ژانویه 24, 2021

مقاله – بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی …

1 min read

یافته های پژوهش نشان داد که براساس t مشاهده شده در فعالیت های آموزشی و پژوهشی، کلیه مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود. بنابراین پاسخگویان معتقدند میزان کاربرد ” کتاب های الکترونیکی ” در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط می‌باشد. همچنین از نظر پاسخگویان میزان کاربرد روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، کمتر از سطح متوسط می‌باشد.
نظر پاسخگویان در مورد ۴ مولفه میزان کاربرد روش های استفاده، استفاده از متن، استفاده از محتوا، و تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی به این شرح می باشد. آن ها معتقدند که میزان کاربرد این ۴ مولفه در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط می‌باشد.
کلیدواژهها: هیات علمی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، کتاب های الکترونیکی دانشگاهی، کتاب های درسی الکترونیکی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۱- شرح و بیان مسئله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵- سؤالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶- تعریف اجزاء مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۱- تعریف کتاب الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲- دیدگاه های نوین درباره تعریف کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۳- پیدایش و دگرگونی های فنی کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴- انواع کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-کاربران کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۱- استفاده کنندگان یا کاربران ………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۵-۲- کارمندان خدمات کتابداری و اطلاع رسانی ……………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۵-۳- ناشران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵-۴- جمع آوری کنندگان کتب الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵-۵- نویسندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۶- ویژگی های کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶-۱- قابلیت های عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۶-۲- فناوری/ رابط کاربری …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۳- محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۶-۴- ابزارها و خدمات متن …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۵- گزینه های تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۶- عملکردهای استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۷- ابزارها و خدمات محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶-۸- قابلیت های مخصوص برای کتابخانه ها ……………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۷- مزایای کتاب های الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۸- معایب کتاب های الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.