می 10, 2021

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).۹۰- قسمت ۶

1 min read

این واژه مخفف اصطلاح multi media messaging service و به معنی سرویس پیام رسانی مولتی مدیا است . این سیستم تکنولوژی پیشرفته smsوems است . و ازاین طریق می توان پیام های ویدیویی را نیز ارسال کرد .
ظهور وگسترش سریع تلفن همراه سوال های زیادی را در گستره فردی و اجتماعی بر انگیخته است . یکی از مهمترین سوال ها این است که با توجه به پیامد های فردی و اجتماعی استفاده از این وسیله آیا تلفن همراه بر ارتباطات چهره به چهره افراد تاثیر می گذارد پاسخ اولیه به این سوال به نفوذ این وسیله در زندگی فردی افراد و گستره استفاده از آن اشاره دارد . با این حال باید دانست که آیا چنین استفاده وسیع ،تغییرات اساسی در زندگی افراد ایجاد کرده است یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا نفوذ تلفن همراه باعث تغییر در رویه ها و شیوه های ارتباطی و رفتاری کاربران داشته یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا نفوذ تلفن همراه باعث تغییر در رویه ها و شیوه های ارتباطی و رفتاری کاربران داشته یا نه ؟ تیلور و هارپر )۲۰۰۳( با مطالعه بر روی مبادله smsبین نوجوانان دریافتند که ارتباط از این طریق به عنوان یک شیوه پذیرفته شده در بین نوجوانان شیوع یافته و گاه ارسال یا دریافت یک پیام کوتاه متنی در معانی ضمنی مثل تشویق و تنبیه ، پذیرش و طرد مورد استفاده قرار می گیرد . بنا براین تردیدی نیست که امروزه تلفن همراه جرئی از فرهنگ افراد شده است . در حقیقت می توان گفت که ظهور فناوری های نوین تغییرات اجتماعی ، اقتصادی در پی داشته و حتی سبک زندگی جدیدی را بنیان نهاده است . (۶۷-۸۲، ۲۰۰۶، Garcia-montez)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استفاده از مبایل یک امر فردی است که شدیداً تحت تاثیر عوامل و فرایند های اجتماعی است . بررسی ها نشان دهنده روند رو به تغییری در نهادینه شدن موبایل در فرایند اجتماعی شدن آن در زندگی فردی است . در استرس بودن دائمی ، مزاحمت ها و یا درد سرها و یا برنامه های نا خواسته زیادی را به فرد تحمیل می کند . خاموش کردن موبایل نیز می تواند منشاء خستگی ، ا نتظار و یا تنش های روحی طالب تماس واقع شود و به نوعی موجب تضعیف کارآمدی فرد شود . ( عاملی ،۱۳۸۵،۵)
گرانیک و لامی (۲۰۰۰) با مطالعه بر روی پیامدهای اجتماعی و شناختی اینترنت نشان دادند که افراد از این رسانه ها برای ابزار خود در شبکه ای از هویت ها استفاده می کنند . به عبارت دیگر استفاده از فناوری فقط به منظور دسترسی به اهداف فردی انجام نمی پذیرد بلکه خود فناوری نیز باعث تغییر قواعد رفتاری افراد نیز می شود . البته این سخن بدین معنی نیست که تلفن همراه ، اینترنت یا دیگر فناوری های اطلاعاتی لزوما باعث تغییر در هویت کاربران می شوند .گسترش تلفن همراه تغییرات همگونی را در پی نداشته است و بسته به ویژگی های فردی و شرایط اجتماعی پیامد های متفاوتی بر جای گذاشته است .
پلنت (۲۰۰۲) عقیده دارد که گسترش استفاده از تلفن همراه ، ظرفیت تامین دامنه گسترده ای از اهداف را توسعه داده است و از این وسیله می توان در زمینه های متنوع اجتماعی و فرهنگی استفاده کرد . بدین ترتیب این فناوری الگو های رفتاری خاص را تقویت کرده و به درک هویت افراد کمک می کند . تلفن همراه بیش از هر وسیله دیگری عدم وابستگی فرد به هرنوع فضایی را تضمین می کند .
بنابراین می توان آنرا اختصاصا به فرد نسبت داد تا به فضا و مکان . با بهره گرفتن از تلفن همراه فرایند تفرد و شخصی ساز ی سرعت می گیرد . (۲۰۷، ۲۰۰۵،Fortunati)
پلنت (۲۰۰۲) طی یک مطالعه بین فرهنگی دریافت که نوجوانان ژاپنی برای آنکه زندگی خود را از زیر سیطره والدین خارج سازند از تلفن همراه استفاده بیشتری می کنند . به عبارت دیگر در ارتباطات موبایلی نوع تعاملات تفننی است و اصول آزادی و دموکراسی در آن بیشتر رعایت می شود .
شواهد دیگری در دست است که اعضای سازمان ها و موسسات برای ارتباط با یکدیگر از تلفن همراه استفاده گسترده ای می کنند بدون آنکه مسئولان و مدیران کنترل یا نظارتی براین تعاملات داشته باشند .
چنین مواردی گاه به شکل گیری گروه ها یا شبکه های اجتماعی غیر رسمی در درون سازمان ، موسسه یا گروه بزرگتر منجر می شود . احساس استقلال به هنگام استفاده از تلفن همراه این امکان را به فرد می دهد تا خود را از مجموعه تعلقات و وابستگی رها ببیند و فردیت به عنوان کانون ارتباط و تعامل قرار گیرد. گسترش این پدیده اگر چه احساس عدم وابستگی به فرد داده و او را از برخی تقیدات اجتماعی میرهاند ، اما در سطح گسترده پیامد های اجتماعی ناگواری را نیز در پی دارد . (کوشمن،۱۹۹۵)
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
مفهوم “خود تهی۱۳“را مطرح کرده است . به نظر او نبود آرمان مشترک و تجربه احساس تعلق ، نهایتاً به نوعی فقدان خود ارزشمندی در فرد می انجامد و نوعی اشتهای هیجانی نا متمایز ایجاد میکند . که افراد برای ارضای آن به مصرف انبوه کالاها و خدمات روی می آورند بنابراین تلفن همراه به همان نسبت که استقلال از سازمان ، موسسه یا هر نهاد دیگری را تشویق می کند به همان نسبت تجربه «خود تهی» را نیز افزایش می دهد . با این حال مفهوم «خودتهی» هنگامی اهمیت پیدا می کند که مفهوم “خود اشباع شده۱۴ خود اشباع شده از اطلاعات (جور جن ، ۱۹۹۲) ) نیز مورد توجه قرار گیرد .
