ژانویه 17, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

1 min read
۱

اثر مثبت سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران

۰۰۰/۰

پذیرش

۲

اثر منفی سیاست‌های تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران

۰۰۰/۰

پذیرش

۵-۳) نتیجه، بحث و مقایسه نتایج تحقیق
فرضیهی اول؛ سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تاثیر دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ اول می‌توان بیان داشت که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، فرضیه اول پژوهش پذیرفته خواهد شد. براساس یافته‌های پژوهش (منقول در فصل چهارم) اثر مثبت و مستقیمی بین متغیرها حاصل شده است یعنی با افزایش سیاست‌‌های جسورانه در سرمایه‌گذاری‌ها اثر افزایشی بر ثروت سهامداران خواهد داشت؛ و نیز باتوجه به ضریب تعیین تعدیل شده ۶۵ درصد می‌توان اظهار داشت که سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران (که در این پژوهش معیار آن قیمت بازار سهام) بوده است به میزان ۶۵ درصد مؤثر خواهد بود. نتیجه تحقیق حاضر با نتایج پژوهش‌های اولو و موانجی (۲۰۱۴) و جایاکار پای و کیشوری (۲۰۱۴) همسو و موافق و ناسازگار با نتیجه تحقیق جاوید و زیتا (۲۰۱۴) است.
فرضیهی دوم؛ سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تاثیر دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ دوم می‌توان بیان داشت که در سطح معناداری ۵ درصد، فرضیه دوم پژوهش نیز پذیرفته خواهد شد. براساس یافته‌های پژوهش (منقول در فصل چهارم) اثر منفی و معکوسی بین متغیرها حاصل شده است یعنی افزایش سیاست‌‌های جسورانه در تامین مالی اثر معکوس و کاهشی بر ثروت سهامداران خواهد داشت؛ و نیز باتوجه به ضریب تعیین تعدیل شده ۶۳ درصد می‌توان اظهار داشت که سیاست‌های تامین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران (که در این پژوهش معیار آن قیمت بازار سهام) بوده است به میزان ۶۳ درصد مؤثر خواهد بود. نتیجه تحقیق حاضر با نتایج پژوهش‌های جاوید و زیتا (۲۰۱۴) همسو و موافق و ناسازگار با نتیجه تحقیق اولو و موانجی (۲۰۱۴) است.
۵-۴) محدودیتهای تحقیق
علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده توسط محقق مثل جامعه، نمونه آماری و دوره زمانی سایر محدودیت‌ها عبارتند از:
۱- بورس اوراق بهادار تهران بخش کوچکی از شرکت‌های ایرانی می‌باشد لذا این امر باعث می‌شود نتوان نتایج تحقیق را به سایر شرکت‌ها تعمیم داد.
۲- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران محدودیت ذاتی کلیه تحقیقاتی است که داده‌های خود را از آن می‌گیرند.
۵-۵) پیشنهادهای تحقیق
۵-۵-۱) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق، میتوان بیان داشت که براساس نتیجه فرضیه اول مبنی بر اثر مثبت سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران پیشنهادهای زیر بیان می‌گردد:
سهامداران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به‌منظور دستیابی به نحوه عملکرد یک شرکت به مطالعه نسبتهای مالی واحدتجاری بپردازند تا از این طریق اطلاعات دقیقتری از واحدتجاری بدست آورند. چراکه نسبت‌های جاری، آنی و یا حتی نسبت‌های سرمایه‌ در گردش نشان‌دهنده سیاست‌های مدیریت در سرمایه در گردش است که شاید گاهی این سیاست‌ها پنهان و مستتر باشند اما آن‌ها دارای محتوای اطلاعاتی هستند و می‌توانند بر قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیرگذار باشند.
باتوجه به اینکه اندازه شرکت‌ها می‌تواند بر قیمت سهام که نتیجه آن خلق ثروت برای سهامداران است، موثر باشد لذا به سهامداران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران پیشنهاد می‌گردد که به این متغیر در شرکت‌ها توجه نمایند.
شرکت‌ها با کاهش دارایی‌های جاری خود (مثل وجه نقد) و سرمایه‌‌گذاری آن در پروژه‌ها، دارایی‌های مولد و … می‌توانند عملکرد و بازده سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند که این خود باعث افزایش ثروت سهامداران می‌گردد.
براساس نتیجه فرضیه دوم مبنی بر اثر منفی تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران پیشنهاد زیر بیان می‌شود:
همچنین شرکت‌های که تأمین مالی خود را به صورت جسورانه انجام می‌دهند باعث افزایش بدهی‌های جاری در شرکت‌ها خواهد شد لذا این قبیل شرکت‌ها مجبورند دارایی‌های جاری مثل وجه نقد بیشتری را نگهداری نمایند که این امر منجر به کاهش ثروت سهامداران خواهد شد.
۵-۵-۲) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به این که در حوزه‌ی مدیریت سرمایه درگردش و مقوله‌های وابسته به آن، در ایران تحقیقات انجام شده است، به محققانی که تمایل دارند در این حوزه تحقیق نمایند، پیشنهاد می‌گردد که؛
این پژوهش‌ با متغیرهای تعدیل‌کننده دیگری مثل ساختار صنعت و عمر شرکت مورد بررسی قرار گیرد. لذا برای غنای بیش‌تر ادبیات مالی در ایران، به دیگر پژوهشگران پیشنهاد می‌گردد از مدل‌های و استراتژی‌های دیگر سرمایه در گردش بهره جویند.
براساس تحقیق حاضر می‌توان بیان داشت که اندازه شرکت بر قیمت سهام موثر است، لذا برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌شود که این متغیر را به تفکیک اندازه شرکت‌ها به‌صورت کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار دهند.
همچنین پیشنهاد می‌شود که تحقیقات آتی برروی اجزای مدیریت سرمایه در گردش خصوصاً مدیریت وجه نقد‌، اوراق قابل معامله در بازار‌، حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها به صورت مستقل انجام گیرد.
منابع و مأخذ
منابع فارسی
بدری، احمد، عبدالباقی، عبدالمجید، (۱۳۸۹)، ”اقتصادسنجی مالی“، انتشارات نص.
بهارمقدم، مهدی، یزدی، زینب، یزدی، سمیه، (۱۳۹۰)، ”بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، مجله حسابداری مدیریت، ۱۰: ۷۵- ۶۳٫
حسن پور، شیوا، (۱۳۸۸)، ”بررسی تاثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر بازده سهام“، فصلنامه حسابداری مالی، ۱: ۱۹- ۱٫
خاکی، غلامرضا، (۱۳۷۸)، “روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی“، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.