاری بر کل دارایی‌ها (افزا و نزیر[۶]، ۲۰۰۸؛ اونومِری[۷] و همکاران، ۲۰۱۲). آنان معتقدند که هر چه این نسبت پایین‌تر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
سیاست‌های تأمین مالی جسورانه (AFP) = نسبت کل بدهی‌های جاری بر کل دارایی‌ها (افزا و نزیر[۸]،۲۰۰۸؛ اونومِری و همکاران، ۲۰۱۲). آنان معتقدند که هر چه این نسبت بالاتر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
بدین ترتیب که با استفاده از فرمول‌های هر یک از شاخص‌ها برای هر شرکت محاسبه گردید که خود یک عدد می‌باشد. برای سیاست‌های جسورانه سرمایه‌گذاری میانه تمام شرکت‌ها را محاسبه شد و شرکت‌هایی که پایین‌تر از میانه بودند جسور شناخته شدند. برای سیاست‌های جسورانه تامین مالی میانه تمام شرکت‌ها را محاسبه شد و شرکت‌هایی که بالاتر از میانه بودند جزء شرکت‌های محافظه‌کار تلقی شدند.
ثروت سهامداران (MPS): قیمت پایانی بازار هر سهم شرکت i در سال t نشان‌دهنده ثروت سهامداران می‌باشد (گول[۹] و همکاران، ۲۰۱۲).
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییها (اونومِری و همکاران، ۲۰۱۲).
اهرم مالی: نسبت کل بدهیها بر کل داراییها (اونومِری و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۱۰) ساختار تحقیق
تحقیق حاضر از ۵ فصل تشکیل شده است. مطالبی که در این تحقیق ارئه شده بطور خلاصه به شرح زیر است:
فصل اول: کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان موضوع، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق، اطلاعات مورد نیاز و روشهای جمعآوری و تجزیهوتحلیل، تعریف واژهها و اصطلاحات و ساختار تحقیق.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل، مروری بر تحقیقات خارجی، مروری بر تحقیقات داخلی.
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق شامل روش اجرایی تحقیق، تعریف و تبیین جامعه، نمونه و روش اندازه‌گیری، ابزار اندازهگیری، نحوه اجرای ارزشیابی، طرح تحقیق.
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل و ارزشیابی اطلاعات (یافتههای تحقیق) شامل؛ مقدمه، فرضیههای تحقیق.
فصل پنجم: خلاصه، نتیجهگیری، پیشنهادها.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه
مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی در مورد میزان و ترکیب داراییهای جاری و بدهی‌های جاری و تصمیمات سرمایهگذاری در داراییها میباشد. ایجاد تعادل در داراییهای جاری و بدهیهای جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به‌طوری که تصمیمگیری در مورد یکی بر دیگری نیز تأثیر میگذارد. حال در این بین رفتار مدیران نیز حائز اهمیت است. مدیران با اتخاذ سیاست‌های مناسب موجب حیات بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارند. چراکه حیات آن‌ها تا میزان زیادی به مدیریت منابع مربوط است، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره که معمولاً یک سال است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود، سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود تعیین نمیشود بلکه مدیران درصدد بر میآیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند. حاکمیت شرکتی و سازوکارهای مربوط به آن می‌توانند بر سیاست‌های متخذه بر مدیریت سرمایه در گردش (بلاخص جسورانه) تأثیرگذار باشد.
در این تحقیق سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوریهای مدیریت مالی و مطالعات انجام شده تأثیر سیاست‌های جسورانه مدیریت سرمایه درگردش را بر ثروت سهامداران مورد بررسی قرار گیرد و شواهد لازم جهت پاسخ به سؤالات تحقیق فراهم گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.