مطابق این مفهوم گسترش رسانه های گروهی و ارتباطات اجتماعی باعث شکل گیری این نوع از هویت شده که نقش تلفن همراه درآن قابل توجه است .
با توجه به تحولاتی که در سال های اخیر رخ داده، این سوال مطرح است که چگونه می توان دو مفهوم خود تهی با خود اشباع شده را به عنوان ویژگی جهان پست مدرن با هم ترکیب کرد؟ (۹۳، ۲۰۰۱،fortunate). [۷]
ظهور فناوری های چند رسانه ای و تلفیق اکثر آنها بر روی گوشی های تلفن همراه این امکان را فراهم آورده
است که کاربران متناسب با شرایط روانی ، نیاز های روزمره و ویژگی های اجتماعی و هویتی خود از این وسیله استفاده کنند جنبه شخصی و فردیت استفاده از تلفن همراه به کاربر اجازه می دهد تا به هنگام بر قراری یک تماس تصمیم بگیرد چه جنبه یا بعد از ابعاد شخصیتی یا ویژگی های هویتی خود را بیان کند. به عبارت دیگر
فرد متناسب با شرایط ایجاد شده نقشی را که باید در آن لحظه ایفا کند ، بر می گزیند. قابل دسترسی بودن به عنوان مهمترین ویژگی ارتباطات مبایلی باعث می شود که فرد در محیط کار تماس هایی مربوط به زندگی خصوصی خود برقرار کند و در عوض هنگامی که خارج از محیط کار در گیر زندگی خصوصی خود است تماس هایی پیرامون فعالیت های حرفه ای خود دریافت کند . (۲۰۰۲،Geser)
راهبردهایی که فرد برای مدیریت تماس های خود بر می گزیند دو مفهوم خود تهی و خود اشباع شده را بر هم منطبق می کند امروزه گوشی های تلفن همراه امکان استفاده از دو خط ارتباطی را (سیم کارت) فراهم آورده اند بنابراین کاربر می تواند با اختصاص هر خط به حوزه ای از زندگی فردی، جنبه شخصیتی یا بعد هویتی خود ، نقش های متفاوتی را در آن واحد ایفا کند .
برخی از صاحب نظران این دو گانگی در رفتار را به نوعی دوگانگی در روان و روح افراد تعبیر می کنند بدین معنی که به همان اندازه که فرد از دو خط ارتباطی برای جدا سازی حوزه های متفاوت تعاملات و روابط خود استفاده می کند در سطح روانی و ذهنی نیز خود را دو پارچه و دوگانه احساس میکند. (۲۱۴، ۲۰۰۵،fortunati)
یکی دیگر از تاثیراتی که گسترش تلفن همراه بر زندگی اجتماعی افراد گذاشته ظهور نوعی عدم تعیین و پیش بینی ناپذیری در رفتار افراد می باشد . بر مبنای الگوی سنتی ، افراد در طیفی از گذشته ، حال و آینده برنامه ای برای خود و روابط اجتماعی خود ترتیب می دادند که تغییرات آن چندان آسان نبوده و نوعی تقید به اجرای آن وجود داشت . گسترش تلفن همراه و نفوذ ماهیت ارتباطی آن بر ذهنیت افراد باعث گسترش زمان حال ونادیده گرفتن گذشته وآینده شده است . به عبارت دیگر کاربر هر لحظه خود را در زمان حال می بیند و
بر این مبنا برنامه زندگی و تعاملات و ارتباطات بین فردی خود را تنظیم می کند . با بهره گرفتن از تلفن همراه انعطاف پذیری در تعاملات اجتماعی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است تغییر یا لغو قرار ملاقات ها ، حضور یا عدم حضور در یک زمان و مکان خاص امری پذیرفتنی است. این مسئله در سطح هویتی و تعریف خود نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است .کارسیا مونتر وهمکاران (۲۰۰۰) در تبیین این مسئله اشاره کرده اند که تاثیراین شرایط بر مفهوم خود از دو جهت قابل مشاهده است : اول چند پارگی خود۱۵ ( در نظر گرفتن گذشته به عنوان زمینه ای برای رفتار فعلی ) و دوم بی مسئولیتی (در نظر گرفتن آینده به مثابه پیامد رفتار فعلی(۸۹، ۲۰۰۱ ، fortunati)
فورچونیتی در پژوهش کیفی ، ۲۰ مصاحبه غیر ساختمند با نمونه ای در دسترس از کاربران زن ومرد ترتیب [۸]
داد و رفتار کاربران تلفن همراه در خطوط راه آهن ایتالیا را به مدت ۲۰۰ ساعت تحت نظر گرفت . هدف وی از انجام این مطالعه کیفی این بود که بداند واکنش افراد به هنگام پاسخگویی به یک تماس و شرایط اجتماعی چگونه است . چه مکانیزم هایی برای مدیریت مکالمه به کار می رود و عناصر مهم بیان خود در چنین شرایطی چیست ؟ وی همچنین به دنبال یافتن راهبردهایی بود که کاربران موبایل به هنگام مکالمه در موقعیت های عمومی برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی به کار می برند و اینکه در چنین وضعیتی چه واکنش ها ، احساسات و هیجاناتی از خود بروز می دهند ونهایتاً اینکه پیامدهای اجتماعی استفاده از مبایل بر عملکرد نقش های اجتماعی یا ویژگی های شخصیتی و هویتی افراد در زمان ها و مکان های مختلف چیست ؟
هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی مثل وسایل نقلیه عمومی یا هر مکان دیگری که افراد غیر از دوستان و کسانی که تلویحاًمی توان آنها را بیگانه یا ناآشنا تلقی کرد ، حضور دارند تماسی برقرار می شود ، افراد عموماٌ بر اساس نشانه گذاری که بر روی مجموعه تماس های خود دارند دو نوع واکنش از خود نشان می دهند واکنش فعال و منفعل .
