ژانویه 24, 2021

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته …

1 min read

نسبت دارایی‌های نقدی

۰۲۵۲/۰

۸۰۰۸/۰

۴۲۳۶/۰

بی‌معنی

نرخ رشد فروش

۰۰۲۲/۰

۰۲۶۵/۱

۳۰۵۱/۰

بی‌معنی

ضریب تعیین مدل

۳۰۲۱/۰

آماره
( )

۰۳۸۱/۲
(۰۰۰۰/۰)

شکل برآورد شده مدل با استفاده از نرم‏افزار ‌‌ Eviews 7‌‌‌به صورت زیر خواهد بود:
 
در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمینان ۹۵% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ۲۱/۳۰ درصد از نسبت تغییرات سود انباشته توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می‌گردد.
در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۹، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوری کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۲/۰)، در نتیجه وجود رابطه معنی‌داری میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه پنجم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بین نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته، رابطه معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (۱۰۶۸/۰) حاکی از وجود رابطه مستقیم میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته نیز به میزان ۱۰۶۸/۰ واحد افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

۴-۶-۶- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق

هدف از فرضیه ششم تحقیق بررسی رابطه میان نامتقارن جریان‌های نقدی ناشی از عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها بوده و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
: بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
این فرضیه با استفاده از مدل (۶) به صورت داده‌های پانل برآورد می‌شود و در صورتی که ضریب  در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 
(۶)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.