ژانویه 22, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۴

1 min read

۳-۲-۲- روایات ۵۱
۳-۲-۳- سیره معصومان ۵۳
۳-۳- بخش سوم: دیدگاهها ۵۴
۳-۳-۱- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی ۵۴
۳-۳-۲- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه ۵۵
۳-۳-۳- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور ۵۷
۳-۳-۴- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل ۶۰
۳-۳-۵- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر) ۶۲
۳-۴- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق ۸۱
۳-۴-۱- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران ۸۱
فصل چهارم: نتیجه گیری
۴- فصل چهارم: نتیجه گیری ۸۷
منابع ۹۱
چکیده انگلیسی ۹۵
چکیده
در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده ی بزرگ جهانی، به پیش می رود و روابط انسانها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملتها و ملیتها بس ضروری و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها برآییم.
گرچه فقه ما،سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است.
اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصای، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران ، مسأله ی گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله ی همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهای فقهی قرار گیرد.
در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
مقدمه
در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره ی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره ی روابط اقتصای دولتهای مسلمان با دولتهای کفر.
آنچه در این مقاله به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.
در این باب، با پرسشهای بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار ست؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگون تبیین می شوند؟ و …
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر بدین صورت عرضه می گردد:مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد.
مبانی دادوستدها در اسلام.
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران بررسی موراد استثنا.جمع بندی مباحث.
فصل اول
کلیات
۱- فصل اول: کلیات
۱- ۱- بیان مسئله
از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.
۱-۲- پرسشهای تحقیق
۱- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟
۲- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟
۳- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.