همان طور که می دانیم گوشی های تلفن همراه این امکان را فراهم کرده اند که افراد با اختصاص تصویر یا زنگ خاص به یک تماس ، مجموعه تماس های خود را نشانه گذاری می کنند . با ظهور یک نشانه ، فرد بر مبنای پیشینه ، تجربه ، نوع تعامل و نوع اطلاعاتی که پیش بینی می کند مبادله شود سطح و راهبرد واکنشی خود را انتخاب می کند . در شیوه فعال فرد بدون آنکه حساسیتی نسبت به تماس و شرایط محیطی خود نشان دهد به مکالمه و تبادل اطلاعات می پردازد . اما در شیوه منفعل فرد از شیوه خاصی مثل استفاده از علائم و نمادها یا گفتگوی رمزی برای مدیریت تماس استفاده می کنند .
حضور در موقعیت های اجتماعی گاهی افراد را تشویق می کند تا به شیوه فعال به بیان خود بپردازند برخی از
افراد که دارای ویژگی های شخصیتی نمایشی و هیستریک هستند عموماٌ به صورت فعال اطلاعاتی رامبادله می کنندکه جنبه تظاهری و جلب توجه دارد . یکی از افراد مصاحبه شونده در این پژوهش بیان کرد که کسی را دیده است که در قطار هنگام مکالمه با موبایل اطلاعات پزشکی در اختیار طرف مکالمه قرار می دهد و به گونه ای وانمود می کرد که اطرافیان او را پزشک بدانند اما نوع تبادل اطلاعات به گونه ای بود که نشان می داد او واقعاً پزشک نیست چون پزشکان به هنگام تجویز دارو یا توصیه موارد بهداشتی به شیوه ای دیگر عمل می کنند .
به طور کلی برخورد فعال یا منفعل با یک تماس موبایلی در موقعیت های اجتماعی به عواملی مثل ویژگی های شخصیتی ، سطح وحساسیت اطلاعات مبادله شده افراد حاضر در محیط بستگی دارد .
Garcia-monte682006) (مهمترین مزیت تلفن همراه براین فرض استوار است که فرد در هر زمان و مکانی قابل دسترس است پس هرگونه اعمال محدودیت برتماس از طریق تلفن ممکن است از سوی تماس گیرنده به گونه ای نامطلوب و ناخوشایند تعبیر وتاویل شود . قطع تماس ، مکالمه به شیوه مبهم و طفره رفتن از ارائه اطلاعات ممکن است باعث ناراحتی طرف مکالمه شده و صمیمیت یا روابط حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد. بدین دلیل بسیاری از افراد در موقعیت های اجتماعی عموماً سعی در نادیده گرفتن اطرافیان کرده و بدون توجه به محیط اجتماعی به مکالمه می پردارند وعموماً حساسیتی به افشای اطلاعاتی که در جریان مکالمه مبادله می شود ندارد . به نظر این افراد چون افرادی که در این محیط قرار دارند بیگانه و ناشناس هستند افشای اطلاعات اهمیت چندانی ندارد و خروج از این محیط به معنی پایان واقعی ماجراست . (۲۰۰۵، Loscalzo )
ظهور انسان شهری در طول قرن های نوزدهم و بیستم بیش از هر چیزباعث تنهایی و گمنامی انسان در ازدحام شهر می باشد . برخی از کارشناسان از جمله استوارت۱۶ (۲۰۰۳) با مقایسه استفاده از سیگار و تلفن همراه به تبیین نقش این وسایل در غلبه انسان بر تنهایی ، اثبات خود و بیان اعتماد به نفس پرداخته اند . از این منظر هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی فردی با تلفن همراه صحبت می کند در حقیقت به صورت تلویحی به اطرافیان می فهماند که او اگر چه در این جمع تنهاو گمنام است اما بیرون از این، دارای روابط و شبکه اجتماعی است . هر انسانی در موقعیت های مختلف ، نقش های متفاوتی را بر عهده می گیرد مزیت تلفن همراه این است که در آن واحد می تواند این نقش ها وتجارب را با هم ترکیب کرده و در معرض دیگران قرار دهد بنابراین گاهی افراد در موقعیت های اجتماعی از ارتباط مبایلی به عنوان محملی برای اثبات خود و ارائه تصویری از خود شان به دیگران استفاده می کنند . (۲۴، ۲۰۰۳، (Campbell
عکس مرتبط با سیگار
فور چو نیتی با ترکیب مشاهدات خود مجموعه ای از راهبرد های دفاعی را که افراد برای جلو گیری از افشای محتوای مکالمه و اطلاعات مبادله شده به کار می برند ، ارائه داد . این راهبرد ها ، مجموعه ای از گریز و طفره رفتن به هنگام بر قراری یک تماس را در بر می گیرد که مهمترین آنها شامل موکول کردن مکالمه به زمان دیگر ، صحبت کردن بسیار آهسته ، ترک مکان و قرار گرفتن در محل خلوت ونهایتاً قطع تماس می شود . راهبرد های دیگری نیز مثل قطع مکالمه و فرستادن پیام متنی ، فیلتر کردن مکالمات قابل پذیرش و روشن کردن سیستم منشی و نهایتاً خاموش کردن گوشی مورد استفاده قرار می گیرد . (۲۰۳،۲۰۰۵،[۹] (Fortunatiگسترش استفاده از تلفن همراه باعث شده است که کم کم افراد فراموش کنند که این دستگاه
یک وسیله مصنوعی برای ارتباط است نه یک ارگان طبیعی . به ویژه وقتی که از وسایلی مانند هندزفری و بلوتوث برای مکالمه استفاده می شود و واکنش های افراد نسبت به اطلاعات مبادله شده طبیعی تر جلوه می کند هیجاناتی که طی یک مکالمه اتفاق می افتد به ویژه در محیط اجتماعی و در حضور دیگران اهمیت زیادی دارد . طی یک تماس ممکن است فرد اطلاعاتی دریافت کند که بر مبنای آن احساس شادی و شعف زیاد یا بر عکس
