ژانویه 22, 2021

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته …

1 min read

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (۰۰۰۰/۰)، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن ( ۰۰۰۰/۰ ) که کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، فرضیه  آزمون در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه  پذیرفته می‌شود؛ لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک لازم است علاوه بر بررسی عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون‏هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیمانده‌ها، همسانی واریانس‌ها، استقلال باقیمانده‌ها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این آزمون‏ها، آزمون جارکو- برا می‌باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده است. نتایج آزمون جارکو- برا[۱۱۰] حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار هستند، به طوری که احتمال مربوط به این آزمون (۱۸۵۴/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد. یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک همسانی واریانس باقیمانده‌ها می‌باشد. در صورتی که واریانس‌ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی نا اریب نبوده و کم‌ترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانس‌ها از آزمون بورش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۴۱۲/۰)، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. هم‌چنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده‏ها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می‌باشد و خود همبستگی نامیده می‌شود از آزمون دوربین واتسون (D-W) استفاده شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ۳۸/۲ بوده و از آن جایی که مابین ۵/۱ و ۵/۲ می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، برای آزمون اینکه مدل دارای رابطه خطی است و اینکه آیا مدل مورد نظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده گردیده است. با توجه به اینکه سطح اهمیت آزمون رمزی (۱۵۷۴/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‏باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره ۴-۶ ارائه شده است.
نگاره ۴-۶ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱)

آماره
Jarque-Bera
آماره
Breusch-pagan
آماره
Durbin-Watson
آماره
Ramsey
D
۳۸۱۰/۱ ۱۸۵۴/۰ ۲۰۳۱/۲ ۰۴۱۲/۰ ۳۸/۲ ۹۴۱۲/۴ ۱۵۷۴/۰

با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های چاو و هاسمن و هم‌چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (۱) تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانل و به صورت اثرات ثابت برآورد می‏شود. نتایج برآورد مدل در نگاره ۴-۷ ارائه شده است. شکل برآورد شده مدل با استفاده از نرم‏افزار Eviews7 به صورت زیر خواهد بود:
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.