ژانویه 19, 2021

بررسی رابطه هوش هیجانی با مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده …

1 min read

برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمارتوصیفی (میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، …) وآمار استنباطی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده و برای بررسی روابط همبستگی بین متغیرها در سه گروه ( پدران،مادران، فرزندان) آزمون F و آزمون K استفاده می شود. برای انجام هرچه بهتر تحلیلها، نرم افزار آماری spss به کار برده شد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل آماری
مقدمه
هر پژوهش با توجه به نیازمندیهای جامعه تنظیم می گردد خصوصاً در دنیای امروز که پیچیدگی روابط و پیشرفت تکنولوژی منجر به ایجاد زمینه های تازه ای شده است. انجام یک پژوهش صرفاً با اعلام تأیید فرضیه های آن پژوهش پایان نمی گیرد. یک پژوهش ارزشمند استفاده از مفاهیم زیربنایی پژوهش است که هم منجر به ایجاد فرضیه های جدیدی خواهد شد و هم ابداع و گسترش روشهای نوین در حل مسئله جامعه و به عبارتی تعمیم یافته ای آن روش سازد در بخشی بعدی پیشنهادات کاربردی و تحقیق ارائه شده و در انتها به محدودیت ها پرداخته است.
در فصل چهار با استفاده از اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه هوش هیجانی بار – اون و پرسشنامه ازریابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده(م ا ا ه خ – III) فرضیه های تحقیق با روش توصیفی(میانگین، انحراف معیار ) و ضریب همبستگی، آزمون F ، آزمون کروسکال والیس(K)، آزمون آنالیزم واریانس و ولیل کاکسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. که در این تحقیق از ۳۰ فرضیه کلی که بصورت جزئی سنجیده شده است و۱۷ فرضیه دیگر که تفاوت و اختلاف را می سنجد.
بین خود آگاهی هیجانی و انطباق پذیری رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( ۱- ۴ ) ضرایب همبستگی بین خود آگاهی هیجانی و انطباق پذیری در پدران و فرزندان و مادران مورد مطالعه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ارزیابی انطباق پذیری
P-value ضریب همبستگی
۰/۴ ۰/۱۳ خودآگاهی هیجانی در پدران
۰/۰۰۱* ۰/۵۲ خودآگاهی هیجانی در مادران
۰/۰۰۷* ۰/۴۴ خودآگاهی هیجانی درفرزندان

نمودار نقطه ای ( ۱- ۴ ) همبستگی بین خودآگاهی هیجانی و انطباق پذیری به تفکیک نقش افراد در خانواده
با توجه به جداول و نمودار فوق می توان استنباط کرد که بین خودآگاهی هیجانی و انطباق پذیری مادران (۰/۰۰۱) در سطح ۰۵/≥p اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد . همچنین بین خودآگاهی هیجانی و انطباق پذیری فرزندان ۰/۰۰۷) ( در سطح ۰۵/≥p اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد. اما مشخص شد که این رابطه در پدران معنی دار نمی باشد.
بین خود ابرازی و انطباق پذیری رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( ۲- ۴ ) ضرایب همبستگی بین خود ابرازی و انطباق پذیری در پدران و فرزندان و مادران

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.