ناراضی و ناراحتی زیادی داشته باشد بروز این هیجانات در محیط اجتماعی موضوعی است که افراد در شرایط خاص توجه کمتری به آن دارند فورتونیتی طی مشاهدات خود دریافت که افراد در بیان هیجانات خود کمتر از راهبرد های دفاعی استفاده می کنند و عموماً معتقدند که اطرافیان و مشاهده کنندگان افرادی نا آشنا و بیگانه تلقی می شوند بنابراین بروز یا عدم بروز هیجانات در چنین شرایطی اهمیت چندانی ندارد . با این حال برخی نیز معتقدند بروز هیجانات ممکن است کنجکاوی یا ناراحتی اطرافیان را در پی داشته باشد . (۴۰،۲۰۰۳، (compbell
تماس موبایلی در موقعیت های اجتماعی را نمی توان ارتباط بین دو طرف مکالمه تلقی کرد بلکه خواسته یا نا خواسته طرف سومی نیز در جریان مکالمه و تبادل اطلاعات قرار می گیرد بنا براین در چنین شرایطی یک ارتباط سه جانبه شکل می گیرد و افراد حاضر در جریان مکالمه قرار گرفته و استراق سمع ارادی یا ناگذیر اتفاق می افتد . اصولاً برخی اطلاعات در جریان گفتگو باعث ایجاد کنجکاوی و حساسیت در مخاطبان می شود و همین امر احتمال استراق سمع ارادی را افزایش می دهد. در چنین شرایطی افراد عموماً یا از راهبرد های دفاعی استفاده می کنند و یا موضوع را بی اهمیت تلقی کرده و به مکالمه خود ادامه می دهند . استفاده از زبان خارجی یا نظام واژگان خاصی که برای دو طرف گفتگو قابل فهم باشد در چنین شرایطی افزایش می یابد .۲۳۰) .۲۰۰۴ ،oksman)
پیامدهای اجتماعی افشای ابعاد محرمانه یک مکالمه موبایلی ، به معنب گشودن روزنه ای از خود برای دیگران یا حضار است . هنگام برقراری یک تماس ، فرد باید تصمیم بگیرد که آیا تمایلی به گشودن این روزنه دارد یا نه هنگامی که در یک جمع تماسی برقرار می شود فرد عملا از جمع جدا شده و پیوند های روانی بین او و طرف مکالمه برقرار می گردد و به همین منوال پیوند های روانی او با حضار قطع می شود . با این حال برقراری پیوند روانی بین دو طرف مکالمه را نمی توان به معنی قطع ارتباط فرد با حضار در نظر گرفت . برعکس این گویند ممکن است تبدیل به روزنه ای شود که حضار از طریق آن به درون ارتباط بین دو طرف کشانده شوند ، هنگامی که اطلاعات مبادله شده کنجکاوی حضار را برانگیزد گشایش این روزنه افزایش خواهد یافت . فور جوینتی با بررسی مصاحبه ها و مشاهدات خود نتیجه گرفت که با گسترش استفاده از تلفن همراه و ظهور فناوری ها وصفات جدید، حساسیت های استفاده از این وسیله در موقعیت های اجتماعی کاهش یافته و افراد با آسودگی خاطر بیشتری از آن استفاده می کنند و کمتر از پیامد های اجتماعی ناگوار آن احساس نگرانی دارند . (۲۱۵،۲۰۰۵،fortunati)
جیمز کاتز بیان می کند که فناوری های ارتباطی شخصی نظیر تلفن همراه و اینترنت روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند . و ارزش های فرهنگی از الگو های مصرف این فناوری ها تاثیر می پذیرند تلفن های همراه بر ترکیب محیط نیز تاثیر می گذارند ، برجسته ترین این تغییر در شکل تبلیغات گسترده دیده می شوند نه تنها در شهرهای کشور های صنعتی ، بلکه در جهان سوم . برخلاف اینترنت ، که شکاف دیجیتالی بین جهان صنعتی و در حال توسعه را نوید داده است تلفن های همراه در سراسر جهان محبوبند . تلفن های همراه به عنوان مسحور کننده های ارزان قیمت به شمار می روند بسیاری ازکاربران ، تلفن های همراه خود را تزئین می کنند و آن را شخصی می سازند . تلفن همراه به تنهایی نوعی از هنر می باشد به نحوی که انتخاب تلفن و تزیین آن به عنوان نوعی بیان شخصی محسوب می شود. به رغم اندازه های کوچک صفحه نمایش تلفن همراه ، مردم برای دور نگهداشتن خود از هیاهوی اطراف ؛ تلویزیون را نیز به وسیله تلفن های همراه خود تماشا می کنند . بر خلاف پذیرش گسترده فناوری ویدیو بر تلفن های همراه مصرف کنندگان در مورد ویدیویی دو طرفه بسیار با احتیاط عمل می کنند چون نسبت به امنیت و خصوصی بودن آن احساس نگرانی می کنند . به طور خلاصه تلفن همراه افراد را به خلق خرد فرهنگ های خود قادر می سازد آنها ارزش ها و هنجار های فرهنگی را تغییر می دهند همچنین توانایی مصرف کنندگان برای اصلاح و بهبود فناوری برای بهره مندی از آن را نشان می دهند . به اعتقاد کاتز اگر به افراد اجازه داده شود که تعاملات خصوصی خود را از فرهنگ پیرامون خود جدا سازند نوعی “باغ محصور۱۷” از خرده فرهنگ ها که پیچیده اما منحصر به فرد است تقویت خواهد شد . (۸،۲۰۰۵،teater)
سبک زندگی یک الگو یا روش زندگی است که خطوط عمومی تمایزات طبقات ساخت یافته را مادیت می بخشد سبک ها ی زندگی منبع تفسیر هستند- نوعی دانش درونی که گر چه جنبه نسبی دارد ، اما در زندگی جامعه توده ای از اهمیت زیادی برخوردار است . همان طور که سبک زندگی شخصی را از روی چهره ، نوع لباس ، رفتار و اشیای مورد استفاده اش می توان حدس زد ، از روی تلفن همراه به سبک زندگی فرد می توان پی برد که البته بیان « هویت مادی» فرد است از برخورد شخص با تلفن همراهش نیز می توان به رهایی او از زندگی یا دیسیپلین زندگی اش و رفتارهایی از این قبیل پی برد با پیدایش جامعه مصرفی و تولید انبوه کالاها و با گرفتار شدن در دنیای مارک ها و مدل های مختلف تلفن همراه ، مدام ذائقه ونوع مصرف افراد تغییر [۱۰]میکند افراد همواره با تلفن های همراه، هویت های جدیدی می یابند وطبق این هویت می توانند رفتار خود را تغییر دهند . این افراد کسانی هستند که سبک های زندگی متفاوتی دارند. در واقع مصرف افراد وسیله ایست برای ایجاد هویت و شخصیتی که آرزو می کنند دیگران به حسابشان آورند ؛ هر چه تلفن شما مارک بهتر و مدل بالاتری داشته باشد ، تشخص تان هم بیشتر می شود تلفن به فرایند معناداری افراد کمک می کند زیرا هر کسی از تلفن به نحوی استفاده می کند که برایش معنا دار باشد . (میرزاخانی، ۱۳۸۵،۲۶)
