ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش …

1 min read

نتایج نشان داد که صورت استفاده از آب گرمکن خورشیدی دوره بازگشت سرمایه (Yr)4/10 سال می باشد.

۱۳۸۴

استفاده از آبگرمکن خورشیدی در مناطق مسکونی

زهرا عیوضی

نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.

۱۳۸۸

بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی

فرزانه نصیرزاده

نتایج نشان داد که بازگشت سرمایه در جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن های برقی، گازوئیلی و گاز طبیعی را به ترتیب در حدود۳/۳ و۶/۳ و ۱۶سال می باشد.

۱۳۸۹

بررسی اقتصادی و فنی استفاده از آبگرمکن خورشیدی

حسنی و سینا

نتیج نشان داد که علل افزایش هزینه نهایی تامین برق در زمستان به خاطر مصرف گازوئیل و سوخ تهای مایع به جای سوخت گاز طبیعی و عدم استفاده از نیروگا ههای برق آبی است.

۱۳۹۱

بررسی قیمت سایه ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران

داود منظور و حسین رضایی

نتایج نشان دادکه با استفاده از شبیه سازی سیستم قدرت در محیط این نرم افزار میتوان بسیاری از تحلیلهای مربوط به پخشبار و محاسبات سنگین را با روش سادهتری انجام داده و کنترل و پایداری سیستم قدرت را که مهمترین هدف در شبیه سازی سیستم میباشد را به نحو مطلوبی تحقق بخشید.

۱۳۹۲

عنوان قیمت گذاری بهینه با وجود تراکم در بازارهای رقابتی برق با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای عسل مصنوعی

