ژانویه 19, 2021

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته …

2 min read

رضائی، نواب، گرکز، منصور، (۱۳۹۲)، ”اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری“،‌ فصلنامه علمی و پژوهشی– مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره سوم، شماره پیاپی (۳).
رهنمای‌رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، شاهوردیانی، شادی، (۱۳۹۲)، ”مدیریت مالی راهبردی“، نشر حکیم باشی، چاپ دوم.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون، صالحی، الله‌کرم، (۱۳۸۹)، ”مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری“، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون، کیائی، علی، (۱۳۸۷)، ”بررسی تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، ۴ (۱۳)، صص ۶-۱۸٫
ریموندپی، نوو، (۱۳۸۰)، ”مدیریت مالی“، ترجمه جهانخانی، علی، پارسائیان، علی، جلد اول، انتشارات سمت.
ریموندپی، نوو، (۱۳۸۰)، ”مدیریت مالی“، ترجمه جهانخانی، علی، پارسائیان، علی، جلد دوم، انتشارات سمت.
زهدی، محمدهادی، ولی‌پور، هاشم، شهابی، علیرضا، (۱۳۸۹)، ”سیاست‌های سرمایه در گردش و ریسک شرکت“، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، زمستان، دوره ۲٫
شورورزی، محمدرضا؛ آزادوار، ایمان، (۱۳۸۹)، ”تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت‌ها“، حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره ۶، صص ۱۳-۲۳٫
طرقه، سهیلا (۱۳۸۷)، ”بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی“، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
عباس‌زاده‌، محمدرضا، فلاحی، سعید، صفدری‌نیا، شکوفه، علیزاده، علی، (۱۳۹۲)، ”بررسی رابطه بین استراتژی‌های سرمایه در گردش با فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
عبدل نژاد، امیر، (۱۳۸۶)، ”میزان همبستگی بین استراتژی سرمایه در گردش با بازده و ریسک سهام“، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
علی‌پور، محمد، (۱۳۸۶)، ”ارتباط مدیریت سرمایه در گردش با سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
گجراتی، دامور، (۱۳۸۷)، ”مبانی اقتصادسنجی“ ترجمه حمید ابریشمی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
مالکی‌نیا، ناهید، عسگری آلوج، حسین، قزلباش، اعظم، (۱۳۹۰)، ”رابطه بین استراتژی سرمایه در گردش و معیارهای سودآوری شرکت‌های خودرو، داروسازی و کانی بورس اوراق بهادار“، دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال هیجدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان.
مدرس، احمد، عبداله زاده، فرهاد، (۱۳۸۸)، ”مدیریت مالی“، جلد اول، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مرادی، محسن، شفیعی سردشت، مرتضی، معمارپور یزدی، مهسا، (۱۳۹۳)، ”ارتباط استراتژ‌ی‌های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت‌ها“، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره ۱۱، بهار، صص ۹۳-۱۱۳٫
نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد، (۱۳۸۹)، ”مبانی مدیریت مالی“، جلد اول، انتشارات ترمه.
نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد، (۱۳۸۹)، ”مبانی مدیریت مالی“، جلد دوم، انتشارات ترمه.
ﻳﻌﻘﻮب‌ﻧﮋاد، احمد، وﻛﻴﻠﻲ‌‌ﻓﺮد، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ، ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ، اﺣﻤﺪرﺿﺎ، (۱۳۸۹)، ”ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، ۲ (۲): ۱۳۷-۱۱۳٫
منابع انگلیسی
Afza, Talat, Nazir, Mian Sajid, (2008), “Working Capital Approaches and Firm’s Returns”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 1, No. 1.
Amiri, Esmaeil, (2014), “Aggressive Investment, Financing Policy of working capital with profitability”, Advanced Research in Economic and Management Sciences (AREMS), Volume 19 (In Persian).
Baghiyan, Fatemeh, (2013), “The Impact of Working Capital Management on Management Performance”, Journal of Behavioral Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, Vol. 1, No. 1, 13-14 (In Persian).
Brealey A. Richard, Myers C. Stewart, and Marcus J. Alan, (2004), “Fundamentals of Corporate Finance”, McRAW-HILL, INC.
Chiou JR and L Cheng, (2006), “The Determinants of Working Capital Management”. Journal of American Academy of Business, 10(1): 149-155.
Deloof M. (2003), “Dose Working Capital Management Affect Probability of Belgian Firm?” Journal of Business, Finance and Accounting, Volume 30, Issue 3-4, pages 573–۵۸۸, April 2003.
Dong, Huynh Phuong, Su, Jyh-tay, (2010), “The Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Vietnam Case”, International Research Journal of Finance and Economics. Issue 49
Gallagher, T.J, Andrew, J.D (2003), “Financial management: Principles and practice”, (۳rd Edition). New Jersey: prentice Hall.
Gentry, James A.; Vaidyanathan, R.; Hei Wai Lee, (1990), “A weighted cash conversion cycle”, The Journal of the Financial Management Association, Spring, Vol.19 Issue 1, pp. 90.
Gill, Amarjit, Biger, Nahum, (2013) “The impact of corporate governance on working capital management efficiency of American manufacturing firms”, Managerial Finance, Vol. 39 Iss: 2, pp.116 – ۱۳۲٫
Gul, Sajid, Sajid, Muhammad, Razzaq, Nasir, Farrukh Iqbal, Muhammad, Bilal Khan, Muhammad, (2012), “The Relationship between Dividend Policy and Shareholder’s Wealth (Evidence from Pakistan)”, Economics and Finance Review, Vol. 2(2) pp. 55 – ۵۹٫
Gundavelli, V. (2006), “Steps to Elevating Working Capital Performance”, Financial Executive, Vol. 22, No. 4, pp. 52-54
Javid, Snober, Zita, Velontrasina Prudence Marie, (2014), “Impact of Working Capital Policy on Firm’s Profitability: A Case of Pakistan Cement Industry”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No 5.
Jayakar Pai, Rajesh, Kishore, Banda, (2014), “Impact of Aggressive and Conservative Working Capital Management Policy on Firms Profitability”, RJSSM: Volume: 04, Number: 01.
Kaddumi, Thair A. Ramadan, Imad Z. (2012), “Profitability and Working Capital Management the Jordanian Case, International Journal of Economics and Finance,Vol. 4, No. 4; April.
Kim, C.-S., D. Mauer, and A. Sherman, (1998), “The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33, 305-334.
Lind, Lotta, MiiaPirttil, Sari Viskari, Florian Schupp, Timo Karri, (2012), “Working capital management in the automotive industry: Financial value chain analysis”, Journal of Purchasing & Supply Management, 18, PP 92–۱۰۰٫
Mathur B. Satish, (2003), “Working Capital Management and Control Principles & Practice”, New Delhi.
Melita Stephanou Charitou, Maria Elfani, Petros Lois, (2010), “The Effect of Working Capital Management on Firm’s Profitability: Empirical Evidence from an Emerging Market”, Journal of Business & Economics Research – December, 2010 Volume 8, Number 12.
Miller, M. & Orr, D. (1966). “A model of the demand for money by firms”, The Quarterly Journal of Economics, 81, 413-435.
Mohammdi, M. (2010). “Impact of working capital management on companies profitability in community of companies admitted in TSE”, journal of management, sixth year, number 14. (In Persian).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.