مسئله ای که در زمنیه استفاده از تلفن همراه وجود دارد ، فضای ارتباط شخصی است که قدرت وکنترل رادر[۱۱]ارتباطات موبایل تغییر میدهد . ارتباط شخصی ، اینترنت و وسایلی مانند تلفن همراه که هم در فضای شخصی و هم فضای عمومی استفاده می شود کنترل بر محتوا را به صفحات شخصی انتقال داده اند . به اعتقاد زردیک(۱۹۹۰) عوامل اجتماعی – روانشناختی قدرت و کنترل مرتبط با تلفن همراه می توانند ارزیابی از خدمات جدید را تحت تاثیر قرار دهند . (۲۰۰۵،۱۱۳،fel dmann)
ماروین۱۸ (۱۹۸۹) معتقد است الگو های ارتباطی همیشه الگو های اجتماعی را تبیین می کنند . رسانه های جدید فواصل اجتماعی واقعی و دریافت شده بین گروه ها را هشدار می دهند و برخی گروه ها را در دسترس تر از سایرین قرار می دهند . ارتباط از طریق تلفن همراه از این نظر مهم است چرا که طیفی از انتخاب های قابل دسترس را برای افراد و گروه های اجتماعی توسعه می دهد .
از سوی دیگر کنترل اجتماعی را افزایش می دهد ، زیرا امکان بر قراری ارتباط درهر حوزه و هر مکان فراهم است . فناوری ارتباطی نوین مانند تلفن همراه می تواند انقطاع و گسست بین آنها و رسوم را ایجاد کند دایسوک۱۹ (۲۰۰۱)اصطلاح قدرت هندسی را با ملاحظه تاثیر تلفن همراه در خانه ابداع نمود . خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی از تلفن همراه تاثیر می پذیرد و احتمالاً سطوح هنجاری و شناختی تضعیف می شود . جوانان می توانند به جای تلفن ثابت از تلفن همراه خود استفاده کنند ..
بنابراین ارتباطات شخصی به طور فردی دریافت می شود و از حضور دیگر اعضای خانواده تاثیر نمی پذیرد . نوجوانان ممکن است بدون خجالت از آشکار شدن روابطشان با گروه همسال وقتی دیگر اعضای خانواده خوابیده اند و به دور از نظارت والدین . خواهر و برادرها از تلفن همراه استفاده کنند . با ملاحظه مصرف رسانه ها انتقال اطلاعات می تواند به طور بالقوه از صفحه نمایش خانوادگی مثل تلویزیون به صفحات شخصی مثل تلفن همراه منتقل گردد. این موضوع ممکن است دلایل طرفداری برخی کاربران تلفن همراه از توسعه نرم افزاری نظارتی والدین بر استفاده نوجوانان را توجیه کند.در گستره دیگری از روابط شخصی ، ارتباطات مبایل فضای اجتماعی را گسترده کرده است . برای مثال ارتباط از طریق روابط بین فردی را بدون احساس خجالت ، توسعه داده است متن به عنوان ابزاری برای ارتباط در خصوص احساسات وافکار است. این مسئله بویژه برای نوجوانان با ارزش است که برای ثبات و مدیریت روابط شخصی استفاده می شود . برای مثال شکل گیری یک رابطه عاشقانه با دیگری گروبل ۲۰ . (۲۰۰۵)
می گوید خدمات تلفن همراه می تواند ابعاد هیجانی را افزایش دهد. برای مثال هنگامی که نوع خاصی از موسیقی و تصویر به یک مخاطب (تماس گیرنده با طرف گفتگو) اختصاص می یابد ، شیوه خاصی از ارتباط [۱۲]شکل می گیرد که باز تاب روابط عاطفی و هیجانی است.استفاده از تلفن همراه در فضاهای عمومی بسیار کمتر از صحبت کردن با تلفن عملی ناپسند تلقی شده و وجه اجتماعی فرد در بین گروهی از افراد ناشناس را مخدوش می کند . در عوض در چنین شرایطی قدرت به افراد منتقل می شود که می توانند به طور سر زده وارد فضای خصوصی افراد دیگر شوند . نه تنها مکالمه بلکه زنگ زدن تلفن همراه محیط شنیداری تغییر می دهد . آرایه های گسترده ای از اصوات جعلی و ملودی هایی وجود دارد که مردم را عصبانی و ناراحت می کند زیرا ممکن است صدای زنگ حس اضطرار را بر انگیزد . کاربرد های صوتی و تصویری تلفن همراه که با هندزفری صورت می گیرد در تجاوز به حریم شنودی فضای عمومی موثر است . اما صحبت کردن با گوشی در حقبقت نتایج غیر عادی بیشتری به بار می آورد. استفاده عمومی از تلفن همراه مردم را درون محیطی پر صدا رها می کند که فاقد قدرت مداخله هستند و آنان را مجبور می کند استراق سمع کنند .استفاده از ارتباطات سیار در جمع ، با ویژگی های حضور در کنار شخصی که تلفنی صحبت می کند متعارض است زیرا مکالمات تلفنی ترکیبی ذاتی از صمیمیت و فاصله را نشان می داد . در نتیجه تضاد هایی در فضا های اجتماعی وجود دارد این کاربر است که تصمیم می گیرد هنجار های فضای فیزیکی را بپذیرد یا هنجارهای فضای مکالمه را .بنابراین ارتباطات سیار به مدیریت نوین مهارت های اجتماعی در تعامل در محیط اجتماعی نیاز دارد.برخی اعمال اجتماعی در فضا های عمومی ، مثل گوش دادن به موسیقی با صدای بلند در وسایل حمل و نقل عمومی بدون توجه به مسافران مورد پذیرش نمی باشد . بنا براین تعجب آوراست که در مقابل مکالمه با تلفن همراه در مکان های عمومی مقاومتی دیده نمی شود . البته استفاده از تلفن همراه در جاهایی مثل سر کلاس درس ، بیمارستان ها ، هواپیما ، تئاتر ، برخی رستوران ها و حتی واگن های آرام قطار ناشایست است .
