ژانویه 19, 2021

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده …

1 min read

در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمینان ۹۵% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ۱۳/۳۰ درصد از نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می‌گردد.
در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۷، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر فرصت‌های رشد کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۱۸۴/۰)، در نتیجه وجود رابطه معنی‌داری میان فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات بدهی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه اول تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بین فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (۰۱۴۷/۰) حاکی از وجود رابطه مستقیم میان فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی فرصت‌های رشد، نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها نیز به میزان ۰۱۴۷/۰ واحد افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی این موضوع می‌باشد که آیا بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
: بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
این فرضیه با استفاده از مدل (۲) به صورت داده‌های پانل برآورد می‌شود و در صورتی که ضریب  در
سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 
(۲)
 
نتایج مربوط به آزمون‌های چاو (جهت مشخص نمودن استفاده از روش داده‌های پانل یا ترکیبی) و هاسمن (جهت مشخص کردن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در روش داده‌های پانل) برای مدل (۲) در نگاره ۴-۸ ارائه شده است.
نگاره ۴-۸ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲)

آزمون آماره مقدار آماره درجه آزادی P-Value
چاو ۵۳۳۶/۲ (۴۹۹/۱۰۰) ۰۰۰۰/۰
هاسمن ۵۳۹۹/۸۹ ۶ ۰۰۰۰/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.