ژانویه 24, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

1 min read

در مرحله بعد به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا عرض از مبدأ به‌صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به‌صورت تصادفی عمل میکند. همانطور که در فصل سوم گفته شد آماره این آزمون که برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای مقطعی است دارای توزیع کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل بوده است. جدول شماره (۴-۷) نتایج مربوط به آزمون هاسمن فرضیه‌های پژوهش را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده از آزمون هاسمن در فرضیه‌های پژوهش کوچکتر از ۵ درصد است، به منظور برآورد این مدل‌ها توجیه میشود که الگوی مناسب‌، الگوی مبتنی بر الگوی اثرات ثابت میباشد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۷ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۷): نتایج آزمون هاسمن فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اصلی آماره مقدار P-Value نتیجه آزمون
فرضیه اول Cross-section Random ۲۸۸/۵۴ ۰۰۰/۰ اثرات ثابت (FE)
فرضیه دوم Cross-section Random ۵۵۹/۵۹ ۰۰۰/۰ اثرات ثابت (FE)
منبع: یافته‌های پژوهش

۴-۳-۵-۳) نتایج آزمون فرضیه اول
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه اول این پژوهش بیانگر این مطلب است که سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.
جدول شماره (۴-۸) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می‌دهد:
همان‌گونه که نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۸) نشان می‌دهد، سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر مستقل سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه (AIP)، کمتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده‌ی آن متغیر مثبت می‌باشد. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه‌، ثروت سهامداران را به میزان ۴۴/۱ % ‌افزایش می‌دهد.
از سویی دیگر نتایج نشان‌دهنده اثر معنی‌دار بین تمامی متغیرهای کنترلی بر متغیر وابسته پژوهش می‌باشد، به‌طوری ‌که اندازه شرکت (Size) اثری مثبت و اهرم مالی (LEV) اثری منفی بر ثروت سهامداران (MPS) دارند. به‌علاوه با مشاهده جدول می‌توان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه بیشترین تأثیر را بر ثروت سهامداران می‌گذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۶۵/۰ است. این عدد نشان می‌دهد که ۶۵ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائی‌که آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۴۱/۲‌)‌، می‌توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.
به‌علاوه نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۸) نشان می‌دهد که سطح معناداری آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائی‌که‌، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می‌دهد در نتیجه می‌توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی‌دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۸) و در سطح اطمینان ۹۵%، فرضیه اول این پژوهش پذیرفته خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۸ در انتهای پایان‌نامه نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.