ژانویه 17, 2021

علمی : بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

1 min read

فرضیه چهارم:
بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم:
بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم:
بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۷- روش پژوهش

بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ (پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۵۳).
روش تحقیق از سه منظر مختلف به صورت زیر می‌باشد:

۳-۷-۱ روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی:

در این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق هستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل می‌پردازیم، در زمره پژوهش‌های همبستگی قرار دارد، بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد که برای کشف همبستگی بین متغیر‌ها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.

۳-۷-۲ روش پژوهش از نظر هدف:

تحقیق حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها استفاده می‌گردد، و در حوزه تئوری اثباتی قرار می گیرد.

۳-۷-۳ روش انجام پژوهش:

انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرایی می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات ‌کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی می‌باشد.

۳-۸- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات

در هر تحقیق، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش ‌کتابخانه‌ای‌ با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. از آن جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.ir، شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir ، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.F‌ipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها (مانند: ارزش بازار سهام عادی شرکت‌ها در پایان سال که در محاسبه نسبت Q توبین مورد نیاز است) در بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که به صورت فایل‌های PdF‌ و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده است. این اطلاعات شامل سود و زیان، ترازنامه، پیش‌بینی سود و … می‌باشد.

۳-۹- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها

متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می‌شود:
 
متغیرهای وابسته
نسبت تغییرات بدهی شرکت i در سال t بر مبنای ارزش دفتری.
نسبت تغییرات سود انباشته شرکت i در سال t .
متغیرهای مستقل:
فرصت‌های رشد شرکت i در سال t.
نسبت شاخص سودآوری شرکت i در سال t.
اندازه شرکت i در سال t.
متغیرهای کنترلی
نسبت دارایی‌های مشهود شرکت i در سال t.
سیاست سرمایه گذاری شرکت i در سال t.
تقسیم سود شرکت i در سال t.
نسبت دارایی‌های نقدی شرکت i در سال t.
نرخ رشد فروش شرکت i در سال t.
نمودار ۳-۱ ماتریس و نمودار مفهومی تحقیق

۳-۹-۱ متغیرهای وابسته:

۳-۹-۱-۱ نسبت تغییرات بدهی شرکت ():

این فرمول برگرفته از پژوهش مایرس و ماجلوف[۷۲] (۲۰۰۸)، می‌باشد:

۳-۹-۱-۲ نسبت تغییرات سود انباشته ():

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.