ژانویه 16, 2021

پژوهش – بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی …

1 min read

۲-۸-۱- فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۸-۲- هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۸-۳- قانون حقوق پدیدآورنده …………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۸-۴- فراهم آوری و سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۹- مقایسه کتاب های الکترونیکی با کتاب های چاپی ………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰- عوامل موثر در پیشبرد و توسعه کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۱- مشکلات کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۲- فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی …………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۲-۱- فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۲-۲- فعالیت های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۳- کتاب الکترونیکی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی ………………………………………………………۳۷
۲-۱۴- پیشینه پژوهش های کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۴-۱- پیشینیه درایران …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۴-۲- پیشینه در خارج از ایران ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۵- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
فصل۳: روش شناسی پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۱-روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۲- جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴- روش و طرح نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵-۱- روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۶- شیوه جمع آوری اطلاعات و رعایت جنبه های اخلاقی ………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۸- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتهها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۱- بررسی وضعیت جمعیتشناختی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۱-۱- توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب جنسیت ………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۱-۲- توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب میزان تحصیلات ………………………………………………………………………۵۷
۴-۱-۳- توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب کشور محل تحصیل …………………………………………………………………۵۸
۴-۱-۴- توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………….۵۹
۴-۱-۵- توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………..۶۰
۴-۱-۶- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سابقه خدمت ……………………………………………………………………….۶۱

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.