ژانویه 23, 2021

تحقیق – بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده …

1 min read
فرضیه دوم

Bartlett

۴۷۷/۶

۰۹/۰

منبع: یافته های پژوهش

 
نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های پژوهش
۴-۴) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا آمار توصیفی و در ادامه نتایج برآورد هر یک از مدل‌ها به همراه آزمون‌های آماری مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در شرکت‌های مورد بررسی ارتباط مثبت و معنی‌داری بین سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه و ثروت سهامداران وجود دارد؛ همچنین نتایج ارتباط منفی و معنی‌داری را بین سیاست تأمین مالی جسورانه و ثروت سهامداران را بیان می‌کند.
فصل پنجم
خلاصه، نتیجه‌ و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱) مقدمه
سرمایه‌گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا قصد سرمایه‌گذاری در‌‌آن را دارند. حال مدیران با اتخاذ سیاست‌های مناسب در شرکت‌ها توان خلق ارزش برای سهامداران را دارند با توجه به اهمیت اطلاعات مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت داراییهای و بدهیهای جسورانه یا محافظه‌کارانه این اطلاعات برای عموم سرمایه‌گذاران، مدیران در افشای اطلاعات بسیار حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق از مجموعه‌ی از معیارهای واقعی انتخاب و آنها را آزمون کرده به عبارت دیگر این تحقیق به تبیین نقش معیارهای واقعی همچون سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، سیاست‌های تامین مالی جسورانه بر ثروت سهامدارن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
جمعبندی، تلخیص و تفسیر در هر کار به‌ویژه مطالعات علمی و تحقیق بخشی اساسی محسوب می‌گردد. این فصل با ارائه خلاصه‌ای کوتاه از مطالب سه فصل اول شروع شده است. در ادامه، نتایج پژوهش ارائه و ارزیابی و تشریح شده و سپس محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای کاربرد یافته‌ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
۵-۲) خلاصه، نتیجهگیری و نتایج تحقیق
اطلاعات باعث افزایش دانش تصمیمگیرندگان و کاهش میزان تردید آنان میگردد. یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی اقتصادی کشورها، وجود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب می‌باشد. حسابداری یک سامانه‌ی اطلاعاتی است و در بنگاه‌های اقتصادی به مثابه ابزاری مؤثر در فرآیند تهیه و ارائه اطلاعات مالی، به منظور تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌ی استفاده‌کنندگان، مورد توجه قرار دارد.
در دنیای امروز، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مؤثری در گردش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌نمایند. زیرا قسمت اعظم اطلاعاتی که در واحد‌های تجاری و غیرتجاری، جهت تصمیم‌گیری مدیران مورد نیاز است، اطلاعات حسابداری است.
اکثر اطلاعات حسابداری در گزارش‌های مالی منعکس می‌گردد. از طرفی، مرکز ثقل گزارش‌های مالی، صورت‌های مالی اساسی شناخته شده است. صورت‌های مالی اساسی، عصاره‌ی کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای مربوط به یک دوره‌ی مالی می‌باشد. مسؤلیت تهیه صورت‌های مالی به عهده‌ی مدیریت مؤسسات است.
از دیدگاه اقتصادی، با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه‌ی افراد در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. لذا مدیران در راستای حداکثر کردن ثروت خود، از انگیزه کافی برخوردارند تا با کاربرد روش‌های گوناگون حسابداری و با سیاست‌های خاص بر روی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه یا محافظه‌کارانه تأثیرگذار باشند.
به بیان دیگر، بعضی از عوامل، مدیریت واحد تجاری را در برخورد با مسائل تحریک نموده تا دست به إعمال تغییر در سیاست‌های مالی خود بزنند. تغییر در میزان نگهداشت وجه نقد چه کم و چه زیاد از حد هر دو برای شرکت تاوان دارند لذا میبایست بدانیم سیاستهای اعمال شده توسط مدیریت چه تأثیری بر روی شرکت دارد.
این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سیاست‌های جسورانه مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران در شرکتها میباشد، به منظور کمک به سهامداران و سرمایه‌گذاران جهت اخذ تصمیمات منطقی و قضاوت صحیح و استفاده کارآمدتر از منابع میباشد.
این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‌باشد و اطلاعات آن از طریق سالنامه‌ها و نرم‌افزارهای اطلاعاتی انتشار یافته از سوی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت‌های مالی اساسی، سایر گزارشات مالی، گزارشات هیئت مدیره و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‌های اقتصادی گردآوری شده است.
این پژوهش، در مورد جامعه و نمونه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در یک قلمرو زمانی پنج ساله با ویژگی‌های مندرج در فصل سوم، صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون‌های خطی استفاده شد، در نهایت نتایج محاسبات آماری به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده‌ی شرکت‌های نمونه‌ی آماری، در ارتباط با فرضیه‌های مطرح شده به ترتیب زیر می‌باشد. خلاصه نتایج حاصل از آزمون و فرضیههای تحقیق که در فصل چهارم تشریح شد به شرح جدول ۵-۱ ذیل است.

جدول ۵-۱ خلاصه آزمون فرضیه‌ها
شماره فرضیه شرح فرضیه سطح معناداری نتیجه
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.