ژانویه 18, 2021

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

1 min read
۸۱۸/۵۰۶

با توجه به نگاره ۴-۱، میانگین نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌های نمونه برابر با ۰۵۰۷/۰ و ۰۰۵۲/۰ بوده و کم‌ترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با ۸۰۸۶/۲- و ۸۹۸۵/۰ می‌باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب ۰ و ۳ باشد تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد، نشان می‌دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.
بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱، میانگین متغیرهای فرصت‌های رشد، نسبت شاخص سودآوری و اندازه شرکت شرکت‌های نمونه طی بازه زمانی تحقیق مثبت و به ترتیب برابر با ۰۰۶۸/۱، ۱۳۸۲/۰ و ۱۰۱۸/۰ بوده است. هم‌چنین میانگین مثبت نسبت دارایی‌های مشهود، سیاست سرمایه گذاری، تقسیم سود، نسبت دارایی‌های نقدی و نرخ رشد فروش به ترتیب برابر با ۱۸۸۹/۰، ۰۳۴۸/۰، ۴۲۵۹/۰، ۲۱۷۹/۰ و ۰۸۰۴/۲ بوده است.

۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق

در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می‌گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد، به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه نمی‌دهد. از این‌رو در ادامه لازم است، نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد. نرمال بودن باقیمانده‌های مدل رگرسیونی یکی از فرض‌هایی رگرسیونی است که نشان‌دهنده اعتبار آزمون‌های رگرسیونی است، بنابراین نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده‌های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می‌انجامد. پس لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه‌حل مناسبی برای نرمال نمودن آن‌ها (از جمله تبدیل نمودن آن)
اتخاذ نمود. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروف-اسمیرنوف[۱۰۸] (K-S) مورد بررسی قرارمی‏گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می‌باشد:
 
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (Prob>.05) فرضیه  مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. در نگاره ۴-۲ نتایج آزمون K-S برای متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌های نمونه ارائه شده است.
نگاره ۴-۲ نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق

متغیر تعداد (N) آماره (K-S) سطح اهمیت (Sig)
نسبت تغییرات بدهی ۶۰۶ ۵۰۷/۲ ۰۰۰/۰
نسبت تغییرات سود انباشته ۶۰۶ ۳۲۲/۴ ۰۰۰/۰

با توجه به اینکه برای متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته، سطح اهمیت آماره K-S کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین فرضیه  مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیرها در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته، از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. نمودار ۴-۲ (Q-Q plot)، توزیع غیر نرمال متغیر وابسته را به نمایش گذاشته است.
نمودار ۴-۲، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته، شرکت‌ها
نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته
نرمال بودن متغیر وابسته، شرط لازم برای مدل‌های رگرسیون است، بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه‏ها این متغیر نرمال سازی شود. در این پژوهش برای نرمال سازی داده‌ها از تابع انتقال جانسون[۱۰۹] بهره گرفته شده و توسط نرم افزار ۱۶ Minitab مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است (پیوست شماره ۲). نتایج حاصل از آزمون K-S بعد از فرآیند نرمال سازی داده‌ها به شرح نگاره ۴-۳ می‌باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.