(Feldman،۲۰۰۵،۹۵ )
: (cmc) ارتباطات- کامپیوتر واسط
تعاملات اجتماعی و اینترنت : با وجود این که در حال حاضر میلیون ها تن کامیپوتر ندارند، اما این رسانه جدید یعنی کامپیوتر زندگی ما انسان ها را دستخوش تغییرات مثبت و منفی قرار داده است .
محمد بتز ۲۱ متخصص در امور آموزشی ، کسی که متوجه شد همه ما به نوعی دستخوش این تکان تاریخی هستیم ، می گوید . (نقل شده در هنریکسون، ۲۰۰۰، ،۲)
صرفنظر از ابزاری که به کار می بریم ، احتمالا ً رفتارهایمان تحت تاثیر ابزار هایی است که از آن استفاده می[۱۳] کنیم … (و) احتمالا رفتارمان بیانگر برخی از ویژگی های اکتسابی ابزاری است که وقت خود را صرف آن کردیم . من هنوز شگفت زده هستم که جریان مداوم مصنوعات تکنولوژی ، چه تاثیرات دراز مدتی این تکنولوژی اطلاعات می تواند بر ویژگی ، روان شناسی و جسم ما داشته باشد .
منظور او این است که تکنولوژی چیزی بیشتر از خود تکنولوژی است . آن چه که باید مورد توجه قرار گیرد ، ارتباطات انسانی و کاری است که ما با این تکنولوژی انجام می دهیم . مهم تر این که این تکنولوژی در مورد تغییر ا لگوهای تعامل اجتماعی ماست- این که ما چگونه همراه و در کنار تکنولوژی زندگی می کنیم . با این وجود ، مشکل اینجاست که ما همیشه از پی آمد این تغییرات مطلع نیستیم ، چیزی که کاملاً نامشخص است.
احتمالا خود شما نیز متوجه ی سرعت تغییر تکنولوژی در اطرافتان شده اید . برای مثال ، مشکل بتوان آمار دقیقی از تلفن های همراه و کاربران اینترنت در دنیای امروز داد ، در حالیکه بی شک آمار های فردا از آن چه امروز در دسترس است ، فراتر می رود . در واقع ،آنچه که ما هنگام نوشتن این پژوهش با آن روبرو هستیم ، این است که بسیاری از اعداد و آماری که می دهیم تا زمانی که این پژوهش به دست شما برسد دیگر قدیمی شده است . هم چنین مردم به سختی می توانند از سرعت و میزان انتقال اطلاعات و ارتباطات این روزها سر در می آورند .
تمامی این عوامل ، توصیف و درک تغییرات را مشکل می سازد . همان طور که محقق بین المللی جهانی شدن ، آنتونی گیدنز ۲۲ (۱۹۹۹) یاد آور می شود ، هر چند این تغییرات نه تنها «در بیرون از این جا » اتفاق می افتد – در خانه هایمان و درون سرهای ما ، و در این که ما چگونه دنیا و جایی که در آن هستیم ، می بینیم . بنابراین ، ما همه مسئولییم تا در مورد تجربیاتمان از این تغییرات فرهنگی بیندیشیم و بحث کنیم . واقعیت این است که نمی توان نسبت به این تغییرات بی تفاوت بود . بنابراین مهم است بدانیم که چگونه این تغییرات می تواند تعاملات انسانی هر روزه ی ما را تحت تاثیر قرار دهد . مهم تر این که ، برای تمام کسانی که وارد دنیای کار می شوند لازم است تا نظرات خردمندانه ای راجع به اینترنت داشته باشند . (تورلو، کریسپین، ،۱۳۸۹، ۱۲-۱۱)
ارتباطات کامپیوتر- واسط چیست ؟ از نظر تکنیکی ، ارتباطات کامپیوتر- واسط (یاcmc به شکل مرسوم ) تقریباً از زمانی که اولین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی نوآوری شد ، وجود داشت (برخی اوقات در دوران جنگ جهانی دوم ) ، یا لااقل از زمانی که اولین نمونه پست الکترونیک نوآوری شد ، وجود داشت برخی اوقات در دوران جنگ جهانی دوم) ، یا لااقل از زمانی که اولین نمونه پست الکترونیک در اوایل دهه ۱۹۶۰ ثبت شد . تقریباً از [۱۴]این زمان به بعد است که افراد به وسیله تکنولوژی کامپیوتر ، ارتباط برقرار کردند . از طرف دیگر ، تاریخ ارتباطات کامپیوتر – واسط بیش از پنجاه سال دارد . برای بیشتر ما تصور این مسئله مشکل است که زمانی کامپیوتر ها بخش یکپارچه ای از زندگی ما نبوده ، اما در بیست ساله اخیر کامپیوتر ها از صورت تکنیکی و تخصصی خارج ،شخصی و عمومی شده است .
