ژانویه 22, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

1 min read

ضریب تعیین ۷۶/۰

ضریب تعیین تعدیل شده ۶۴/۰

آماره دوربین واتسون ۱۷/۲

آمارهF 294/55

احتمال آمارهF 000/0

منبع: یافته‌های پژوهش

همانگونه که نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۱۰) نشان می‌دهد، سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر مستقل سیاست تأمین مالی جسورانه (AFP)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده‌ی آن متغیر منفی می‌باشد. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که سیاست تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر معکوس و معنی‌داری وجود دارد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده برای این متغیر نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در سیاست تأمین مالی جسورانه، ثروت سهامداران را به میزان ۸۴/۰‌% افزایش می‌دهد.
از سویی دیگر نتایج نشان‌دهنده اثر مستقیم و معنی‌دار متغیر کنترلی اندازه شرکت (Size) بر متغیر وابسته پژوهش می‌باشد. به‌علاوه با مشاهده جدول می‌توان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش سیاست تأمین مالی جسورانه بیشترین تأثیر را بر ثروت سهامداران می‌گذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۶۳/۰ است. این عدد نشان می‌دهد که ۶۳ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائی‌که آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۱۹/۲)‌، می‌توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.
به علاوه نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۱۰) نشان می‌دهد که سطح معناداری آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائی‌که‌، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می‌دهد در نتیجه می‌توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی‌دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره (۴-۱۰) و در سطح اطمینان ۹۵%، فرضیه دوم این پژوهش پذیرفته

جدول شماره (۴-۱۰): نتایج بهترین تخمین فرضیه دوم
MPSit= β۰ + β۱ AFPit + β۲ Sizeit + β۳ LEVit + it
متغیر ضریب برآورد شده خطای استاندارد آمارهt
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.