ژانویه 17, 2021

مقاله – بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده …

1 min read

بدین ترتیب که با استفاده از فرمول‌های هر یک از شاخص‌ها برای هر شرکت محاسبه گردید که خود یک عدد می‌باشد. برای سیاست‌های جسورانه سرمایه‌گذاری میانه تمام شرکت‌ها را محاسبه شد و شرکت‌هایی که پایین‌تر از میانه بودند جسور شناخته شدند. برای سیاست‌های جسورانه تامین مالی میانه تمام شرکت‌ها را محاسبه شد و شرکت‌هایی که بالاتر از میانه بودند جزء شرکت‌های محافظه‌کار تلقی شدند.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی فروش‌های شرکت i در سال t
اهرم مالی: نسبت کل بدهیها بر کل داراییها شرکت i در سال t (اونومِری و همکاران، ۲۰۱۲).
۳-۷) خلاصه فصل
در این فصل همان‌گونه که اشاره گردید مبانی نظری و روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، ضمن مشخص نمودن جامعه آماری که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند به نحو جمع‌آوری اطلاعات از طریق سایت‌های بورسی اشاره‌شده است. ضمن اینکه به قلمرو پژوهش و نحوه روش‌شناختی پژوهش به‌صورت مبسوط اشاره گردید. سپس به روش‌های آماری که جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره شد تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و کاربرد این روش‌ها به‌طور کامل در فصل چهارم موردبررسی قرار می‌گیرند و نتایج مربوط به تجزیه‌وتحلیل دادهها و آزمون فرضیه‌ها در فصل بعد ارائه خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی، یکی از پایههای اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های پژوهش جمع‏آوری شوند و با استفاده از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دستهبندی و تجزیه و تحلیل گردند. همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای دو مدل برای برآورد دو فرضیه اصلی می‌باشد‌؛ لذا در این فصل ابتدا کلیه آزمون‌های مربوط به مدل‌های رگرسیونی انجام شده، سپس در نهایت مدل‌های نهایی جهت آزمون فرضیه‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
۴-۲) آزمون‌های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی و روش داده‌های ترکیبی، برای آزمون فرضیات استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش‌بینی متغیر وابسته است. آزمون‌های آماری لازم و نوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% در جدول شماره (۴-۱) آورده شده است.

جدول شماره(۴-۱):آزمون‌های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره
مدل‌ها نوع آزمون استفاده شده نوع آماره استفاده شده
کلیه فرضیه‌ها آزمون نرمال بودن (وابسته-پسماند) جارک-برا
آزمون نرمال سازی (در صورت نیاز) تبدیل جانسون
آزمون مانایی Levin, lin
تشخیص نوع داده‌های ترکیبی F مقید
تعیین نوع روش برآورد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.