ژانویه 19, 2021

بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین …

1 min read

۳-۲-۳-شرایط پرورش:
پارامترهای مدیریتی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، نور، تهویه، تغذیه و واکسیناسیون در پرورش و نگهداری جوجه گوشتی حائز اهمیت هستند. این شرایط برای جوجههای گوشتی مورد آزمایش بر اساس اصول استاندارد پرورش جوجه گوشتی به شرح زیر در نظر گرفته شد.
۳-۲-۴-حرارت و رطوبت:
حرارت سالن توسط هیتر اتوماتیک تامین میشد. درجه حرارت در روز اول ۳۳ درجه سانتیگراد و در هفته اول پرورش حدود ۳۲ درجهسانتیگراد بود که به تدریج هر هفته حدود دو درجه کاسته میشد تا هفته آخر تقریباً به ۲۴ درجهسانتی گراد رسید. دمای هیترها با توجه به رفتار و نحوه پراکنش جوجهها همواره کنترل میشد. علاوه بر این تعدادی دماسنج در سالن نصب شده بود که در ارتفاع ۳۰ سانتیمتری قرار داشت.در کل دوره پرورش به علت کمبود رطوبت، راهروی وسط سالن در دو نوبت(صبح و عصر) آبپاشی میشد. رطوبت سالن در طول دوره پرورش حدود ۵۵-۶۵ درصد بود.
۳-۲-۵-تهویه و نور:
هوای ورودی سالن از طریق پنجرههای جنوبی تامین میشد و تهویه سالن نیز توسط دو هواکش که در دیوار شرقی در انتهای سالن قرار داشتند، انجام میگرفت. برنامه نوردهی بصورت ۲۴ ساعت در شبانه روز اعمال میشد.
۳-۲-۶-دانخوری و آبخوری:
هر باکس دارای یک دانخوری و یک آبخوری بود. در طول دوره پرورش از دو نوع دانخوری و آبخوری استفاده شد. در طول هفته اول پرورش از آبخوریهای کله قندی و از سینیهای دانخوری جوجه یک روزه استفاده شد. پس از آن از دانخوریها و آبخوریهای آویز تا آخر دوره استفاده و متناسب با افزایش سن جوجهها، ارتفاع آنها با سطح پشت پرنده تنظیم میگردید. هر باکس دارای سطل مخصوص به خود بود که جیرههای آزمایشی در آن قرار داشت.
۳-۲-۷-برنامه واکسیناسیون:
جدول ۳-۱ برنامه واکسیناسیون جوجههای گوشتی مورد آزمایش را نشان میدهد. قبل از انجام واکسیناسیون به طریق آشامیدنی یک و نیم الی دو ساعت به گله تشنگی داده میشد تا جوجهها واکسن را سریع و به طور کامل مصرف نمایند. دمای سالن قبل و بعد از واکسیناسیون یک الی دو درجه سانتی گراد اضافه میشد، بعد از هر برنامه واکسیناسیون هشت ساعت آب خالص در اختیار جوجهها قرار میگرفت و سپس ۲۴ ساعت از ویتامینهای AD3E به میزان یک در ۱۰۰۰ (۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب) استفاده میشد.
جدول۳-۱ برنامه واکسیناسیون جوجه های گوشتی

سن(روز) نوع واکسن سویه طریقۀ واکسیناسیون
۱ برونشیت H120 اسپری
۱۰-۷ دوگانه نیوکاسل-آنفولانزا Ulster.2c H9N2 قطره چشمی،تزریقی پشت گردنs.c
۱۲ نیوکاسل B1 آشامیدنی
۱۶ گامبورو D78 آشامیدنی
۱۹
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.