ژانویه 19, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته …

1 min read
هاسمن

آزمون هم‌خطی

پیرسون

معنادار بودن مدل رگرسیون

F

آزمون معنادار بودن ضرایب

آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا

دوربین واتسون

آزمون همسانی واریانس خطا

بارتلت

۴-۳) آزمون پیش‌ فرض‌های مدل رگرسیونی
۴-۳-۱) آمار توصیفی مدل‌های نهایی
جدول شماره (۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای که بر حسب میلیون ریال برآورد شده‌اند این مدل را نشان می‌دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می‌باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین، میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر ۶۸۵ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌هاست. برای مثال میانگین متغیر سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه (AIP) برابر با ۶۴/۰می‌باشد، که نشان می‌دهد بیشتر داده‌های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته‌اند. میانه یکی از شاخص‌های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می‌دهد. همانگونه که در جدول شماره (۴-۲) مشاهده می‌شود میانه متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP) برابر با۵۱/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد نیمی از داده‌ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به‌طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده‌ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن‌ها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکت (Size) برابر ۳۶/۱ و برای متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP) برابر ۱۷/۰ است که نشان می‌دهد در بین متغیرهای پژوهش، اندازه شرکت (Size) و سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می‌باشند. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می‌نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به‌عنوان مثال ضریب چولگی متغیر اهرم مالی (LEV) برابر با ۲۷/۰- می‌باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر اندازه شرکت (Size) بیشترین و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP) کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می‌نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می‌باشد. کشیدگی تمامی متغیر‌های این مدل مثبت است. متغیر اندازه شرکت (Size) بیشترین برجستگی و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP) کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد. مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای جدول شماره (۴-۲) به همراه نام شرکت و سال مورد نظر در پیوست شماره ۲ در انتهای پایان‌نامه نشان داده شده است. لازم بذکر است که جهت یکسان‌سازی داده‌ها از این متغیر قیمت بازار هر سهم لگارتیم گرفته شده است.

جدول شماره (۴-۲): آمارتوصیفی مدل نهایی
متغیر
آماره
سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه سیاست تأمین مالی جسورانه اندازه شرکت
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.