ژانویه 21, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در …

1 min read

لازم به ذکر است که باتوجه به مطالب یاد شده می‌‌توان بیان داشت که تفاوت اصلی این پژوهش با تحقیقات دیگر پژوهشگران در این حوزه، در متغیرهای مستقل تحقیق است یعنی همان سازوکارهای درون و برون سازمانی حاکمیت شرکتی که باعث تفاوت گردید.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل روش اجرای تحقیق، فرآیند جمعآوری اطلاعات و تبدیل آنها به یافته‌های تحقیق تشریح می‌گردد. این تحقیق به بررسی وجود رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سیاست‌های جسورانه سرمایه در گردش می‌پردازد. بدین منظور، لازم است ابتدا جامعه آماری، نمونه آماری و قلمرو زمانی مورد مطالعه در تحقیق مشخص گردد. سپس ضمن تعیین متغیرها و فرضیههای تحقیق، به جمعآوری اطلاعات پیرامون متغیرها پرداخته میشود. در نهایت با استفاده از روشهای آماری مناسب، به تجزیهوتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های مورد مطالعه پرداخته می‌شود.
۳-۲) روش تحقیق
روش، عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که برای رسیدن به هدفی صورت میگیرد و پژوهش عبارت از مجموعه فعالیتهایی که پژوهش‌گر با استفاده از آن‌ها به قوانین واقعیت پی میبرد. روش‌های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار میروند. روشهای پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازهای به کشف قوانین علمی کمک میکند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیقتر از روشهای دیگر قوانین، واقعیت را کشف کند. بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است. دستیابی به هدف‌های تحقیق (یعنی نظریه‌سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی‌که جستجوی شناخت با روش‌شناسی درست صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۷۸).
تحقیق حاضر از جهت هدف، از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق از آن جهت که میتواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهش‌گران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی– همبستگی میباشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
از جهت نوع طرح تحقیق، از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل‌ می‌شود (خاکی، ۱۳۷۸).
۳-۳) تعریف جامعه و حجم نمونه
تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند را جامعه آماری می‌گویند. صفت مشخصه، صفتی است که بین عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد. هر بخشی از جامعه آماری را نمونه می‌گویند.
نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر به روش حذف سیستماتیک و در بازه زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ (۵ ساله) باشند:
الف) نمونههای انتخاب شده قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
ببه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه دوره مالی آن منتهی به اسفند ماه باشد.
ج) طی سالهای مورد مطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
د) وقفه بیشتر از شش ماه در معاملات آن‌ها رخ نداده باشد و حقوق صاحبان سهام این شرکت‌ها منفی نباشد.
هـ) نوع فعالیت شرکت، تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایهگذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
و) اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سال‌های مورد بررسی موجود باشد.
به این ترتیب تعداد شرکتهایی که ویژگیهای فوق الذکر را داشتند و به عنوان نمونه آماری بتوان از آن‌ها استفاده نمود، ۱۳۷ شرکت بنابراین تعداد مشاهدات ۶۸۵ سال – شرکت میباشد.

نحوه انتخاب نمونه شرکت
کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۸۸ ۴۵۴
به‌منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن‌ها منتهی به ۲۹ اسفند باشد. (۸۵)
به‌منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت آن‌ها تولیدی باشد. (۵۱)
اطلاعات مالی شرکت در دوره‌ی مورد مطالعه در دسترس باشد و تغییر سال مالی نداشته باشد. (۱۴۵)
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.