هر چند ، پیش از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ ، توجه دانشگاهیان به روشی بود که مردم توسط تکنولوژی کامپیوتر تعامل دارند و ارتباط برقرار می کنند . چیزی که کاملاً انحصاری و محدود به موضوعات عملی متنند پردازش اطلاعات ، انتقال داده ها ، طراحی سخت افزار ، و آن چه عموماً به عنوان تعامل کامپیوتر – انسان۲۳ (HCI) نامیده می شد ، بود . هر چند از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ بود که رواج و حضور کامپیوتر های شخصی به سرعت رشد کرد ، ( به ویژه برای پست الکترونیک ، گپ زدن و سیاحت در سایت ) و این امر باعث شد که ارتباطات کامپیوتر – واسط (cmc) برای محققین بسیار جذاب و قابل توجه باشد . همچنین می توان تحقیق در مورد ارتباطات کامپیوتر- واسط (cmc) برای محققین بسیار جذاب و قابل توجه باشد . همچنین می توان تحقیق در مورد ارتباطات کامپیوتر – واسط (cmc) را از دهه ۱۹۸۰ و به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به عنوان تحقیقی “کلاسیک” دانست ، زیرا دورانی که محققین به شناخت موضوعات اصلی و قابل بحث درcmc پرداختند ، دارای اهمیت بسیاری است . تعریف “کلاسیک” سوزان هرینگ ۲۴ (۱۹۹۶:۱) است ، محققی که به این حوزه توجه کرده است . cmc ارتباطی است که از طریق وساطت کامپیوتر در میان انسان ها انجام می پذیرد . www.sagepub.co.uk))
: خوب ، بد و زشت Cmcماهیت
ارزیابی نسبتاً نا خوشایند کیلفورد استدلال ۲۵ از فضایی رایانه ای و تاثیر اینترنت بر ارتباط است. این نوع واکنش ترس از تکنیک ۲۶ و از تکنولوژی ارتباطی به تصویر کشیده شده و دلیلی برای این که اینترنت استثنا است . وجود ندارد . محققین این رشته از cmc از این دیدگاه منفی ، حمایت کرده اند .[۱۵]
دواتهام که عموماًعلیه cmc نشانه گرفته شده ، باوری است که اینترنت را الزاماً شکل نامناسبی از ارتباط میداند و در واقع چیزی است که می تواند به مردم صدمه بزند ، زیرا آنها خود را از یک روابط واقعی محروم می سازند . به عبارت دیگر، cmc هم به دلیل غیر اجتماعی بودن (یعنی سرد و غیر دوستانه است) و هم ضد اجتماعی بودن (یعنی موجب کاهش تعامل چهره به چهره می شود) مورد اتهام قرار گرفته است . هر دوی این اتهامات در تضاد با این باور مخالف قرار می گیرد که اینترنت می تواند منجر به روابط اجتماعی جدید و حتی بهتری شود که مردم می توانند در سراسر جغرافیا و محدودیت های اجتماعی ارتباط برقرار کنند و دوستی های جدیدی را بر اساس علایق و منافع مشترکشان به وجود آورند .
البته ، برای سال ها همین مجادلات در مورد اثرات منفی تلویزیون و بازی های ویدئویی بر جامعه وجود داشت است . هر چند ، غالباً متخصصین و مردم غیر متخصص آن را فراموش می کنند ، با بیان جبر گرایی تکنولوژی نشان دادیم ، تصویر آن پیچیده است و روش های بسیار متفاوت استفاده از تکنولوژی وجود دارد. هم چنین کاربران متفاوتی با نیاز ها و اولویت های خاص خودشان نیز وجود دارند .
نقد ارتباطات کامپیوتر – واسط cmc به دلیل کیفیت پایین ارتباط ، که آن را یک ارتباط نامناسب می دانند توسط متخصصین cmc مطرح شد و امروزه یک بحث داغ به ویژه در میان مردم غیر متخصص و روزنامه نگاران است و همواره ادامه دارد . در مقایسه با ارتباط چهره به چهره ftf ، cmc ارتباطی ضعیف ، غیر شخصی ، غیر تاثیر گذار و از نظر احساسی سرد است . آشکاراً ارزیابی آن مثبت نیست .حتی از این هم بدتر است . زیرا به نظر می رسد که cmc بی پرده ، ضد – هنجار ، وحتی پرخاشگرانه می باشد . شاید شما چنین تجربه ای نداشته باشید . البته استدلال ما ضعیف است ، استدلالی که می توان به آسانی آن را نفی کرد . ذکر دیدگاه های منفی نیز مفید است ، زیرا این دید گاه ها پرسش های مهمی را مطرح می سازد که برای اتهامات درباره ی ماهیت cmcلازم است.
