ژانویه 16, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته …

1 min read

چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) = روزهای موجودی کالا + روزهای حسابهای دریافتنی – روزهای حسابهای پرداختنی
(۳۶۵÷ بهای کالای فروش رفته) ÷ موجودی کالا = روزهای موجودی کالا (DSI)
(۳۶۵÷فروشها) ÷ حسابهای دریافتنی = روزهای حسابهای دریافتنی (DOS)
(۳۶۵÷ بهای کالای فروش رفته) ÷ حسابهای پرداختنی = روزهای حسابهای پرداختنی (DPO)

فروش موجودی کالا خرید موجودی کالا
دوره تبدیل حسابهای دریافتنی دوره تبدیل موجودی کالا
زمان
چرخه تبدیل وجه نقد دوره تعویق حسابهای پرداختنی
وجه نقد دریافتی
چرخه عملیاتی
نمودار شماره (۲-۳): نمودار چرخه تبدیل وجه نقد (مایرز[۳۷]، ۱۹۷۷)
در این ارتباط لیند[۳۸] و همکاران (۲۰۱۲) معتقدند که به طور معمول چرخه تبدیل وجه نقد در سطح شرکت محاسبه شده، اما هیچ مانعی برای کاهش سطح محاسبه به واحد کسب و کار، مشتری و یا حتی یک سفارش وجود ندارد. اندازهگیری چرخه تبدیل وجه نقد برای مدیران شرکت لازم است. اهمیت چرخه تبدیل وجه نقد از دیدگاه مدیریت زنجیره ارزش است، که آن را از طریق ارتباط بطور نمونه خرید با تامین کنندگان فعالیتهای عرضه، زنجیرهای داخلی و فعالیتهای خرید و فروش با مشتری. با توجه به مطالب یاد شده چرخه تبدیل وجه نقد با توجه به ریچاردز و لاگلیون[۳۹] (۱۹۸۰) بدین شرح میباشد.
چرخه تبدیل وجه نقد
روزهای حساب دریافتنی روزهای موجودی کالا
روزهای حساب پرداختنی
نمودار شماره (۲-۴): نمودار چرخه تبدیل وجه نقد (ریچاردز و لاگلیون، ۱۹۸۰)
۲-۹) سود، ثروت، ارزش و بازده
کسب و کار، تجارت و فعالیت اقتصادی، نمودهای کارکردی و عینی از فعالیت‌ها و اقدامات بنگاه‌های اقتصادی است که مفاهیم مالی و مفروضات و تئوری‌های مالی را آشکار می‌کند. اهداف مترتب بر مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مذکور، در قالب سود، ثروت، ارزش و بازده هویدا می‌گردد به‌طوری‌که سود منفعت حاصل از تفاوت فروش (درآمد) و هزینه‌ها است که با نگاهی کوتاه‌مدت مفهوم می‌یابد.
ثروت، عبارت است از حفظ و ارتقاء قدرت خرید و سرمایه‌گذاری در دوره‌ای فرا کوتاه‌مدت است که مفهوم اقتصادی سود و عملکرد را بیان می‌کند.
ارزش، زایش و خلق ثروت است که تفکر ثروت آفرینی مستمر و مداوم را معرفی می‌نماید که مولفه ابر کوتاه‌مدت است و در زنجیره ارزش معنی و مفهوم عملیاتی می‌یابد.
بازده، انتظار برگست سرمایه را در قبال پذیرش خطر (ریسک) تبیین می‌کند که در آن آینده محوری حقیقت دارد. اگرچه از نگاه معطوف به حال نیز غافل نیست و در ادبیات مالی تحت عنوان بازده جاری، بازده بدون ریسک، و یا بازده واقعی معرفی می‌شود و در مقابل آن بازده مورد توقع و متعارف و بازده مورد انتظار با چشم‌اندازی بلندمدت و فرا بلندمدت تبیین می‌گردد (رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۸۹).
با توجه به مطالب یادشده می‌توان بیان داشت که ثروت و ارزش از نظر مفهومی در یک راستا می‌تواند باشد.
۲-۱۰) تئوری ارزش
رهنمای‌رودپشتی و همکاران (۱۳۸۶) طی پژوهشی عنوان می‌کنند که مفهوم بسیار وسیع ارزش از گستره اجتماعی در سطح فرد، شکل می‌گیرد و به سطح گروه، خانواده، سازمان، جامعه و جهان هستی توسعه می‌یابد. در حال حاضر رنسانس در ارزش موضوعی ضروری است تا بر پایه آن، رنسانس کسب و کار هم تحقق پذیرد. موفقیت در کسب و کار و داوم و پایداری آن براساس توجه به ارزش‌های موردنظر همه ذی‌نفعان، یعنی رعایت عدالت در کسب منافع حاصل از کار، پارادایم‌های جدید به شمار می‌رود. این پارادیم نشانه‌ای از رنسانس در کسب و کار است. سقوط ارزش در مناسبات اجتماعی چنان آشکار است که در هر کوی و برزن و گفتمان اجتماعی به شکلی عیان به چشم می‌خورد. آثار عینی این سقوط در کسب و کار اقتصادی نیز نظیر عرضه کالا و خدمات بدون کیفیت و فیرقابل رقابت با نتایجی مانند کندی یا عدم‌دستیابی به توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان هویداست. این نکته از بدیهیاتی است که رنسانس ارزش را نیز ضروری می‌سازد.
ارزش متغیری است که دارای بار معنایی گسترده‌ای می‌باشد که دامنه آن با تعداد رشته‌ها و تخصص‌‌ها پیوسته است. همانند ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی‌، ارزش مالی و … . نماد هریک از ارزش‌ها با توجه به اهدافشان انتخاب و ارائه می‌شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۸۹).
۲-۱۰-۱) انواع ارزش‌ها
ارزش‌های اجتماعی، مدل‌های کلی رفتار جمعی و هنجارهای کرداری هستند که مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه‌اند. این نوع ارزش‌ها شامل تمامی ارزش‌هایی می‌شوند که مردم یک جامعه با آن‌ها حیات اجتماعی خود را می‌گذرانند و در برابر آن به‌نوعی وفاق و تفاهم رسیده‌اند.
ارزش‌های اقتصادی ارزش‌هایی هستند که طی زمان با کار و وسایل مختلف به وجود می‌آیند. این ارزش‌ها، از طریق سلطه بر طبیعت امکان استفاده از کالایی را فراهم می‌کنند.
ارزش‌های مالی، در حقیقت بهای دارایی هستند که به صورت‌های مختلف و با عنوان ارزش اسمی، ارزش تاریخی، ارزش متعارف، ارزش معاملاتی (بازار) و ارزش ذاتی (فعلی یا جاری) تعیین می‌شوند. تعیین ارزش دارایی‌های مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار نقش قابل توجهی دارد. زیرا سرمایه‌گذار قبال از خرید انواع اوراق بهادار، علاقه‌مند‌است از ارزش آن آگاهی پیدا کند (رهنمای‌رودپشتی و همکاران، ۱۳۹۲).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.