ژانویه 20, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده …

حسن‌پور

۱۳۸۸

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی‌های جسورانه، بیشترین بازده را میان استراتژی‌های دیگر کل صنایع ایجاد می‌کند. نتایج این پژوهش هم‌چنین نشان می‌دهد، بیشترین بازده مربوط به استراتژی جسورانه در صنعت سیمان و کمترین بازده مربوط به استراتژی میانه‌رو در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی است.

۵

یعقوب‌نژاد و همکاران

۱۳۸۹

رابطه معنادار بین چرخه تبدیل وجه نقد با معیارهای مختلف سودآوری پی بردند.

۶

زهدی و همکاران

۱۳۸۹

نتایج تحقیق حاکی از آنست که بین سیاست سرمایه در گردش و ریسـک شـرکت رابطـه مثبـت و معنی‌دار وجود دارد. دیگر یافته‌های تحقیق نیز حاکی از آنست، که بین اندازه شرکت و ریسـک، یـک رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

۷

مالکی‌نیا و همکاران

۱۳۹۰

نتایج این آزمون نشان می‌دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سـهام بـا اسـتراتژی مـدیریت سرمایه درگردش رابطه معنی دار و مستقیم وجـود نـدارد، ولـی بـین اسـتراتژی‌هـای مـدیریت سـرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایه‌گذاری رابطه معنی دار مستقیم ولـی نـه چنـدان قـوی وجـود دارد و فقـط ۶% از تغییرات در نرخ بازده سرمایه‌گذاری را می‌تـوان توسـط تغییـرات در اسـتراتژی‌هـای مـدیریت سـرمایه در گردش توجیه نمود.

۸

بهار مقدم و همکاران

۱۳۹۰

رابطه معنادار بین چرخه تبدیل وجه نقد با معیارهای سودآوری را دریافتند.

۹

رضایی و گرکز

۱۳۹۲

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

۱۰

محمدی

۲۰۱۰

نتایج تحقیق مزبور حاکی از این می‌باشد که بین سودآوری شـرکت‌هـا بـا دوره وصـول مطالبات، دوره گردش موجـودی‌هـا، دوره واریـز بسـتانکاران و چرخـه تبـدیل وجـه نقـد، رابطـه معکوس معنی‌داری وجود دارد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.