آیا cmc واقعاَ سرد وضعیف است ؟ همیشه همین طور است ؟
واقعاً بی پرده و پرخاشگرانه است ؟ همیشه همین طور است ؟ cmc آیا
آیا cmc واقعا از ارتباط چهره به چهره (ftf) متفاوت است ؟ همیشه همین طور است ؟
آن چه در تمامی این پرسش ها تکرا شده ، ارائه یک تعریف قطعی و همیشگی از ارتباطات کامپیوتر – واسط cmc است . به عبارت دیگر ، چگونه می توانcmc را تعمیم۲۷ داد . از سوی دیگر این پرسش مطرح[۱۶] است که تا چه اندازه ارتباط آن لاین را خود تکنولوژی می توان توصیف نمود ، آیا عوامل متنی و اجتماعی دیگری وجود دارند تا به فهم بهتر روش بر قراری ارتباط آن لاین کمک کنند . برای مثال ، چگونه عواملی چون تجربه ، انگیزه ، تاریخچه روابط ، اهداف ، سن ، جنسیت ، و دیگر مسائل که در بر قراری ارتباط به طور کلی تاثیر گذار است ، بر cmc تاثیر می گذارد ؟ همچنین این پرسش مهم که بدانیم آیا ارتباطات کامپیوتر – واسط cmc کاملاً از ارتباطی که بودن واسطه ی اینترنت انجام می گیرد،متفاوت است ؟
رویکرد های ناقص
حضور، فقدان سر نخ و غنا[۱۷]
مانند متخصصین برجسته cmc ژوزف والتر۲۸ و مالکولم پارکس ۲۹ (۲۰۰۲) ، فکر می کنیم یکی از بهترین راه ها برای فهم ماهیت cmc ، مرور برخی از مطالعات اولیه در مورد تعاملات اجتماعی وتکنولوژی است . در حالی که هنوز برخی از مسائل برخاسته از مطالعات اولیه مورد نظر اندیشمندان است ، برخی دیگر اساساً در تصورا ت مردم جا افتاده است و به روش بر قراری ارتباط آن لاین شکل می دهد . به طور خاص ، می خواهیم به مرور سه مدل از ارتباط و تکنولوژی بپردازیم که آن را رویکرد ناقص می نامیم ، با این فرض که ارتباط تکنولوژی واسط – به ویژه cmc که متکی بر متن است – فاقد کیفیت های مهم ارتباط چهره به چهره می باشد و بنابراین همیشه نامناسب است . سپس به نقد این رویکرد های ناقص که آن را مدل پردازش اطلاعات اجتماعی۳۰می نامیم ، می پردازیم .
مدل حضور اجتماعی۳۱
حضور اجتماعی به سطوح تماس میان فردی و احساس صمیمیتی که در ارتباط تجربه می شود،باز می گردد . در نظریه ارتباطات این نوع از نزدیکی روانی گاهی برچسب «فوریت» می خورد . حضور اجتماعی از طریق سرنخ های بصری مانند بیانات چهره ای ، ژستها و تماس چشمی منتقل می شود . در دهه های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ شورت و همکارانش۳۲ به ارتباط تلفنی توجه کردند ، و بر این عقیده بودندکه اشکال متفاوت ارتباط شامل سطوح متفاوتی از «حضوراجتماعی» است . بر این اساس ، انواع گوناگون ارتباط می تواند با توجه به این که ۱-غیر اجتماعی یا اجتماعی ۲- غیر احساس برانگیز یا احساس برانگیز ۳- سرد یا گرم و۴- غیر شخصی و شخصی باشد ، طبقه بندی شود . آن چه که مدل حضور اجتماعی بیان می کند ، این است که هر چه سر نخ های دیداری کمتر باشد ، حضور اجتماعی نیز کمتر خواهد بود و در نتیجه منجر به ارتباطی می شود که بیشتر [۱۸]وظیفه مدار۳۳است تا اینکه رابطه مدار ۳۴ باشد بدین خاطر ، محققین در ابتدا معتقد بودند کهcmc متن – محور۳۵در سطوح پایین تر ارتباط قرار دارد . زیرا آشکاراً فاقد سر نخ های دیداری در ارتباط چهره به چهره (ftf) است . برای مثال جایگاه پست الکترونیکی با توجه به حضور اجتماعی میان نامه های تجاری و تلفن ، است . نیازی به گفتن نیست ، که ارتباط ftf از تمامی جهات حضور اجتماعی ، در سطح کاملاً بالایی قرار دارد . در واقع یکی از نقد های عمده که به رویکرد ناقص وارد است ، دانستن ارتباط ftf به عنوان شکل بهینه ای از ارتباط است . در مورد کلاس های بسیار کسل کننده ای که در آن شرکت کردید ، فکر کنید تا بدانید ارتباط ftf و حضور بدنی هیچ تضمینی برای ارتباطات اجتماعی ،شخصی و گرم نیست .
مدل فاقد سر نخ۳۶
فاقد سر نخ بودن به سادگی یعنی غیاب تمامی سر نخ های غیر کلامی (برای مثال ، ژست ها ، بیانات چهره ای ، طنین صدا ، آشکارگی) و نشانه های هویتی ( برای مثال پایگاه اجتماعی ، نقش های شغلی ، سن و جنسیت) . معمولاً ، این سر نخ ها و نشانه ها بخشی از اطلاعات احساسی و اجتماعی را انتقال می دهد ، و این طریقی است که مردم به موضوع اصلی گفتگو و شخصی که با آن صحبت می کنند ، هدایت می شوند .
مانند مدل حضور اجتماعی ، محققین دیگر ، (مثل روتر،۱۹۸۷) ۳۷ گفته اند که غیاب سر نخ های دیداری و فرا زبانی ۳۸ در ارتباطی که به واسطه تکنولوژی انجام می گیرد بدین معناست که “فاصله روانی” افزایش می یابد و منجر به ارتباط غیر شخصی می گردد . جنبه مثبت آن بدین معناست که با توجه به پایگاه اجتماعی و ظاهرفیزیکی پیش داوری نکنیم ، اما دارای جنبه منفی نیز است ، زیرا ارتباط خود سرانه و غیر خود جوش می شود . از نظر راسل اسپیرز ۳۹ و مارتین لی۴۰ (۱۹۲۲) ، یکی از مشخص ترین مشکلات در مورد مدل فاقد سر نخ ، تعمیم آن به ماهیت ارتباط با واسطه است . آنها برای مثال در مورد خطوط تلفنی بیست وچهار ساعته ۴۱ می گویند که دقیقاً غیاب سرنخ های اجتماعی است که تلفن برای صمیمیت و مبادلات جنسی مناسب می سازد . یک نمونه از آن می تواند نوشته عاشقانه خرچنگ قورباغه ای بر تکه کاغذی باشد که در کلاس درس رد وبدل می شود . برخی از ارتباطات با وجود این که فاقد سر نخ هستند اما از نظر روانی صمیمی می باشند . آیا در این هدف ارتباط ، مهم است ؟[۱۹]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.