محسن خلیل پور، مهدی رستم زاده

مندیتا[۲۵](۱۹۹۹)، در رساله خود به امکان سنجی مکانی و اقتصادی استفاده از آبگرمکن خورشیدی در شهر مکزیکوسیتی پرداخته و اقدام به برآورد مقدار کاهش گازهای آلاینده از این طریق و نیز سوخت و کاهش هزینه آن درمقایسه با آبگرمکن های معمولی نموده و زمان بازگشت سرمایه اولیه به منظور جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی را ۳۵/۲سال اعلام کرد.
وانگ و هاو[۲۶] (۲۰۰۶)، در شهر گوانجو چین مبادرت به محاسبه اقتصادی بکارگیری آبگرمکن خورشیدی در این شهر کرده و هزینه اولیه و هزینه نگهداری سه نوع آبگرمکن برقی، گازی و خورشیدی را باهم مقایسه کرده و آبگرمکن خورشیدی را علیرغم هزینه اولیه زیاد، به خاطر طول عمر مفید زیاد دارای صرفه اقتصادی بیان می کنند.
کارولین، اندرس و پائول (۲۰۱۲)[۲۷] در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی عرضه و تقاضای انرژی در محله خورشیدی به مطالعه تولید برق خورشیدی و تقاضای انرژی را برای گرمایش و سرمایش مجموعه های واحدهای مسکن سازی ارائه می کند. واحدهای ساختمانی تک خانواری دو طبقه واقع در ارتفاع میانی شمالی در این تحقیق در نظر گرفته می شود. پارامترهای مورد مطالعه شامل اشکال هندسی واحدهای فردی، تراکمشان در یک محله و طرح سایت می باشند. اشکال طرح واحدهای مسکن سازی گنجانده شده در این تحقیق چهارگوش و چندین نوع L شکل می باشند. طرحهای سایت مورد مطالعه دارای ویژگیهای یک جاده مستقیم، یک جاده نیم دایره ای رو به شمال یا به رو به جنوب می باشند. واحدهای چهارگوش و یک طرح سایت با جاده مستقیم به عنوان مرجع برای ارزیابی اثر پارامترهای سایت و شکل عمل می کنند. تحقیق ارائه شده در این مقاله به سه بخش اصلی تقسیم می شود : ۱ – آنالیز پتانسیل تولید برق به وسیله محله ها ۲ – آنالیز عملکرد انرژی بر حسب گرمایش و سرمایش مصرفی به وسیله واحدها و محله ها و ۳ – مقایسه تولید انرژی و مصرف انرژی واحدهای فردی کل محله ها. آنالیز پتانسیل تولید برق و تقاضای انرژی واحدهای مسکونی و محله ها یک بررسی پارامتری می باشد که در آن اثرات سه پارامتر عمده ارزیابی می شوند. این پارامترها شکل واحدهای فردی در یک محله، تراکم واحدها در محله و طرح کلی سایتی می باشند که محله در آن واقع است. ویژگیهای کلی محله های بررسی شده بر اساس منابع مختلف می باشند از جمله دستورالعمل های طراحی شهری، طراحی خیابانها و ناحیه بندی. شرح دقیق طرح این محله ها را می تواند در کار هاچم و دیگران مشاهده کرد. روش طراحی شامل تعیین طرح سایت، طراحی اشکال واحد برای مطابقت با این طرح و در نهایت ترکیب اشکال در پیکره بندیهای مختلف می باشد. برای هر سایت چندین پیکره بندی متشکل از ترکیبات گروههای ۳ تا ۶ واحدی با یک شکل خاص مورد مطالعه قرار می گیرند. برای هر ترکیب سایت / شکل دو تراکم در نظر گرفته می شوند : تراکم متوسط – پایین واحدهای جدا از هم و تراکم متوسط – بالا متشکل از واحدهای متصل به هم. اثر تراکم بالاتر از طریق پیکره بندیهای ردیفهای واحدهای مسکونی مورد مطالعه قرار می گیرد که با فاصله بین ردیفها تغییر می کند. ماکزیمم تراکم عملی ۳۵u/a می تواند در برخی پیکره بندیهای ردیف حاصل شود. تمام پیکره بندیها در معرض شبیه سازی با هدف برآورد تولید برق BIPV و بارهای گرمایش و سرمایش قرارمی گیرند. شبیه سازی از برنامه شبیه سازی ساختمان انرژی پلاس استفاده می کند. شبیه سازیها با یک آنالیز قیاسی برای ارزیابی اثر شکل، تراکم و طرح سایت بر عملکرد انرژی و پتانسیل خورشیدی دنبال می شوند. یک چهارگوش با نسبت ضلع ۳/۱ و یک پشت بام به عنوان شکل مرجع عمل می کند. نسبت ضلع، نسبت نمای رو به جنوب به نمای عمودی می باشد و یک نسبت ۳/۱ برای طرح خورشیدی غیر منفعل در آب و هوای شمالی مطلوب در نظر گرفته می شوند. یک سایت با واحدهای ترتیب داده شده در طول یک جاده مستقیم به عنوان مرجع طرح سایت عمل می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انواع اشکال واحد مسکونی، تراکمات و طرحهای سایت می توانند به شیوه هایی تطبیق داده شوند که مصرف انرژی افزایش یافته را با تولید افزایش یافته و نیز با گسترش زمانبندی تولید پیک جبران می کند. توصیه می شود که رویکرد و روشهای شبیه سازی بکار گرفته شده در این تحقیق باید در فرایند طراحی برای محله های مقرون به انرژی تلفیق شوند.
جوهانس و ماتس (۲۰۱۳)[۲۸] در مقاله ای تحت عنوان ساختمان های کم مصرف انرژی و ذخیره انرژی گرمایی از یک دیدگاه اقتصاد رفتاری به بررسی فناوری ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی برای کاربردهای گرمایش خانگی پرداختند. در این مقاله یک برآورد ادبیات در خصوص پتانسیل و وضعیت فعلی فناوری ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی انجام دادند. با تمرکز بر سوئد و آلمان مثالهای ساخته شده از یک دیدگاه تکنواقتصادی مورد مطالعه قرار دادند. بعلاوه مفهوم خانه غیر فعال توضیح داده می شود و در ذخایر انرژی گرمایی فصلی به کار گرفته شد. با هدف شناسایی تغییرات نهایی در رقابت، جایگزین های گرمایشی مختلف برای خانه های استاندارد و غیر فعال آنالیز شدند. سپس این جایگزین ها از یک دیدگاه اقتصاد رفتاری مورد بحث قرار گرفتند که حائز اهمیت بود چون یک سرمایه گذاری نه تنها نتیجه جنبه های تکنو اقتصادی بلکه فاکتورهای عاطفی، شناختی و اجتماعی نیز می باشد. بنابراین این دیدگاه می تواند منابع توضیحی برای تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاری فراهم نماید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.