ژانویه 21, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران …

1 min read

– ستوده، هدایت الله ( ۱۳۸۲ ). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
– سیاسی، علی اکبر (۱۳۷۱). نظریه های شخصیت. یا مکاتب روانشناسی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ پنجم.
– سیاسی، علی اکبر (۱۳۷۷). نظریه های شخصیت. یا مکاتب روانشناسی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ پنجم.
– سیف، علی اکبر (۱۳۷۷). روان شناسی تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
– شاملو، سعید (۱۳۸۲). «مکاتب و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت»، تهران: رشد، چاپ هفتم.
– شاملو، علی اکبر (۱۳۶۷). نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– عظیمی، سیروی (۱۳۵۷). مباحث اساسی در روانشناسی. تهران: انتشارات دهخدا.
– شعبانی بهار، غلامرضا و همکاران (۱۳۸۹). «مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی کاران با رشته های ورزشی کشتی، تکواندو و کبدی. مجله مدیریت ورزشی، شماره ۹، ص ص ۱۶۶-۱۴۹٫»
– شعبانی بهار، غلامرضا و همکاران (۱۳۸۶). مقایسه و بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری در ورزشکاران مرد رشته های منتخب ورزشی شهرستان همدان. نشریه پژوهش در علوم ورزشی. جلد اول، شماره چهاردهم، ص ص ۱۱۲-۹۹٫
– شعبانی بهار، غلامرضا و همکاران (۱۳۸۳). ارتباط ویژگی های شخصیتی و اثربخشی مدیرانتربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش. جلد اول شماره ۳٫ص ۱۲-۳۰٫
– شکلتون، و یویان. فلچر، کلیو. (۱۳۸۲). تفاوت‌های فردی (ترجمه دکتر یوسف کریمی و فرهاد جمهری) تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی فاطمی.
– شولتز، دوان (۱۳۸۴). «نظریه‌های شخصیت»، یوسف کریمی و دیگران، تهران: انتشارات ارسباران، چاپ پنجم. صفحه ۶۰-۱۵۶
– شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن (۱۳۸۱). نظریه های شخصیت (ترجمه یحیی سید محمدی) تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
– شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن (۱۳۷۸). تاریخ روانشناسی نوین (ترجمه علی اکبر سیف و همکاران) تهران: انتشارات دوران.
– شولتز، دوان (۱۳۷۷). «نظریه‌های شخصیت»، ترجمه یوسف کریمی و دیگران، تهران: نشر ارسباران. چاپ چهارم.
– صبحی قراملکی، ناصر (۱۳۸۲). روانشناسی تفاوت‌های فردی. ناشر دانشگاه جامع علمی کاربردی.
– عبدلی، بهروز. (۱۳۷۳). «بررسی ویژگی های شخصیتی ورزشکاران نخبه». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
– عیسی پره، فاطمه (۱۳۸۲). بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی درون‌گرا و برونگرا با فرسودگی شغلی دربین کارکنان شرکت فولاد سابان در شهرک صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
– فربد، محمد صادق (۱۳۸۱). «مبانی انسان شناسی»   تهران: انتشارات پشتون.
– فرخی، محمد (۱۳۸۵). اثرات ورزش بر شخصیت. انتشارات ابتکار.
– کریمی، یوسف (۱۳۸۲). روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشر ویرایش
– کریمی، یوسف (۱۳۷۵).روانشناسی شخصیت. تهران: نشر ویرایش.
– گنجی، حمزه (۱۳۸۶). روانشناسی عمومی، نشر ساوالان، چاپ ۳۲٫
– گودرزی، محمود و احمدی، سید عبدالحمید (۱۳۸۰).مباحثی در روانشناسی مربیگری. تهران: بامداد کتاب.
– گیل، دایان (۱۳۸۳). پویایی های روان شناختی در ورزش. ترجمه نورعلی خواجوند. تهران: نشر کوثر.
ـ لارنس، ای. (۱۳۷۳). روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) (ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور) انتشارات رسا.
– مان، نرمال. ل (۱۳۵۶).اصول روانشناسی. ترجمه محمود ساعتچی. تهران : انتشارات امیر کبیر.
– محرم زاده، مهرداد، (۱۳۸۳). «مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی». دانشگاه پیام نور. چاپ سوم.
– محمدی، بنفشه (۱۳۹۲).روانشناسی ورزش. چاپ اول، تهران، انتشارات نشر علم و حرکت.
– محمودی، نادر (۱۳۷۸). «بررسی رابطه علی پنج عامل شخصیت، حجم تمرین و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های کشتی و فوتبال» پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات، گروه روانشناسی.
– نوربخش، پریوش (۱۳۸۱). بررسی و مقایسه اضطراب حالتی رقابتی دانشجویان دختر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی و رابطه آن با بهداشت روانی، مجله علوم انسانی و اجتماعی شمال، سال دوم، شماره دوم، صص ۱۵-۲۶٫ (نوربخش، ۱۳۸۱).
– نوری، مهدی (۱۳۶۸). رشد و تکامل شخصیت. رفتار بهنجار و نابهنجار. انتشارات کلمه.
– واعظ موسوی، سید محمد کاظم و مسیبی، فتح الله (۱۳۸۶).روانشناسی ورزشی. تهران: انتشارات سمت.
– هاجز، جفری (۱۳۸۶)، آمادگی روانی برای ورزشکاران. ترجمه شمسی صنعتی منفرد. تهران: بامداد کتاب.
هادی پور، مجتبی (۱۳۸۵). “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری ورزشکاران”. پایان نامه کار شناسی رشته تربیت بدنی.دانشگاه فسا.
– هافمن، کارل؛ و رنوی، مارک، ورنوی، جودیت (۱۳۷۹). روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) (ترجمه‌ی هادی بحیرایی و همکاران) جلد دوم، تهران: انتشارات ارسباران.
– هافمن، کارل؛ و رنوی، مارک، ورنوی، جودیت (۱۳۷۹). روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) (ترجمه‌ی هادی بحیرایی و همکاران) جلد دوم، تهران، انتشارات ارسباران.
لاتین

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.